Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța maritimă: organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța maritimă: organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor

Uniunea Europeană (UE) a instituit un cadru juridic care se aplică recunoașterii și monitorizării activităților organizațiilor responsabile pentru efectuarea inspecțiilor și a controalelor navelor din partea țărilor UE care acționează ca stat de pavilion.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a instituit un cadru juridic care se aplică recunoașterii și monitorizării activităților organizațiilor responsabile pentru efectuarea inspecțiilor și a controalelor navelor din partea țărilor UE care acționează ca stat de pavilion.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul creează un sistem de autorizare (recunoaștere), care face obiectul mai multor criterii și obligații în vederea asigurării că o organizație recunoscută aplică aceeași rigoare tuturor navelor din registrul său, indiferent de pavilionul pe care îl arborează navele.

ASPECTE-CHEIE

Programul de recunoaștere al UE

Țările UE trebuie să prezinte Comisiei Europene (CE) o cerere pentru a obține recunoașterea pentru o organizație.

Recunoașterea este acordată și gestionată central de către CE. Autorizarea de către o țară a UE este o condiție prealabilă pe care orice organizație trebuie să o îndeplinească pentru a putea efectua inspecții și controale legale ale navelor care arborează pavilionul acesteia (Directiva 2009/15/CE).

Pentru obținerea recunoașterii, organizația trebuie să îndeplinească câteva criterii minime:

  • să aibă personalitate juridică;
  • să aibă excelență profesională;
  • să aibă experiență;
  • să aibă independență;
  • să fie reglementată de un cod etic;
  • să folosească un sistem de gestionare a calității certificat.

CE îi poate cere organizației să adopte măsuri preventive și de remediere dacă nu îndeplinește cerințele sau când performanța sa în materie de prevenire a poluării și de siguranță a scăzut în mod semnificativ.

Amenzile, penalitățile periodice și retragerea recunoașterii

CE poate impune amenzi unei organizații recunoscute când scăderea performanței sau încălcarea gravă sau repetată a criteriilor minime sau a obligațiilor sale în temeiul prezentului regulament evidențiază existența unor deficiențe grave în structura, sistemele, procedurile sau controalele interne ale organizației. O amendă poate fi impusă și dacă organizația furnizează intenționat informații incorecte sau incomplete în contextul evaluării sale.

De asemenea, CE poate decide să emită penalități periodice împotriva organizației recunoscute dacă aceasta nu pune în aplicare măsurile necesare de prevenire și remediere.

CE poate decide, la cererea unei țări a UE sau din proprie inițiativă, să retragă recunoașterea în circumstanțe specifice. Acestea pot apărea în special când există o încălcare gravă și repetată a criteriilor minime sau a cerințelor stabilite în regulament sau când performanța slabă constituie o amenințare inacceptabilă pentru siguranță sau mediu.

Regulamentul (UE) nr. 788/2014 al Comisiei stabilește normele detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și pentru retragerea recunoașterii.

Evaluarea organizațiilor

CE împreună cu țara UE care a prezentat cererea de recunoaștere trebuie să evalueze organizațiile recunoscute cel puțin o dată la doi ani. Evaluatorii trebuie să verifice conformitatea cu obligațiile și cu criteriile minime și să acorde o atenție specială siguranței, prevenirii poluării și evidențelor privind accidentele.

Normele și procedurile

Organizațiile recunoscute trebuie să se consulte reciproc în vederea armonizării normelor și a procedurilor lor, precum și în vederea definirii condițiilor necesare pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de clasă emise pentru materiale, echipamente și componente. Certificatele pentru echipamente marine conforme cu Directiva 96/98/CE (sau, după 18 septembrie 2016, Directiva 2014/90/UE) trebuie să fie acceptate de organizații recunoscute pentru scopuri de clasificare.

Entitatea independentă de evaluare și de certificare a calității

Organizațiile recunoscute trebuie să instituie o entitate independentă de evaluare și de certificare a calității care este responsabilă cu evaluarea și certificarea sistemelor de gestionare a calității ale acestora. Activitatea entității trebuie să fie evaluată în mod periodic de către CE.

TERMENI-CHEIE

Norme și proceduri: standardele tehnice elaborate de către o organizație recunoscută referitoare la proiectarea, construcția, echiparea, întreținerea și controlul navelor.

Organizație recunoscută: o organizație recunoscută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

Certificat de clasă: un document eliberat de o organizație recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop sau pentru un anumit serviciu în conformitate cu normele și procedurile stabilite de către respectiva organizație.

CONTEXT

Directiva 2009/15/CE, adoptată în paralel cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009, instituie cadrul juridic care reglementează relațiile dintre statele membre și organizațiile recunoscute.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene referitor la acțiunile UE privind siguranța maritimă și protecția mediului înconjurător.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 391/2009

17.6.2009

-

JO L 131, 28.5.2009, pp. 11-23

Data ultimei actualizări: 23.04.2015

Top