Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)

Rolul Centrului constă în acordarea de sprijin Comisiei, pentru promovarea şi dezvoltarea formării profesionale şi a formării continue, la nivelul Uniunii Europene (UE).

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectul de activitate al Centrului constă în acordarea de sprijin Comisiei pentru promovarea educaţiei şi a formării profesionale (EFP) şi pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a unei politici comune EFP, prin intermediul activităţii sale ştiinţifice şi tehnice. Cedefop întreprinde acţiuni de sensibilizare şi informare privind rolul EFP în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii precum şi privind contribuţiile acesteia asupra altor politici. Cedefop beneficiază de capacitatea juridică cea mai extinsă, în toate statele membre. Centrul, fără scop lucrativ, are sediul în Salonic (Grecia), iar sarcinile sale sunt:

 • să alcătuiască o documentaţie cu privire la evoluţiile în domeniul EFP şi să contribuie la dezvoltarea cercetării în domeniul EFP, oferind dovezi de cercetare, date statistice şi de analiză a politicilor pentru a sprijini elaborarea politicilor EFP;
 • să asigure difuzarea oricăror documente şi informaţii utile prin intermediul site-ul său, publicaţii, reţele, vizite de studiu, conferinţe şi seminarii;
 • să încurajeze şi să sprijine o abordare concertată privind consolidarea cooperării europene pentru dezvoltarea politicilor EFP, precum şi să stimuleze interesul privind natura în schimbare a profesiilor şi a calificărilor profesionale;
 • să asigure un cadru de dezbateri care reuneşte diversele interese în domeniul EFP. Aceste sarcini includ coordonarea, în numele Comisiei, a vizitelor de studiu consolidate pentru experţi şi funcţionari, directori de instituţii de învăţământ şi de formare, serviciile de orientare şi de recunoaştere a experienţei profesionale şi partenerii sociali în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, în conformitate cu Decizia privind programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2008-2013.

Pentru atingerea obiectivelor sale, Centrul stabileşte priorităţi pe termen mediu şi programe de lucru anuale. În conformitate cu priorităţile pe termen mediu pentru 2009-2011, obiectivul strategic al Centrului este de a „contribui la excelenţă în domeniul EFP şi la consolidarea cooperării europene privind dezvoltarea, punerea în aplicare şi evaluarea politicilor europene de EFP”. Acest obiectiv strategic este susţinut de patru priorităţi, şi anume:

 • informarea cu privire la politicile europene de EFP;
 • interpretarea tendinţelor şi a provocărilor europene privind abilităţile, competenţele şi învăţarea;
 • evaluarea beneficiilor EFP;
 • consolidarea vizibilităţii EFP.

Rezultatele activităţii centrului sunt destinate factorilor de decizie din instituţiile europene şi statele membre, precum şi partenerilor sociali, care, în mod excepţional, sunt prezenţi la toate nivelurile politicii şi practicilor în domeniul EFP. Valoarea adăugată a centrului constă în calitatea înaltă a analizelor sale, precum şi a expertizei şi a informaţiilor puse la dispoziţie în sprijinul cooperării europene în domeniul EFP, oferind:

 • o perspectivă europeană ştiinţifică independentă, prin intermediul analizelor comparative ale evoluţiilor diverselor acţiuni de sensibilizare cu privire la problemele din domeniul EFP pe întreg teritoriul UE;
 • o privire de ansamblu asupra problemelor complexe pentru a identifica abordările şi principiile europene comune pentru a îmbunătăţi EFP şi pentru a atinge obiective comune;
 • un cadru unic de dezbateri care reuneşte diversele interese în domeniul EFP ale factorilor de decizie politică, ale partenerilor sociali, ale cercetătorilor şi ale practicienilor, pentru dezbaterea propunerilor de politici şi cercetare;
 • o sensibilizare crescută cu privire la evoluţia EFP, la rolul său în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi la modul în care contribuie la alte politici.

Consiliul de conducere al Centrului adoptă toate deciziile strategice, cum ar fi priorităţile pe termen mediu, programul de lucru anual şi un deviz al veniturilor şi cheltuielilor Cedefop. În acest sens, Consiliul ţine cont de nevoile indicate de către instituţiile comunitare. Consiliul este compus din 89 de membri (dintre care 4 fără drept de vot), care reprezintă Comisia (3), trei grupuri distincte – guvernele (28 (sistem de rotaţie pentru Belgia)), organizaţiile patronale (27) şi organizaţiile angajaţilor (27) din fiecare stat membru – şi coordonatorii grupurilor angajaţilor şi ale angajatorilor la nivel european. Norvegia şi Islanda sunt, de asemenea, reprezentate şi au statut de observator. Se întruneşte o dată pe an.

