Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

Libertatea de a presta servicii este un principiu fundamental al politicii comune de transport și necesită acordarea accesului tuturor operatorilor de transport din toate țările UE la piețele de transporturi internaționale fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire. Acest regulament stabilește condițiile aplicabile transportului internațional de persoane cu autocarul și autobuzul pe teritoriul UE efectuat de către operatorii de transport, contra cost, în numele unui terț.

SINTEZĂ

Acest regulament reunește regulamentele nr. 684/92 și 12/98 într-un singur regulament pentru a clarifica și a simplifica normele aplicabile transportului rutier internațional de persoane pe teritoriul UE și condițiile în care operatorii de transport nerezidenți pot presta servicii naționale de transport într-o țară a UE.

Libertatea de a presta servicii

Unui operator de transport i se permite să efectueze servicii regulate de transport internațional, inclusiv servicii regulate speciale și servicii ocazionale de transport cu autocarul și autobuzul, fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire în cazul în care acesta:

  • este autorizat în țara UE de stabilire să efectueze transporturi sub formă de servicii regulate, în conformitate cu condițiile de acces la piață prevăzute de legislația națională;
  • îndeplinește condițiile prevăzute de normele UE privind accesul la profesia de operator de transport rutier de persoane în activitățile de transport național și internațional;
  • îndeplinește cerințele juridice în ceea ce privește standardele UE pentru conducători auto și vehicule.

Licența comunitară

Transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul face obiectul unei licențe comunitare eliberate de autoritățile competente ale țării UE de stabilire. Licența se eliberează pe numele operatorului de transport pentru o perioadă de până la 10 ani care poate fi reînnoită și nu este transmisibilă. De asemenea, țările UE pot decide că licența comunitară este validă pentru operațiunile de transport intern.

Servicii regulate care necesită autorizare

Autorizațiile sunt eliberate pe numele operatorului de transport pentru o perioadă de până la cinci ani și nu sunt transmisibile. Cu toate acestea, un operator de transport autorizat poate, cu aprobarea autorității competente din țara UE pe teritoriul căreia se află punctul de plecare, să presteze serviciul prin intermediul unui subcontractant. Autorizațiile se emit în înțelegere cu autoritățile competente ale tuturor țărilor UE pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoanele. Autorizațiile trebuie să precizeze tipul serviciului, ruta, opririle și orarul, precum și perioada de valabilitate și îndreptățesc titularul să presteze servicii regulate pe teritoriile tuturor țărilor UE pe care le traversează rutele serviciilor.

Autorizația, inclusiv reînnoirea și modificarea autorizației, nu se va acorda în cazul în care:

  • solicitantul nu poate oferi serviciile necesare cu echipamentul care se află în mod direct la dispoziția sa;
  • solicitantul nu se conformează legislației interne sau internaționale în domeniul transportului rutier;
  • nu sunt îndeplinite condițiile de autorizare în cazul unei cereri de reînnoire;
  • o țară a UE decide că serviciul în cauză ar afecta serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice;
  • o țară a UE decide că scopul principal al serviciului nu este acela de a transporta persoane între diferite țări ale UE.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, operatorul unui serviciu regulat trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta un serviciu de transport care să îndeplinească standardele de continuitate, regularitate și capacitate și care să respecte condițiile stabilite de autoritatea competentă.

Cabotaj

Operațiunile de cabotaj se autorizează pentru următoarele servicii:

  • servicii naționale de transport rutier de persoane efectuate temporar de un operator de transport într-o țară gazdă din UE;
  • îmbarcarea și debarcarea persoanelor în cadrul aceleiași țări a UE în timpul unui serviciu internațional regulat, cu condiția ca principalul scop al serviciului respectiv să nu îl reprezinte cabotajul.

Controale și sancțiuni

Operatorii de transport care operează un serviciu regulat trebuie să emită bilete de transport, fie individuale, fie colective, pe care sunt indicate punctele de plecare și de destinație, perioada de valabilitate a biletului și tarifele transportului.

În cazul săvârșirii unei încălcări grave a legislației UE în domeniul transportului rutier, autoritățile competente ale țării UE de stabilire a operatorului de transport în cauză trebuie să ia măsurile corespunzătoare, care pot include un avertisment sau aplicarea unor sancțiuni administrative. Dacă un operator de transport nerezident încalcă în mod grav legislația UE în domeniul transportului rutier, țara UE în care a fost constatată încălcarea va transmite autorităților competente ale țării UE de stabilire a operatorului de transport o descriere a încălcării, categoria, tipul și gravitatea încălcării, precum și sancțiunile aplicate. Toate încălcările grave trebuie să fie înregistrate în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 4 decembrie 2009.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, pp. 88-105)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.12.2015

Top