Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme comune privind accesul la piața UE a transportului rutier de mărfuri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norme comune privind accesul la piața UE a transportului rutier de mărfuri

Operațiunile de transport rutier internațional* au fost complet liberalizate în Uniunea Europeană (UE). Cu toate acestea, transporturile rutiere naționale în țările UE efectuate de transportatori rezidenți într-o altă țară, cunoscute și sub denumirea de cabotaj*, fac în continuare obiectul restricțiilor. Introducerea unor norme comune pentru accesarea piețelor internaționale și de cabotaj contribuie la promovarea unor condiții echitabile de concurență.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme comune aplicabile pentru accesarea pieței transporturilor rutiere internaționale de mărfuri* pe cale rutieră în cadrul UE. Acesta stabilește condițiile în baza cărora operatorii de transport rutier de mărfuri rezidenți într-o altă țară pot să opereze servicii de transport într-o țară UE.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică pentru:

 • transportul rutier internațional de mărfuri efectuat contra cost în numele unui terț* pentru călătorii efectuate în UE;
 • transportul rutier național de mărfuri efectuat temporar de către un operator de transport rutier de mărfuri rezident într-o altă țară;
 • acea parte a călătoriei care se efectuează pe teritoriul oricărei țări UE în tranzit, unde transportul are loc între o țară UE și o țară din afara UE. Nu se aplică acelei părți din călătorie efectuată pe teritoriul țării UE de încărcare sau descărcare.

Pentru a efectua un transport internațional, operatorul de transport rutier de mărfuri trebuie să dețină o licență comunitară și un atestat de conducător dacă șoferul este un resortisant din afara UE.

Licența comunitară este:

 • emisă de autoritățile competente ale țării UE unde este stabilit operatorul de transport rutier de mărfuri care este îndreptățit să efectueze transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț;
 • reînnoibilă pe perioade de până la 10 ani;
 • emisă în numele operatorului de transport rutier de mărfuri și nu este transferabilă.

Atestatul de conducător este:

 • emis de autoritățile competente ale țării UE unde este înregistrat operatorul de transport rutier de mărfuri care deține licența comunitară și utilizează sau angajează un șofer în respectiva țară, care nu este resortisant din UE sau rezident pe termen lung;
 • valabil până la cinci ani.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, autoritățile de mai sus pot respinge o cerere pentru emiterea sau reînnoirea unei licențe sau pentru emiterea unui atestat. Dacă deținătorul licenței comunitare sau a atestatului de conducător nu mai îndeplinește condițiile sau a furnizat informații incorecte, licența sau atestatul sunt retrase.

Legea impune reguli stricte în ceea ce privește operațiunile de cabotaj, în special:

 • orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operațiuni contra cost în numele unui terț, care deține licență comunitară și al cărui șofer, în cazul în care este un resortisant din afara UE, este îndreptățit să efectueze operațiuni de cabotaj într-o țară UE (alta decât cea în care este înregistrat) în mod temporar în urma unei operațiuni internaționale în respectiva țară;
 • după livrarea mărfurilor care au făcut obiectul transportului internațional, operatorii de transport rutier de mărfuri au la dispoziție șapte zile în care pot să efectueze până la trei operațiuni de cabotaj;
 • de asemenea, este posibil să se efectueze trei operațiuni de cabotaj în orice altă țară UE în urma unui transport internațional, în limita unei operațiuni pe țară.

Această lege se aplică doar dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate să prezinte dovada efectuării transportului internațional de mărfuri în țara UE în cauză, precum și dovada efectuării fiecărei operațiuni ulterioare de cabotaj.

Operațiunile de cabotaj sunt supuse legislației naționale în țara UE gazdă în ceea ce privește:

 • condițiile care guvernează contractul de transport;
 • greutățile și dimensiunile vehiculelor rutiere;
 • cerințele referitoare la transportul anumitor categorii de mărfuri, în special mărfuri periculoase, produsele alimentare perisabile și animalele vii;
 • duratele de conducere și perioadele de repaus;
 • taxa pe valoare adăugată (TVA) pe serviciile de transport.

Legile și regulamentele de mai sus se aplică în mod egal operatorilor nerezidenți stabiliți în țara UE gazdă.

În cazul în care un operator de transport încalcă legislația UE privind transportul rutier:

 • autoritățile competente din țara UE de înregistrare pot să emită un avertisment sau pot să impună sancțiuni administrative, precum retragerea licenței comunitare;
 • dacă operatorul de transport este nerezident, țara UE în care a avut loc încălcarea va notifica autoritățile competente din țara de înregistrare a transportatorului, descriind încălcarea și sancțiunile impuse.

Toate încălcările grave se vor înregistra în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier.

Un raport al Comisiei din 2014 privind piața transporturilor rutiere în UE a constatat că:

 • autoritățile din țările UE trebuie să pună în aplicare legislația UE existentă într-un mod mai consecvent și mai eficient;
 • UE poate să ajute clarificând normele care sunt înțelese, interpretate și implementate în mod diferit în diferite țări ale UE;
 • normele sociale trebuie aplicate mai bine în domeniul transporturilor rutiere pentru a atrage șoferi noi și pentru a face față cererilor viitoare pentru transportul de mărfuri;
 • aceste modificări pot crește eficiența economiei UE și pot să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturile rutiere.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la transporturile rutiere.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI:

* Contra cost în numele unui terț: transportul contra cost al persoanelor sau mărfurilor în numele unei terțe părți (definiția OCDE).

* Operațiune de transport rutier: întreaga călătorie a mărfurilor pe cale rutieră către destinația finală.

* Transportul mărfurilor: activitatea de transportare a mărfurilor.

* Cabotaj: operatorul de transport înregistrat într-o țară UE efectuează transporturi naționale într-o altă țară UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

4.12.2009

-

JO L 300, 14.11.2009, pp. 72-87

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 612/2012

11.7.2012

-

JO L 178, 10.7.2012, pp. 5-5

Regulamentul (UE) nr. 517/2013

1.7.2013

-

JO L 158, 10.6.2013, pp. 1-71

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind situația pieței transportului rutier de mărfuri în Uniunea Europeană [COM(2014) 222 final din 14.4.2014].

Data ultimei actualizări: 30.06.2015

Top