Help Print this page 
Title and reference
Coordonarea sistemelor de securitate socială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Coordonarea sistemelor de securitate socială vizează să faciliteze libera circulaţie a cetăţenilor în cadrul Uniunii Europene (UE). Aceasta se bazează pe cooperarea administraţiilor naţionale în domeniul securităţii sociale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Sistemele de securitate socială ale ţărilor Uniunii Europene (UE) sunt coordonate între ele. Totuşi, stabilirea prestaţiilor sociale şi a condiţiilor de acordare a acestora se face la nivel naţional, în funcţie de tradiţiile şi cultura fiecărei ţări.

Dreptul european stabileşte norme şi principii menite să garanteze dreptul la liberă circulaţie al persoanelor în cadrul UE. În domeniul securității sociale, acest drept este garantat în primul rând în baza principiului cumulării tuturor perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidență în diferitele state membre și în baza principiului exportării prestațiilor în toate statele membre de reședință a beneficiarului sau a membrilor familiei acestuia.

Persoane vizate

Regulamentul se aplică tuturor resortisanţilor unui stat membru al UE care se află sau s-au aflat sub incidenţa legislaţiei în domeniul securităţii sociale a unuia dintre aceste state, precum şi membrilor de familie şi urmaşilor acestora.

Regulamentul se aplică, de asemenea, resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi legali în UE şi a căror situaţie îi leagă de mai multe state membre. Acesta se aplică şi membrilor lor de familie şi urmaşilor acestora.

În conformitate cu principiul egalităţii de tratament, resortisanţii unei ţări a UE şi rezidenţii acesteia, indiferent de cetăţenia lor, sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia naţională.

Dispoziţiile regulamentului se aplică tuturor ramurilor clasice de securitate socială, şi anume:

 • prestaţii de boală;
 • indemnizaţii de maternitate;
 • prestaţii în cazul accidentelor de muncă;
 • prestaţii în cazul bolilor profesionale;
 • pensii pentru limită de vârstă;
 • prestații de urmaș;
 • indemnizaţii de invaliditate;
 • ajutoare de şomaj;
 • prestaţii familiale;
 • prestaţii de prepensionare;
 • ajutoare de deces.

Regulamentul recunoaşte, de asemenea, principiul cumulării perioadelor, conform căruia perioadele de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidenţă realizate într-o ţară a UE sunt luate în calcul de către toate celelalte state membre ale UE. Aceasta înseamnă că dobândirea dreptului la prestaţii într-un stat membru trebuie să ţină seama de perioadele de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidenţă realizate într-un alt stat membru al UE.

Stabilirea legislaţiei aplicabile

Persoana asigurată intră sub incidenţa legislaţiei unui singur stat membru. Statul membru în cauză este cel în care persoana respectivă exercită o activitate profesională.

Sunt prevăzute reguli speciale pentru anumite categorii de lucrători. Este vorba, în special, de funcţionari, care sunt supuşi legislaţiei statului membru de care aparţine administraţia ai căror salariaţi sunt, precum şi de persoanele care desfăşoară o activitate salariată sau independentă în mai multe ţări membre ale UE.

Prestaţii în natură (de boală, maternitate şi paternitate)

Lucrătorii transfrontalieri sunt afiliaţi organismului din ţara în care lucrează, deşi îşi au reşedinţa în alt stat membru al UE şi au acces la serviciile de îngrijiri de sănătate ale celor două state. S-au prevăzut dispoziţii speciale referitoare la prestaţiile în natură acordate membrilor familiilor lor.

Persoanele care efectuează o perioadă de şedere într-o altă ţară a UE decât ţara lor de reşedinţă, în special în vacanţe, trebuie să poată beneficia de prestaţiile medicale necesare pe durata şederii lor. Legislaţia statului în care se desfăşoară şederea este cea care determină condiţiile financiare de acordare a acestor prestaţii, dar costurile sunt suportate/rambursate de către organismul de securitate socială din ţara de origine.

Acest drept este certificat de cardul european de asigurări sociale de sănătate, care poate fi solicitat de către orice asigurat organismului de securitate socială de care aparţine.

Membrii familiei unui lucrător pensionat au dreptul la anumite prestaţii în natură. Acest lucru este valabil chiar dacă îşi au reşedinţa în alt stat membru decât cel al titularului pensiei.

