Help Print this page 
Title and reference
Iniţiativa cetăţenească

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iniţiativa cetăţenească

Cetăţenii europeni dispun de dreptul la iniţiativă, prin intermediul căruia pot să invite Comisia să prezinte propuneri legislative. Prezentul regulament stabileşte regulile şi principiile care vizează punerea în aplicare a unei iniţiative de acest gen.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească.

SINTEZĂ

Iniţiativa cetăţenească permite cetăţenilor europeni să invite Comisia să prezinte o propunere legislativă cu privire la un subiect specific. Aceasta a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona şi obiectivul său este de a consolida dimensiunea democratică a Uniunii Europene (UE). Cetăţenii dispun în prezent de oportunitatea de a-şi face auzită vocea la nivel european şi de a fi asociaţi cu drepturi depline în procesul decizional al UE.

Iniţiativa europeană este un drept strict reglementat. Prezentul regulament stabileşte principiile privind o iniţiativă de acest gen. Acesta stabileşte, de asemenea, procedura prin care o iniţiativă cetăţenească este implementată. Această procedură se desfăşoară în mai multe etape.

Condiţii

În vederea garantării legitimităţii şi caracterului său european, mai multe condiţii sunt necesare în vederea implementării unei iniţiative cetăţeneşti:

  • iniţiativa trebuie să fie sprijinită de minim un milion de semnatari europeni, adică cetăţeni care au naţionalitatea unui stat membru. Persoanele care sprijină o iniţiativă trebuie să completeze o declaraţie de susţinere şi sunt desemnaţi ca semnatari ai iniţiativei;
  • cetăţenii semnatari trebuie să provină din cel puţin un sfert din statele membre. Obiectivul este garantarea faptului că iniţiativa reflectă interesul Uniunii şi nu numai cel al unui stat membru sau al unui grup restrâns de state membre;
  • prezentul regulament stabileşte, de asemenea, un număr minim de cetăţeni semnatari care provin din fiecare stat membru reprezentat. Un număr minim este stabilit pentru fiecare stat membru în Anexa I a regulamentului.

Printre altele, un comitet al cetăţenilor este constituit pentru fiecare iniţiativă cetăţenească. Acest comitet este alcătuit din şapte membri care provin din şapte state membre diferite şi din reprezentanţii care fac legătura cu instituţiile europene pe întreg parcursul procedurii. Rolul comitetului este de a asigura organizarea şi coordonarea iniţiativei cetăţeneşti. Comitetul are sarcina, de asemenea, de a contribui la promovarea unor chestiuni de anvergură europeană şi de a stimula reflecţia cetăţenilor asupra anumitor subiecte.

Înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească

Înainte de a efectua colectarea declaraţiilor de susţinere a unei iniţiative, organizatorii trebuie, mai întâi, să solicite înregistrarea propunerii de iniţiativă de către Comisie. Această propunere conţine îndeosebi obiectul şi obiectivele iniţiativei.

Comisia examinează apoi admisibilitatea iniţiativei. Aceasta verifică în special dacă:

  • comitetul de susţinere a fost constituit şi membrii săi au fost desemnaţi;
  • obiectul iniţiativei face parte din domeniile politice pentru care Comisia este abilitată a prezenta propuneri legislative;
  • iniţiativa nu este neserioasă, nici abuzivă sau vexatorie;
  • iniţiativa nu intră în contradictoriu cu valorile enunţate în articolul 2 al Tratatului privind UE.

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, Comisia înregistrează propunerea de iniţiativă şi organizatorii pot efectua colectarea declaraţiilor de susţinere.

Colectarea declaraţiilor de susţinere

Organizatorii sunt responsabili cu colectarea declaraţiilor de la cetăţenii semnatari. Declaraţiile de susţinere a iniţiativei pot fi colectate pe suport de hârtie, în format electronic sau online.

Organizatorii au la dispoziţie un interval de 12 luni, cu începere de la înregistrarea propunerii de iniţiativă, pentru a colecta toate declaraţiile de susţinere.

Verificarea declaraţiilor de susţinere

După ce au fost colectate, organizatorii transmit declaraţiile de susţinere autorităţilor statelor membre care sunt responsabile cu verificarea acestora. Autorităţile naţionale eliberează apoi un certificat care atestă numărul de declaraţii de susţinere care provin din statul membru respectiv.

Prezentarea iniţiativei cetăţeneşti în atenţia Comisiei

După obţinerea certificatelor şi sub rezerva respectării condiţiilor, organizatorii pot prezenta Comisiei iniţiativa cetăţenească.

Comisia primeşte organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa cetăţenească. Printre altele, organizatorii au, de asemenea, dreptul la o audiere publică organizată în cadrul Parlamentului European.

Comisia are la dispoziţie trei luni pentru a examina iniţiativa cetăţenească. Aceasta adoptă apoi o comunicare în care sunt expuse:

  • concluziile juridice şi politice;
  • motivele care o impulsionează să acţioneze sau să refuze să acţioneze;
  • acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă, dacă este cazul.

Protecţia datelor cu caracter personal şi sancţiuni

Datele cu caracter personal ale cetăţenilor semnatari nu pot fi utilizate decât în cadrul iniţiativei cetăţeneşti. Aceste date sunt, prin urmare, distruse în termen de cel mult o lună de la prezentarea iniţiativei respective în faţa Comisiei.

De altfel, prezentul regulament prevede sancţiuni cărora le pot fi supuşi organizatorii în caz de furnizare de declaraţii false sau de utilizare frauduloasă a datelor.

Context

Prezentul regulament a for adoptat în conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind UE şi articolul 24 din Tratatul privind funcţionarea UE. Aceste articole au fost introduse prin Tratatul de la Lisabona. Acestea prevăd posibilitatea ca cetăţenii să pună în aplicare o iniţiativă cetăţenească.

REFERINŢE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 211/2011

31.3.2011

-

JO L 65 din 11.3.2011

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 268/2012 al Comisiei din 25 ianuarie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească [Jurnalul Oficial L 89 din 27.3.2012].

Ultima actualizare: 17.01.2014

Top