Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program multianual de acţiune în domeniul sănătăţii (2014-2020) (propunere)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program multianual de acţiune în domeniul sănătăţii (2014-2020) (propunere)

Comisia Europeană prezintă al treilea program multianual de acţiune în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020. Acest program răspunde nevoii de a sprijini statele membre în eforturile lor de a îmbunătăţi sănătatea cetăţenilor şi de a asigura sustenabilitatea sistemelor de sănătate, fiind în conformitate cu Strategia Europa 2020.

PROPUNERE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 noiembrie 2011 privind instituirea unui program „Sănătate pentru creştere economică”, al treilea program multianual de acţiune a UE în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020 [COM(2011) 709 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Programul „Sănătate pentru creştere economică” (2014-2020) este al treilea program multianual de acţiune al Uniunii Europene (UE). Acesta ajută/sprijină statele membre în vederea:

 • întreprinderii reformelor necesare pentru a avea sisteme de sănătate inovatoare şi durabile;
 • creşterii accesului la asistenţă medicală mai bună şi mai sigură pentru cetăţeni;
 • promovării unei stări bune de sănătate a cetăţenilor şi prevenirii bolilor;
 • protejării cetăţenilor împotriva ameninţărilor transfrontaliere.

Obiectivul nr. 1: contribuţia la sisteme de sănătate inovatoare şi sustenabile

Comisia Europeană trebuie să ajute statele membre să facă faţă deficitului de resurse umane şi financiare. De asemenea, Comisia trebuie să le stimuleze să integreze inovarea în domeniul sănătăţii în cadrul sistemelor lor de sănătate, de exemplu în materie de e-sănătate, şi să facă schimb de experienţă în acest domeniu. În plus, programul sprijină parteneriatul european pentru inovare pentru o îmbătrânire activă şi în condiţii bune de sănătate.

Obiectivul nr. 2: creşterea accesului la asistenţă medicală mai bună şi mai sigură pentru cetăţeni

Comisia propune instituirea unui sistem de acreditare a reţelelor europene de referinţă, ceea ce ar permite, de pildă, sprijinirea acţiunilor în domeniul bolilor rare. Ar trebui, de asemenea, elaborate orientări europene privind siguranţa pacienţilor şi utilizarea agenţilor antimicrobieni.

Obiectivul nr. 3: promovarea unei stări bune de sănătate şi prevenirea bolilor

Statele membre sunt invitate să facă schimb de bune practici cu privire la prevenirea fumatului, abuzul de alcool şi obezitate. De asemenea, trebuie întreprinse acţiuni specifice care să sprijine prevenirea bolilor cronice, inclusiv a cancerului.

Obiectivul nr. 4: protejarea cetăţenilor împotriva ameninţărilor transfrontaliere la adresa sănătăţii

Comisia consideră că trebuie îmbunătăţit nivelul de pregătire şi capacităţile de coordonare în cazul ameninţărilor transfrontaliere grave.

Dispoziţii financiare

Alocarea financiară pentru punerea în aplicare a programului este de 446 de milioane EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2020. Pot participa la program:

 • toate statele membre ale UE;
 • ţările în curs de aderare la UE, ţările candidate sau ţările potenţial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare;
 • ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) (EN), în conformitate cu condiţiile stabilite în Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE);
 • ţările învecinate şi ţările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate (PEV) (DE) (EN) (FR), în condiţiile stabilite de acordurile bilaterale sau multilaterale.

UE poate, de asemenea, să aibă contribuţii financiare sub forma granturilor sau a achiziţiilor publice pentru finanţarea acţiunilor cu valoare adăugată la nivelul UE sau poate atribui granturi pentru funcţionarea organismelor neguvernamentale. Aceste granturi acoperă 60 % din costurile eligibile şi sunt atribuite unei game largi de organisme constituite în mod legal, de pildă:

 • autorităţilor şi organismelor publice;
 • instituţiilor de cercetare;
 • instituţiilor de sănătate;
 • universităţilor;
 • instituţiilor de învăţământ superior;
 • întreprinderilor.

Doar în cazuri excepţionale aceste granturi pot atinge 80 % din costurile eligibile.

Alocaţiile financiare pot include şi cheltuielile legate de activităţile de pregătire, monitorizare, control, audit şi evaluare necesare pentru implementarea programului.

Punerea în aplicare a programului

Punerea în aplicare a acţiunilor programului este monitorizată de Comisie, în strânsă colaborare cu statele membre. În plus, Comisia este asistată de un comitet, în conformitate cu regulamentul privind competenţele de executare atribuite Comisiei.

Statele membre trebuie să desemneze puncte centrale naţionale pentru promovarea programului şi a rezultatelor acestuia în ţările lor.

Acest regulament abrogă decizia privind Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii începând de la 1 ianuarie 2014.

Referinţă

Propunere

Jurnalul Oficial

Procedură

COM(2011) 709 final

-

2011/0339/COD

See also

 • Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori – Programul multianual de acţiune pentru sănătate (2014-2020) (EN)

Ultima actualizare: 11.01.2012

Top