Lucrători frontalieri pensionaţi

Aceste persoane asigurate pot beneficia de prestaţii în ultimul stat membru în care şi-au desfăşurat activitatea profesională, în măsura în care prestaţiile reprezintă o continuare a tratamentului medical început în statul membru respectiv.

Aceste persoane şi familiile lor continuă să beneficieze de îngrijiri de sănătate în ultimul stat în care şi-au desfăşurat activitatea profesională:

 • fără restricţii, dacă au desfăşurat o activitate transfrontalieră timp de doi ani în decursul ultimilor cinci ani care preced pensionarea sau invaliditatea;
 • cu condiţia ca statele membre vizate să fi optat pentru această formulă.

Prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Persoanele care îşi au reşedinţa sau efectuează o perioadă de şedere într-un alt stat membru decât cel în care sunt afiliate la sistemul de securitate socială, beneficiază, totuşi, de regimul de asigurare în caz de accidente de muncă sau boli profesionale. Aceste prestaţii sunt acordate de instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere, în conformitate cu legislaţia care i se aplică.

Instituţia din statul în care lucrătorul este afiliat suportă costurile de transport până la locul de reşedinţă al acestuia. Instituţia trebuie să-şi fi dat acordul prealabil pentru un astfel de transport, cu excepţia situaţiilor în care este vorba de lucrători frontalieri.

Ajutorul de deces

În cazul în care persoana asigurată sau un membru al familiei sale decedează într-un alt stat membru decât statul membru competent, decesul se consideră a fi survenit în statul membru competent. Instituţia competentă este obligată să acorde ajutorul de deces în temeiul legislaţiei pe care o aplică, chiar dacă beneficiarul îşi are reşedinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent.

Prestaţiile de invaliditate

În ceea ce priveşte prestaţiile de invaliditate, regulamentul face distincție între legislația de tip A, în virtutea căreia suma prestațiilor de invaliditate este independentă de durata perioadelor de asigurare sau de rezidență, aceste prestații fiind plătite numai de către instituția competentă în momentul în care a apărut incapacitatea de muncă urmată de invaliditate, și prestațiile în temeiul unei legislații de tip B, care sunt coordonate similar pensiilor pentru limită de vârstă.

Pensii pentru limită de vârstă

Orice stat membru în care o persoană a fost asigurată trebuie să acorde o pensie pentru limită de vârstă atunci când persoana în cauză atinge vârsta pensionării. Calcularea cuantumului prestaţiilor se face prin cumularea tuturor perioadelor realizate în alt stat membru.

S-au prevăzut, de asemenea, dispoziţii referitoare la modul în care instituţiile competente trebuie să calculeze prestaţiile şi reguli de prevenire a cumulului.

Dacă un lucrător are dreptul la prestaţii în mai multe ţări ale UE, cuantumul total al acestor prestaţii nu trebuie să fie mai mic decât prestaţia minimă prevăzută de legislaţia statului membru de reşedinţă. Acest lucru este valabil în cazul în care statul de reşedinţă dispune de un regim de pensii minime.

Ajutorul de şomaj

În ceea ce priveşte ajutoarele de şomaj, instituţia competentă dintr-un stat membru trebuie să ţină seama de perioadele de asigurare, de încadrare în muncă sau de activitate independentă şi să le considere ca şi cum ar fi fost realizate în temeiul legislaţiei pe care o aplică, cu condiția ca persoana în cauză să fi realizat ultima dată perioade de asigurare în țara respectivă.

O persoană aflată în şomaj se poate deplasa într-un alt stat membru în căutarea unui loc de muncă, păstrându-şi dreptul la ajutor de şomaj timp de trei luni. Serviciile sau instituţiile competente pot prelungi această perioadă până la maximum şase luni. Dacă persoana aflată în şomaj nu se întoarce înainte de expirarea perioadei, aceasta îşi poate pierde orice drept la prestaţii.

Prestaţii de pre-pensionare

Beneficiarii regimurilor legale de pre-pensionare îşi pot primi prestaţiile şi pot fi acoperiţi de regimul de asigurări de sănătate şi de prestaţii familiale într-un alt stat membru. Pe baza principiului egalităţii de tratament, aceştia trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cetăţenii statului respectiv.