Biroul monitorizează punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de conducere şi gestionarea centrului între reuniunile Consiliului de conducere, astfel cum este delegat de către consiliul de conducere şi în conformitate cu regulamentul de instituire. Acesta se compune din preşedintele Consiliului de conducere, cei trei vicepreşedinţi, un alt reprezentant al Comisiei şi un coordonator desemnat de către fiecare dintre cele trei grupuri care alcătuiesc Consiliul de conducere.

Directorul, care este numit de către Comisie dintr-o listă de candidaţi prezentată de către consiliul de conducere, execută deciziile consiliului de conducere şi este responsabil cu gestionarea Centrului. Directorul este reprezentantul legal al Centrului şi organizează reuniunile Consiliului de conducere şi ale Biroului. Directorul întocmeşte situaţia contabilă finală şi o înaintează Parlamentului European, Consiliului de Miniştri, Comisiei şi Curţii de Conturi, împreună cu avizul Consiliului de conducere, şi pune în aplicare bugetul Centrului.

Consiliul de conducere este obligat să transmită Comisiei, în fiecare an, un deviz al veniturilor şi cheltuielilor pentru exerciţiul financiar următor, până la 31 martie cel târziu. Acest deviz este înaintat de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului, împreună cu proiectul de buget al UE. Autoritatea bugetară determină alocările disponibile pentru centru.

Normele bugetare şi financiare aplicabile Cedefop sunt în conformitate cu Regulamentul financiar general, astfel cum a fost modificat. Toate veniturile şi cheltuielile Centrului sunt verificate de către contabilul Comisiei, care întocmeşte un raport anual privind gestiunea bugetară şi financiară şi îl trimite Curţii de Conturi, Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri.

Personalului Centrului i se aplică prevederile Statutului funcţionarilor Uniunii Europene. Documentele Cedefop sunt disponibile pentru toţi cetăţenii UE şi pentru toate persoanele fizice sau juridice din UE, fără a fi nevoie să îşi justifice interesul. Acest drept de acces este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 337/75

16.2.1975

-

JO L 39 din 13.2.1975

ACT(E) DE MODIFICARE

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 1946/93

26.7.1993

-

JO L 181 din 23.7.1993

Regulamentul (CE) nr. 1131/94

1.9.1994

-

JO L 127 din 19.5.1994

Regulamentul (CE) nr. 251/95

1.3.1995

-

JO L 30 din 9.2.1995

Regulamentul (CE) nr. 354/95

1.1.1995

-

JO L 41 din 23.2.1995

Regulamentul (CE) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

JO L 245 din 29.9.2003

Regulamentul (CE) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

JO L 335 din 1.12.2004

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 13 iunie 2008 privind evaluarea externă a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale [COM(2008) 356 finală - Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Centrul a fost supus unei evaluări externe (EN) în scopul de a-i verifica relevanţa, valoarea adăugată, impactul, eficacitatea şi eficienţa în timpul perioadei 2001-2007 (perioada iniţială 2001-2006). Raportul de evaluare prezentat de către Comisie Parlamentului European a fost foarte pozitiv.

Munca depusă de Cedefop s-a dovedit a fi relevantă, nu numai pentru că aceasta răspunde noii agende politice europene în domeniul EFP, dar şi pentru că influenţează dezvoltarea acesteia la cele mai înalte niveluri. Încă de la înfiinţare, Centrul a furnizat informaţii pentru întreaga comunitate EFP, dobândind astfel o reputaţie şi o vizibilitate foarte bună în sistemul european al EFP. S-a constatat, de asemenea, că centrul are o valoare adăugată foarte distinctă. Nicio altă organizaţie nu acordă o asemenea atenţie specifică EFP şi nici nu are un fond de experienţă şi de competenţe de anvergură europeană în domeniul EFP. Evaluarea a punctat avantaje-cheie în care Cedefop are în mod clar un impact pozitiv şi aduce o valoare adăugată: prin sprijinirea programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010, analizarea progreselor privind procesul de la Copenhaga pentru întărirea cooperării europene în domeniul EFP şi redactarea de rapoarte pentru reuniunile ministeriale; prin sinteza rezultatelor ştiinţifice relevante din domeniul EFP pentru a interpreta tendinţele actuale în statele membre şi eliminarea deficitului de cunoştinţe prin punerea la dispoziţie a analizei atât de necesare a nevoilor de competenţe actuale şi viitoare în Europa; prin oferirea unui spaţiu în care părţile interesate din domeniul EFP se pot reuni pentru a discuta aspecte-cheie şi prin promovarea înţelegerii şi a schimbului de cunoştinţe.

See also

 • Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Cedefop (EN)

Ultima actualizare: 29.09.2008

Top