Help Print this page 
Title and reference
Obligaţia de a informa lucrătorul cu privire la condiţiile de muncă aplicabile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligaţia de a informa lucrătorul cu privire la condiţiile de muncă aplicabile

Această directivă obligă angajatorul să informeze lucrătorul cu privire la condiţiile aplicabile contractului sau raportului de muncă. Directiva stabileşte elementele esenţiale care trebuie comunicate în cazul lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru şi, respectiv, în străinătate. În plus, directiva specifică mijloacele de informare autorizate, precum şi termenele care trebuie respectate.

ACT

Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

SINTEZĂ

Directiva se aplică fiecărui lucrător salariat care a încheiat un contract de muncă sau se află într-un raport de muncă definit de legislaţia în vigoare a unui stat membru şi/sau aflat sub incidenţa acesteia. Statele membre pot dispune ca directiva să nu se aplice lucrătorilor care au un contract sau un raport de muncă:

 • cu o durată totală care nu depăşeşte o lună şi/sau pentru o săptămână de lucru care nu depăşeşte opt ore;
 • sau având un caracter ocazional şi/sau special, dacă neaplicarea directivei este justificată de motive obiective.

Obligaţia de informare

Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa lucrătorului salariat următoarele elemente esenţiale:

 • identitatea părţilor;
 • locul de muncă;
 • titlul, gradul, natura, categoria postului ocupat, caracterizarea sau descrierea sumară a activităţii;
 • data de la care contractul sau raportul de muncă produce efecte;
 • durata previzibilă, în cazul unui contract sau raport de muncă pe durată determinată;
 • durata concediului cu plată sau procedurile de acordare sau de stabilire a acestuia;
 • durata perioadei de preaviz care trebuie respectată de către angajator şi lucrător în cazul încetării contractului sau a raportului de muncă, sau, în lipsa unor astfel de informaţii, metoda de stabilire a perioadei în cauză;
 • suma de bază şi celelalte elemente componente ale remuneraţiei, precum şi frecvenţa plăţilor;
 • durata de lucru normală a lucrătorului;
 • dacă este cazul, menţionarea convenţiilor colective aplicabile.

Mijloace de informare

Informaţiile pot fi conţinute fie într-un contract de muncă scris, fie într-o scrisoare de angajare, fie în unul sau mai multe documente scrise. Aceste documente trebuie să îi fie înmânate lucrătorului cel târziu la două luni de la începerea activităţii. În cazul în care niciunul din aceste documente nu îi este prezentat lucrătorului în termenul prevăzut, angajatorul trebuie să îi înmâneze o declaraţie scrisă semnată.

Lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în străinătate

În cazul în care unui lucrător i se solicită să îşi exercite activitatea în altă ţară, acesta trebuie să intre, înaintea plecării, în posesia unuia dintre documentele prevăzute la articolul 3, care să cuprindă următoarele informaţii suplimentare:

 • durata angajării în străinătate;
 • moneda în care urmează să se facă plata remuneraţiei;
 • dacă este cazul, prestaţiile în bani sau în natură legate de angajarea în străinătate;
 • şi, dacă este cazul, condiţiile de repatriere a lucrătorului.

Aceste condiţii nu se aplică dacă durata activităţii în cauză nu depăşeşte o lună.

Orice modificare a elementelor contractului sau raportului de muncă trebuie să facă obiectul unui document scris.

Directiva nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica sau de a adopta dispoziţii mai favorabile lucrătorilor.

Context

Directiva are ca obiectiv să protejeze lucrătorii salariaţi de informarea insuficientă cu privire la drepturile lor, având în vedere multiplicarea tipurilor de raporturi de muncă, prin introducerea, la nivel comunitar, a obligaţiei angajatorului de a informa, în scris, lucrătorii cu privire la condiţiile lor de muncă.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 91/533/CEE

28.10.1991

30.6.1993

L 288 din 18.10.1991

ACTE CONEXE

2014/51/UE: Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189).

Ultima actualizare: 06.06.2014

Top