Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spaţiul european de învăţare pe tot parcursul vieţii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Spaţiul european de învăţare pe tot parcursul vieţii

Pentru a facilita tranziţia către o societate bazată pe cunoaştere, Comisia promovează elaborarea de strategii şi activităţi specifice de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea realizării unui spaţiu european de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acest obiectiv se află în centrul Strategiei de la Lisabona, în special programul „Educaţie şi formare profesională 2010”. Statele membre s-au angajat să dezvolte strategii adecvate până în 2006.

ACT

Communication from the Commission of 21 November 2001 on making a European area of lifelong learning a reality [COM(2001) 678 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 21 noiembrie 2001 privind transformarea în realitate a spaţiului european de învăţare pe tot parcursul vieţii [COM(2001) 678 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Viitorul Europei depinde de măsura în care cetăţenii săi pot face faţă provocărilor economice şi sociale. Un spaţiu european de învăţare pe tot parcursul vieţii va permite cetăţenilor să circule liber între mediile de educaţie, locuri de muncă, regiuni şi ţări în desfăşurarea activităţii de învăţare. Prin urmare, învăţarea pe tot parcursul vieţii se concentrează asupra învăţării de la educaţia preşcolară până după pensionare („din leagăn până în mormânt”) şi se referă la toate formele de învăţare (formale, informale sau non-formale).

În contextul obiectivului strategic stabilit de Consiliul European de la Lisabona în martie 2000, pentru a permite Uniunii Europene (UE) să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, principiul director al cadrului politicii integrate de cooperare „Educaţie şi formare profesională 2010” este învăţarea pe tot parcursul vieţii, în sinergie cu elementele relevante ale politicilor privind tineretul, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială şi cercetarea. Noile orientări integrate adoptate în 2005 în legătură cu Strategia de la Lisabona includ, de asemenea, obiectivul învăţării pe tot parcursul vieţi.

Rolul central al celor care învaţă, importanţa egalităţii de şanse, calitatea şi relevanţa posibilităţilor de învăţare trebuie să se afle în centrul strategiilor pentru ca învăţarea pe tot parcursul vieţii să devină o realitate în Europa.

Componente ale unei strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii

Consiliile europene succesive de după Feira, în anul 2000, au subliniat necesitatea de a pune în aplicare strategii coerente şi cuprinzătoare. Statele membre s-au angajat să aibă astfel de strategii în vigoare până în 2006.

Comunicarea stabileşte elementele fundamentale ale acestor strategii, pentru a ajuta statele membre şi alţi actori în cauză. Transformarea sistemelor tradiţionale este primul pas pentru a permite tuturor accesul la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Au fost identificate şi alte elemente fundamentale, ţinând seama de nevoia de:

 • dezvoltare a parteneriatelor la toate nivelurile administraţiei publice (naţional, regional şi local), cât şi între furnizorii de servicii educaţionale (şcoli, universităţi, etc.) şi societatea civilă în sens larg (întreprinderile, partenerii sociali, asociaţiile locale etc.);
 • identificare a nevoilor cursantului şi ale pieţei forţei de muncă, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere (inclusiv, de exemplu, noile tehnologii informaţionale);
 • identificare a resurselor adecvate prin încurajarea unei creşteri a investiţiilor publice şi private şi a noilor modele de investiţii;
 • a face învăţarea mai accesibilă, în special prin sporirea numărului de centre locale de învăţare la locul de muncă şi prin facilitarea învăţării la locul de muncă. Sunt necesare eforturi speciale pentru persoanele defavorizate, inclusiv a persoanelor cu handicap, a minorităţilor şi a celor din comunităţile rurale;
 • creare a unei culturi a învăţării pentru a motiva cursanţii (potenţiali), pentru a creşte gradul de participare şi pentru a demonstra necesitatea învăţării la toate vârstele;
 • instituire a unor mecanisme de evaluare şi de control al calităţii. Până la începutul anului 2003, Comisia urma să lanseze un premiu pentru firmele care investesc în învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru a populariza şi a atrage atenţia asupra bunelor practici în acest domeniu.

Priorităţile de acţiune ale strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii

După cum se subliniază în prezenta comunicare, în vederea realizării unui spaţiu european de învăţare pe tot parcursul vieţii, este esenţială:

