Help Print this page 
Title and reference
Consensul european privind ajutorul umanitar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consensul european privind ajutorul umanitar

 

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) și țările UE se angajează să își coordoneze acțiunile pe baza obiectivelor și principiilor comune care stau la baza intervențiilor de acordare a ajutorului umanitar. Consensul european privind ajutorul umanitar instituie un cadru strategic de ghidare a acțiunilor UE și ale țărilor UE în vederea furnizării asistenței umanitare eficiente, de calitate și coordonate.

CE REALIZEAZĂ AJUTORUL UMANITAR COMUNITAR?

Ajutorul umanitar al UE vizează să furnizeze o soluție de urgență bazată pe nevoi concrete în vederea conservării vieții, prevenirii și alinării suferinței umane în situații de criză provocate de acțiunile umane și dezastrele naturale. În conformitate cu Consensul, ajutorul umanitar al UE este garantat prin intermediul partenerilor de implementare, cum ar fi sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU), Crucea Roșie/Mișcarea Semilunii Roșii și organizațiile neguvernamentale (ONG).

UE și țările UE reprezintă împreună principalul donator de ajutor umanitar internațional din lume. Acțiunile UE și cele ale țărilor UE vin în completare și se consolidează reciproc și sunt implementate în coordonare strânsă cu actorii la nivel internațional și local.

ASPECTE-CHEIE

Principiile ajutorului umanitar

Ajutorul umanitar se bazează pe principiile umanitare fundamentale ale umanității, neutralității, imparțialității și independenței.

De asemenea, UE se angajează să se conformeze cu principiile prevăzute de dreptul internațional, în special dreptul internațional în materie de acțiuni umanitare, drepturile omului și drepturile privind refugiații.

Deși modul de implementare poate varia de la o țară UE la alta, donatorii comunitari vizează să îmbunătățească practica de acordare și trebuie să se conformeze cu principiile și bunele practici ale ajutorului umanitar. Aceasta în special în contextul inițiativei referitoare la bunele practici privind acțiunile umanitare, un forum și o rețea internațională privind acțiunile umanitare.

Ajutorul umanitar comunitar trebuie să se alinieze celorlalte politici pentru a garanta tranziția lină după o criză și să aibă în vedere considerentele de gen și diversitatea necesităților populației la nivel local.

De asemenea, Comisia Europeană s-a angajat să aplice principiile și cele mai bune practici privind acțiunile umanitare în cadrul politicilor și operațiunilor sale.

Coordonarea și coerența ajutorul umanitar comunitar

UE sprijină rolul de coordonator al ONU și capacitatea globală crescută de reacție la crizele și provocările umanitare.

Operațiunile de ajutor comunitar trebuie să se bazeze pe:

coordonare, coerență și complementaritate între actorii implicați, schimbul de informații, cele mai bune practici și cunoștințe și consolidarea schimburilor la nivel de politică, inclusiv la nivel internațional, coordonate de ONU;

principiile calității, eficienței și responsabilității;

diverse parteneriate pentru a oferi un răspuns la scară largă în situații de criză.

Ajutorul umanitar comunitar trebuie alocat în mod transparent, pe baza necesităților identificate și vulnerabilității populației.

În unele cazuri excepționale, Consensul poate permite utilizarea mijloacelor și capacităților militare în cadrul unui răspuns pentru a proteja oamenii.

Acțiunea internațională

Recunoscând că acțiunea umanitară reprezintă o responsabilitate colectivă la nivel internațional, UE contribuie la dezvoltarea capacității globale de răspuns la crize, susținând reforma coordonată de ONU a sistemului umanitar în cooperare cu ceilalți actori și donatori umanitari.

În plus, având în vedere nevoia crescândă de ajutor umanitar, este vital să se sporească și să se diversifice finanțarea și să se crească predictibilitatea, flexibilitatea și coordonarea strategică.

Ajutorul umanitar pe termen lung și evaluarea

În paralel cu operațiunile de urgență inițiate în cazul apariției unei crize, UE se angajează să acționeze pentru reducerea riscurilor și vulnerabilității și să pregătească populația pentru dezastrele naturale, la nivel local, regional și național pe baza Cadrului de acțiune de la Hyogo (înlocuit în martie 2015 de Cadrul pentru reducerea riscului de dezastru natural de la Sendai 2015-2030).

De asemenea, aceasta sprijină tranziția, redresarea și dezvoltarea timpurie, în special prin mai buna consolidare a legăturii între ajutor, reabilitare și dezvoltare (LARD).

Acțiunea umanitară la nivel comunitar

Consensul confirmă că Uniunea deține un avantaj comparativ și o valoare adăugată în ceea ce privește intensificarea complementarității între donatorii umanitari comunitari și donatorii internaționali, mulțumită: rețelei sale globale de expertiză; rolului său de a garanta coerența și promovarea bunei practici umanitare; flexibilității sale de a interveni în domeniile politice sensibile; și facilitării coordonării.

UE a adoptat un Plan de acțiune pentru 2008-2013 care ghidează cooperarea între donatori pe baza unei abordări axate pe calitatea acțiunii umanitare. Implementarea a fost revizuită în 2010 cu ajutorul unei Revizuiri intermediare evaluate prin intermediul unei evaluări independente în 2014. Evaluarea a confirmat validitatea Consensului și recomandă implementarea acestuia.

TERMENI-CHEIE

Umanitate: suferința umană trebuie abordată oriunde este prezentă, acordând atenție specială celui mai vulnerabil segment al populației.

Neutralitate: ajutorul umanitar nu trebuie să favorizeze niciuna dintre părți în cazul unui conflict sau al unei dispute armate.

Imparțialitate: ajutorul umanitar trebuie acordat numai pe baza necesității, fără nicio discriminare între populațiile afectate sau între membrii lor.

Independența: autonomia obiectivelor umanitare față de obiectivele politice, economice, militare sau alte obiective, singurul său scop fiind alinarea și prevenirea suferinței victimelor crizelor umanitare.

ACT

Declarație Comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene (JO C 25, 30.1.2008, p. 1-12).

Data ultimei actualizări: 27.04.2015

Top