Help Print this page 
Title and reference
Coordonarea sistemelor de securitate socială

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coordonarea sistemelor de securitate socială

Legislația Uniunii Europene (UE) privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu înlocuiește sistemele naționale cu un sistem european unic. Legislațiile naționale decid cu privire la aspecte precum beneficiarii sistemelor de securitate socială, nivelurile prestațiilor și condițiile de eligibilitate. Cu toate acestea, UE dispune de norme comune pentru protejarea drepturilor de securitate socială în cazul deplasării în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

SINTEZĂ

Legislația Uniunii Europene (UE) privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu înlocuiește sistemele naționale cu un sistem european unic. Legislațiile naționale decid cu privire la aspecte precum beneficiarii sistemelor de securitate socială, nivelurile prestațiilor și condițiile de eligibilitate. Cu toate acestea, UE dispune de norme comune pentru protejarea drepturilor de securitate socială în cazul deplasării în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme comune pentru protejarea drepturilor de securitate socială în cazul deplasării în UE (precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul cuprinde toate ramurile de securitate socială tradiționale, și anume:

prestațiile de boală;

indemnizațiile de maternitate și de paternitate;

pensiile pentru limită de vârstă;

prestațiile de prepensionare și pensiile de invaliditate;

prestațiile de urmaș și ajutoarele de deces;

ajutoarele de șomaj;

prestațiile familiale;

prestațiile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Beneficiarilor li se garantează că le vor fi plătite prestațiile, că vor avea asigurare pentru serviciile de îngrijire a sănătății și că vor primi prestații familiale, chiar dacă se deplasează într-o altă țară a UE.

Beneficiari

Toți resortisanții UE (și familiile acestora) care se află sub incidența legislației în domeniul securității sociale a unei țări a UE pot beneficia de aceste norme de coordonare. Acestea se aplică angajaților și lucrătorilor care desfășoară activități independente, funcționarilor, studenților și pensionarilor, precum și șomerilor și persoanelor care încă nu au sau care nu mai au un loc de muncă.

De asemenea, normele se aplică și resortisanților din afara UE și membrilor familiilor acestora care locuiesc legal în UE.

Principii de bază

Beneficiarii:

se află sub incidența legislației unei singure țări și plătesc prime în țara respectivă. Organizațiile care gestionează securitatea socială decid cărei competențe judiciare aparțin (principiul unei legislații unice aplicabile);

au aceleași drepturi și obligații ca resortisanții țării în care sunt acoperiți (principiul egalității de tratament sau al nediscriminării);

au garanția că perioadele anterioare de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidență realizate în alte țări vor fi luate în considerare la calcularea prestațiilor lor (principiul cumulării perioadelor);

pot, dacă au dreptul la o prestație în numerar într-o țară, să colecteze această prestație dacă nu locuiesc în țara respectivă (principiul exportabilității prestațiilor în toate țările UE în care beneficiarul sau membrii familiei acestuia își au reședința).

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

CEASS (care este gratuit) le permite persoanelor care stau într-o țară a UE diferită de țara lor de reședință, inclusiv în vacanță, accesul la prestații medicale în timpul șederii lor în aceleași condiții și la același cost ca persoanele asigurate din țara respectivă. Costurile sunt apoi plătite/rambursate de către sistemul de securitate socială al țării de origine a acestora. CEASS sunt eliberate de către serviciile de asigurări de sănătate din țara persoanei asigurate.

Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială

Instituțiile trebuie să răspundă tuturor solicitărilor într-un termen rezonabil și să comunice persoanelor în cauză orice informație necesară pentru exercitarea drepturilor conferite de regulament. Regulamentul stabilește norme pentru a asigura că instituțiile țărilor UE conlucrează în strânsă legătură și își acordă reciproc asistență în beneficiul cetățenilor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 20 mai 2004.

Pentru informații suplimentare, consultați coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 883/2004

20.5.2004

-

JO L 166, 30.4.2004, pp. 1-123

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 988/2009

30.10.2009

-

JO L 284, 30.10.2009, pp. 43-72

Regulamentul (UE) nr. 1231/2010

1.1.2010

-

JO L 344, 29.12.2010, pp. 1-3

Regulamentul (UE) nr. 465/2012

28.6.2012

-

JO L 149, 8.6.2012, pp. 4-10

Regulamentul (UE) nr. 1224/2012

8.1.2013

-

JO L 349, 19.12.2012, pp. 45-46

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1-42)

Ultima actualizare: 17.03.2015

Top