 • valorarea învăţării. Aceasta înseamnă valorarea diplomelor şi a certificatelor formale, precum şi a celor care provin din învăţarea non-formală şi informală, astfel încât toate formele de învăţare să poată fi recunoscute. Aceasta include îmbunătăţirea transparenţei şi coerenţei sistemelor naţionale de învăţare, pregătirea unor mecanisme transnaţionale de acumulare a calificărilor pentru 2003, definirea unui sistem comun pentru prezentarea calificărilor (inspirat de curriculumul vitae european) până la sfârşitul anului 2002 şi crearea unor diplome şi certificate de formare europeană pe o bază voluntară;
 • consolidarea informării, orientării şi consilierii la nivel european. În 2002, Comisia a lansat un portal de internet privind oportunităţile de învăţare la nivel european şi un forum european de orientare care să promoveze schimbul de informaţii;
 • investirea unui timp mai îndelungat în procesul învăţării. Comisia invită Banca Europeană de Investiţii să sprijine procesul de învăţare, de preferinţă prin crearea de centre de instruire locală, solicitând Fondului european de investiţii finanţarea capitalului de risc în acest domeniu, ceea ce sugerează ideea ca statele membre să utilizeze mai mult Fondul social european, şi se angajează să prezinte un sondaj privind stimulentele fiscale în statele membre;
 • apropierea oportunităţilor de învăţare de cursanţi. Acest lucru va fi posibil prin dezvoltarea unor centre locale de dobândire a cunoştinţelor şi prin încurajarea învăţării la locul de muncă;
 • punerea la dispoziţia tuturor a unor competenţe de bază;
 • sprijinirea cercetării în direcţia unei pedagogii inovatoare pentru profesori, formatori şi mediatori, ţinând seama de rolul tot mai important al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Comisia, Parlamentul European şi alte instituţii europene, statele membre, ţările SEE (Spaţiul Economic European), ţările candidate, partenerii sociali, ONG-urile (organizaţiile neguvernamentale) şi organizaţiile internaţionale sunt invitate să colaboreze în vederea stimulării învăţării pe tot parcursul vieţii. În acest scop, comunicarea Comisiei propune crearea unei baze de date de bune practici, de informaţii şi de experienţă în acest domeniu, precum şi stabilirea unui grup la nivel înalt format din reprezentanţi ai ministerelor responsabile pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, în vederea monitorizării coordonării între nivelurile decizionale (comunitar, naţional, regional şi local).

Punerea în aplicare se asigură prin programe, instrumente, reţele şi un număr limitat de indicatori.

O contribuţie pe această temă a fost prezentată la Consiliul de la Barcelona din martie 2002. În 2003, Comisia a elaborat un raport privind progresele realizate de statele membre şi la nivel comunitar în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. Ulterior, s-a decis că realizările obţinute până în prezent vor fi urmărite în cadrul unui raport bianual cu privire la punerea în aplicare a programului „Educaţie şi formare profesională 2010”.

Context

Consiliul European de la Feira, din iunie 2000, a invitat Comisia şi statele membre să identifice o strategie coerentă pentru ca toţi europenii să aibă acces la învăţarea pe tot parcursul vieţii. Memorandumul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii a lansat o amplă consultare la nivel european. Prezenta comunicare este rezultatul acestei dezbateri care, în 2000/2001, a implicat aproximativ 12 000 de persoane în statele membre, ţările candidate, ţările SEE, instituţiile Comunităţii, organizaţiile partenerilor sociali şi ONG-uri.

ACTE CONEXE

Rezoluţie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind o mai bună integrare a orientării de-a lungul vieţii în strategiile de învăţare de-a lungul vieţii [Jurnalul Oficial C 319 din 13.12.2008]. Această rezoluţie subliniază necesitatea de a consolida punerea în aplicare a unei politici active de orientare în cadrul strategiilor naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii. Aceasta stabileşte patru domenii prioritare pentru orientarea pe tot parcursul vieţii, care urmăresc să consolideze:

 • dobândirea unor competenţe utile de gestionare a carierei;
 • accesul la servicii de orientare, în special pentru persoanele care aparţin grupurilor defavorizate;
 • calitatea serviciilor de orientare;
 • coordonarea şi cooperarea între toate părţile interesate relevante la toate nivelurile posibile.

În vederea îmbunătăţirii furnizării de orientare pe tot parcursul vieţii, trebuie organizate schimburi de informaţii privind politicile şi practicile naţionale, precum şi o monitorizare şi evaluare adecvată a punerii lor în aplicare. În plus, cooperarea trebuie în continuare încurajată la nivel naţional, european şi internaţional. În acest scop, se pot utiliza: programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, fondurile structurale europene, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi Fundaţia Europeană de Formare.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006] (Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii).

Această recomandare propune un instrument de referinţă care permite identificarea competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue [Jurnalul Oficial L 327, 24.11.2006.].

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning [Official Journal C 163 of 9.7.2002](Rezoluţia Consiliului din 27 iunie 2002 privind învăţarea pe tot parcursul vieţii).

Consiliul salută comunicarea Comisiei din noiembrie 2001 privind „Transformarea în realitate a spaţiului european de învăţare pe tot parcursul vieţii”. Salută, de asemenea, faptul că această comunicare a stabilit că învăţarea pe tot parcursul vieţii constituie unul dintre principiile directoare pentru educaţie şi formare profesională.

Ultima actualizare: 03.06.2009

Top