Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accidentele și incidentele survenite în aviația civilă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Accidentele și incidentele survenite în aviația civilă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 – investigarea și prevenirea accidentelor și a incidentelor de aviație civilă

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul urmărește să îmbunătățească siguranța aviației garantând un nivel înalt de eficiență, promptitudine și calitate a investigațiilor privind siguranța în domeniul aviației civile europene.
 • Acesta stabilește norme privind disponibilitatea în timp util a informațiilor referitoare la toate persoanele și mărfurile periculoase de la bordul unei aeronave implicate într-un accident.
 • Regulamentul își propune, totodată, să îmbunătățească asistența acordată victimelor accidentelor aviatice și familiilor acestora.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Prezentul regulament se aplică investigațiilor privind siguranța efectuate în cazul accidentelor* și al incidentelor grave*:
  • care s-au produs pe teritoriile țărilor Uniunii Europene (UE);
  • care s-au produs în afara teritoriilor țărilor UE, dar în care sunt implicate aeronave înmatriculate într-o țară a UE sau operate de o companie cu sediul într-o țară a UE;
  • în cazul cărora o țară a UE are dreptul (în conformitate cu standardele internaționale și practicile recomandate) de a numi un reprezentant acreditat pentru a participa la investigație;
  • în cazul cărora unei țări a UE – care are un interes special ca urmare a faptului că printre persoanele decedate sau rănite grav se numără cetățeni de-ai săi – i se permite, de către țara care realizează investigația, să numească un expert.
 • Regulamentul nu se aplică investigațiilor privind siguranța în situații de incidente grave și accidente care implică aeronave care sunt utilizate pentru servicii militare, vamale, polițienești sau de natură similară.

Autoritățile independente responsabile de investigații (SIA)

 • Fiecare țară a UE se asigură că investigațiile privind siguranța în situații de accidente și incidente grave de aviație civilă sunt efectuate, fără imixtiuni din exterior, de către o autoritate națională permanentă responsabilă de investigațiile privind siguranța aviației civile (SIA).
 • Fiecare SIA trebuie să fie independentă din punct de vedere funcțional față de orice autoritate și față de orice altă parte care poate intra în conflict cu sarcina care i-a fost încredințată sau îi poate influența obiectivitatea.
 • Fiecare SIA trebuie să fie capabilă să efectueze în mod independent o investigație completă privind siguranța. Țările UE trebuie să pună la dispoziția SIA mijloacele financiare și de altă natură – inclusiv un buget – pentru a-și îndeplini responsabilitățile în mod independent și să le ofere acces la resurse suficiente.
 • În special, SIA trebuie să aibă la dispoziția sa personal calificat și facilități adecvate, inclusiv birouri si hangare pentru depozitarea și examinarea aeronavei, a conținutul său și a epavei sale.

Obligația de a efectua o investigație

 • Fiecare accident sau incident grav care implică alte aeronave decât cele specificate în anexa II la Regulamentul (CE) nr 216/2008 trebuie să facă obiectul unei investigații în țara UE pe a cărei teritoriu a avut loc acesta.
 • SIA poate decide să investigheze și alte incidente decât cele prevăzute în paragraful de mai sus, precum și accidente și incidente grave la alte tipuri de aeronave, atunci când se așteaptă să tragă niște concluzii privind siguranța de acolo.
 • În niciun caz investigațiile de siguranță nu vor avea scopul de a stabili a cui este culpa sau răspunderea. Acestea trebuie să fie independente, distincte de orice proceduri judiciare sau administrative destinate stabilirii culpei sau răspunderii și nu aduc atingere acestor proceduri.

Cooperarea între autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța

Regulamentul permite atât cooperarea dintre SIA, cât și posibilitatea de delegare a unor sarcini.

Rețeaua europeană a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA)

Țările UE trebuie să se asigure că SIA constituie între ele o rețea europeană a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile (ENCASIA) vizând:

 • ameliorarea continuă a calității investigațiilor desfășurate de SIA și consolidarea independenței acestora;
 • încurajarea respectării unor standarde înalte în domeniul metodelor de investigare și al formării investigatorilor.