Dat fiind că regimurile legale de pre-pensionare există doar într-un număr foarte limitat de state membre, regulamentul exclude regula cumulării perioadelor pentru dobândirea dreptului la aceste prestaţii.

Prestaţii familiale

O persoană are dreptul la prestaţii familiale în statul membru competent, inclusiv pentru membrii familiei sale care îşi au reşedinţa în alt stat membru, ca şi când aceştia şi-ar avea reşedinţa în primul stat membru.

În caz de cumul de drepturi, prestaţiile familiale se acordă mai întâi în conformitate cu legislaţia desemnată ca având prioritate. Poate fi acordată o diferență suplimentară de către instituțiile altor state membre a căror legislație este și ea aplicabilă, dar nu este prioritară.

Prestaţii speciale în numerar de tip necontributiv

Contrar regulii generale, aceste prestaţii nu pot fi exportate dacă sunt enumerate în anexa X şi dacă îndeplinesc anumite criterii. Aceste criterii se aplică, în plus, tuturor statelor membre, astfel că prestaţiile similare beneficiază de un tratament uniform.

Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială

Regulamentul consolidează principiul bunei administrări. Astfel, instituţiile trebuie să răspundă tuturor solicitărilor într-un termen rezonabil şi să comunice persoanelor în cauză orice informaţie necesară pentru exercitarea drepturilor conferite de regulament. De asemenea, în cazul unor dificultăţi de interpretare sau de aplicare a regulamentului, instituţiile în cauză trebuie să se contacteze reciproc pentru a găsi o soluţie la solicitarea persoanei vizate.

Regulamentul prevede mecanisme menite să garanteze buna funcţionare şi cooperarea sporită între statele membre şi instituţiile acestora în domeniul securităţii sociale, şi anume:

 • o comisie administrativă, responsabilă cu tratarea oricărei chestiuni de interpretare care decurge din dispoziţiile regulamentului sau din orice acord ori înţelegere încheiată în conformitate cu acestea;
 • o comisie tehnică, constituită în cadrul comisiei administrative, responsabilă cu colectarea documentelor tehnice relevante, studiile sau lucrările necesare;
 • o comisie de audit, care calculează costurile medii pentru rambursarea îngrijirilor de sănătate în statele membre;
 • un comitet consultativ, responsabil cu formularea avizelor şi a propunerilor pentru comisia administrativă.

Anexe

Diferitele anexe ale regulamentului au o funcție dublă:

 • fac trimitere la diferitele legislații/norme naționale aplicabile pentru a facilita implementarea coordonării și
 • precizează cazurile de aplicare a prevederilor speciale (inclusiv restricțiile, drepturile suplimentare, scutirile etc.) relevante în cazul unor state membre pentru a ține cont de caracteristicile speciale ale legislației naționale.

Prin urmare, aceste anexe se actualizează pentru a ține cont de modificările aduse legislației statelor membre.

Context

Coordonarea sistemelor de securitate socială a fost instituită în 1959, odată cu adoptarea Regulamentului nr. 3, urmată de adoptarea, în data de 1 octombrie 1972, a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului. Regulamentul a permis garantarea egalităţii de tratament pentru toţi lucrătorii resortisanţi ai statelor membre şi a dreptului de a beneficia de prestaţii de securitate socială, indiferent de locul desfăşurării activităţii sau de locul de reşedinţă.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 883/2004

20.5.2004

-

JO L 314 din 7.6.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 988/2009

30.10.2009

-

JO L 284 din 30.10.2009

Regulamentul (UE) nr. 1231/2010

1.1.2011

-

JO L 344 din 29.12.2010

Regulamentul (UE) nr. 465/2012

28.6.2012

-

JO L 149 din 8.6.2012

Regulamentul (UE) nr. 1224/2012

8.1.2013

-

JO L 349 din 19.12.2012

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială [Jurnalul Oficial L 284 din 30.10.2009] .

Regulamentul specifică procedurile de aplicare care trebuie să permită garantarea acordării rapide şi eficiente a prestaţiilor, în ciuda amplei diversităţi a sistemelor naţionale de securitate socială.

Ultima actualizare: 17.01.2014

Top