Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Acest regulament de procedură stabilește dispozițiile necesare în vederea aplicării și completării Statutului Curții de Justiție prevăzut de Protocolul nr. 3 anexat la tratate. Noul regulament, adoptat în 2012, se dorește a fi mai simplu şi mai accesibil justiţiabililor şi instanţelor naţionale, ținând mai bine seama de evoluţia contenciosului Curții.

ACT

Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie din 29 septembrie 2012 [Jurnalul Oficial L 265 din 29.9.2012].

SINTEZĂ

Curtea de Justiţie este una dintre cele trei instanţe judiciare care formează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, instituţia judiciară a Uniunii şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA). Celelalte două instanţe sunt Tribunalul şi Tribunalul Funcţiei Publice. Misiunea lor este de a asigura respectarea legii în interpretarea şi aplicarea tratatelor, îndeosebi prin controlarea legalităţii actelor Uniunii.

Organizarea Curţii

Curtea este organizată astfel:

 • componenţa Curţii: Curtea este alcătuită din 28 de judecători şi 9 avocaţi generali, numiţi pentru un mandat de şase ani. Atribuţiile avocaţilor generali sunt de a asista Curtea şi de a prezenta opinii juridice. Judecătorii aleg preşedintele şi vicepreşedintele Curţii pentru o perioadă de trei ani. Atribuţiile preşedintelui sunt de a reprezenta Curtea şi de a conduce lucrările acesteia; vicepreşedintele îl asistă în exercitarea funcţiilor sale.
 • constituirea camerelor şi desemnarea judecătorilor raportori: Curtea constituie în cadrul ei camere de cinci judecători, cu un preşedinte ales pentru o perioadă de trei ani, precum şi camere de trei judecători, cu un preşedinte ales pentru o perioadă de un an. Pentru judecarea unei cauze, preşedintele Curţii desemnează un judecător raportor, iar primul avocat general desemnează un avocat general. Dacă este necesar, Curtea poate numi şi raportori adjuncţi.
 • rolul grefierului: Curtea numeşte un grefier pentru o perioadă de şase ani. Atribuţiile acestuia sunt de a primi, transmite şi păstra toate înscrisurile, fiind responsabil cu arhivele. De asemenea, grefierul asistă membrii Curţii şi se îngrijeşte de publicaţiile acesteia. În fine, grefierul conduce serviciile instituţiei sub autoritatea preşedintelui Curţii.
 • funcţionarea Curţii: cauzele sunt trimise Plenului, Marii Camere sau unei camere de cinci sau trei judecători. Mai multe cauze pot fi judecate împreună de acelaşi complet de judecată. Deliberările Curţii trebuie să rămână secrete.
 • regimul lingvistic: fiecărei cauze îi este atribuită o limbă de procedură. În cazul acţiunilor directe, reclamantul are posibilitatea de a alege o limbă de procedură dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. În cazul procedurilor preliminare, limba de procedură este cea a instanţei naţionale de trimitere.

Caracteristicile procedurii

Procedura în faţa Curţii cuprinde, în principiu, următoarele faze:

 • faza scrisă: include un schimb de memorii între părţi. Memoriile trebuie să aibă un conţinut bine determinat. După încheierea acestei proceduri, judecătorul raportor prezintă reuniunii generale a Curţii un raport preliminar.
 • activităţile de cercetare judecătorească: Curtea poate stabili o serie de activităţi de cercetare judecătorească, cum ar fi înfăţişarea personală a părţilor, solicitarea de informaţii şi de prezentare de înscrisuri, proba testimonială, expertiza sau cercetarea la faţa locului. Se întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare şedinţă de cercetare judecătorească.
 • faza orală are loc, în funcţie de caz, după încheierea cercetării judecătoreşti. Dezbaterile sunt deschise, fiind conduse de preşedinte. Faza orală se poate desfăşura şi în şedinţă secretă.
 • concluziile avocatului general: după încheierea acestei proceduri, avocatul general prezintă concluziile sale.
 • decizia finală: Curtea se pronunţă prin hotărâri sau ordonanţe. Numai hotărârea se pronunţă în şedinţă publică. Hotărârile şi ordonanţele conţin diverse informaţii, precum expunerea sumară a faptelor sau motivele. O copie este apoi distribuită fiecărei părţi.

Regulamentul conţine, de asemenea, dispoziţii specifice referitoare la diferitele proceduri în faţa Curţii: procedura preliminară, acţiunile directe, recursurile împotriva deciziilor Tribunalului, reexaminarea deciziilor Tribunalului, avizele, precum şi o serie de alte proceduri speciale.

Trimiterile preliminare

Instanţele naţionale pot iniţia o procedură de trimitere preliminară în faţa Curţii, pentru a adresa întrebări legate de validitatea sau interpretarea dreptului Uniunii. În cadrul unei proceduri de trimitere preliminară, se pot prezenta observaţii îndeosebi de către:

 • părţile la litigiu;
 • statele membre;
 • Comisia Europeană;
 • instituţia care a adoptat actul a cărui validitate este contestată.

Recursul împotriva deciziilor Tribunalului

Se poate formula un recurs împotriva deciziilor Tribunalului. În acest caz, trebuie depusă o cerere la grefă, care să conţină, printre altele, motivele şi argumentele de drept invocate. Cererea trebuie să solicite anularea, în tot sau în parte, a deciziei.

Reexaminarea deciziilor Tribunalului

În două situaţii, îndeosebi atunci când s-a pronunţat în recurs împotriva unei decizii a Tribunalului Funcţiei Publice, deciziile Tribunalului pot face obiectul unei reexaminări din partea Curţii. Se desemnează o cameră de cinci judecători pentru o perioadă de un an care să realizeze aceste reexaminări.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie

1.11.2012

-

JO L 265 din 29.9.2012 şi JO C 337 din 6.11.2012

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Modificări ale Regulamentului de procedură al Curții de Justiție

1.7.2013

-

JO L 173, 26.6.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom de stabilire a regimului financiar al preşedintelui şi membrilor Comisiei, al preşedintelui, judecătorilor, avocaţilor generali şi grefierului Curţii de Justiţie, al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi al preşedintelui, membrilor şi grefierului Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 269 din 4.10.2012].

Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L179 din 25 iunie 2013].

Numărul de avocați generali de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene se majorează la:

 • nouă, începând din 1 iulie 2013,
 • unsprezece, începând din 7 octombrie 2015.

Normă suplimentară a Curții de Justiție [Jurnalul Oficial L 32 din 1 februarie 2014].

Această normă suplimentară reflectă modificările aduse de noul Regulament de procedură, în special în ceea ce privește comisiile rogatorii și acordarea de asistență judiciară. Aceasta înlocuiește Norma suplimentară din 4 decembrie 1974.

Ultima actualizare: 27.02.2014

Top