Investigație

 • Fără a aduce atingere vreunei anchete judiciare, investigatorul-șef are autoritatea de a lua măsurile necesare pentru a răspunde cerințelor investigației privind siguranța. Printre altele, investigatorul are dreptul:
  • de a avea imediat, fără restricții și piedici la locul incidentului sau accidentului, precum și la aeronavă, la conținutul sau resturile acesteia;
  • de a solicita prelevarea de probe și îndepărtarea controlată a rămășițelor sau componentelor pentru a fi examinate sau analizate;
  • de a solicita autopsii și examinarea medicală a persoanelor implicate în operarea aeronavei;
  • de a convoca martorii și de a le solicita acestora să prezinte dovezi.
 • Țara UE pe al cărei teritoriu s-a produs un accident sau un incident grav are responsabilitatea de a asigura tratarea în condiții de siguranță a tuturor probelor și protejarea acestora.

Coordonarea cu alte autorități

 • Țările UE trebuie să se asigure că SIA și alte autorități (de exemplu, autoritățile judiciare, autoritățile aeronautice civile, autoritățile de căutare și salvare implicate în investigația privind siguranța) colaborează prin intermediul unor acorduri încheiate în avans, cu condiția ca acordurile respective să nu compromită independența SIA.
 • Țările UE trebuie să comunice măsurile respective Comisiei Europene, care trebuie să le transmită președintelui ENCASIA, Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene.

Confidențialitatea și utilizarea adecvată a informațiilor

 • Regulamentul stabilește o listă de înregistrări care nu trebuie să fie puse la dispoziție sau utilizate în alte scopuri decât cele legate de o investigație privind siguranța (de exemplu, datele înregistratorului de zbor, proiectele de rapoarte, identitatea persoanelor care au pus la dispoziție dovezi, notele investigatorilor).
 • Normele din regulamentul privind utilizarea confidențială a informațiilor, inclusiv a celor cum ar fi numerele de serie și de înregistrare care identifică în mod direct aeronavele implicate într-un eveniment de aviație civilă, sunt modificate prin Regulamentul (UE) nr 376/2014. Regulamentul recunoaște, de asemenea, că autoritatea judiciară sau autoritatea competentă poate decide privind divulgarea datelor în conformitate cu dreptul intern. Țările UE pot decide limitarea cazurilor în care poate fi luată o decizie de divulgare, respectând în același timp actele juridice ale UE.

Asistență pentru victime si rudele acestora

 • Fiecare dintre țările UE trebuie să întocmească un plan de urgență în caz de accident survenit în aviația civilă, cu dispoziții privind asistența acordată victimelor accidentelor și rudelor acestora. De asemenea, țările UE trebuie să se asigure că toate companiile aeriene au propriul lor plan de a ajuta victimele și rudele acestora, ținând cont în special de sprijinul psihologic.
 • Țările UE ar trebui, de asemenea, să încurajeze companiile de zbor din afara UE care operează în cadrul UE să adopte un plan similar.
 • Fiecare țară a UE afectată de un accident trebuie să desemneze o persoană drept punct de contact și de informare pentru victime și rudele acestora.
 • Companiile aeriene trebuie să le propună călătorilor să indice datele de contact ale unei persoane care să fie contactată în caz de accident. Numele unei persoane aflate la bord nu trebuie făcut public înainte ca rudele acelei persoane să fi fost informate.

Raportul și recomandările privind siguranța

 • Pe parcursul investigației autoritatea de siguranță va recomanda orice acțiune promptă pe care o consideră necesară pentru a spori siguranța aviației persoanelor responsabile de producerea sau întreținerea aeronavelor sau a echipamentelor de aeronave, precum și persoanelor responsabile de operarea aeronavelor sau de instruirea personalului.
 • Ancheta se încheie cu un raport care conține recomandări de siguranță după consultările finale cu autoritățile în cauză, inclusiv cu Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Raportul este publicat în cel mai scurt timp și, dacă este posibil, în termen de 12 luni de la data accidentului sau a incidentului. Autoritatea va înregistra, de asemenea, răspunsurile la recomandările sale.
 • Fiecare parte care primește o recomandare privind siguranța, inclusiv autoritățile responsabile de siguranță la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, trebuie, de asemenea să monitorizeze progresul acțiunilor întreprinse ca urmare a recomandărilor privind siguranța primite.
 • Regulamentul abrogă Directiva 94/56/CE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 2 decembrie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

accident: un eveniment asociat cu operarea unei aeronave care are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate, în cursul căruia o persoană este rănită mortal sau grav sau aeronava suferă daune semnificative.

incident: un eveniment, altul decât un accident, asociat cu operarea unei aeronave care afectează sau care ar putea afecta siguranța operării acesteia.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 Octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (JO L 295, 12.11.2010, pp. 35-50)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 996/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 (JO L 122, 24.4.2014, pp. 18-43)

Data ultimei actualizări: 08.11.2016

Top