Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța repelenților pentru insecte, a dezinfectanților și a altor produse chimice industriale (biocide) în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța repelenților pentru insecte, a dezinfectanților și a altor produse chimice industriale (biocide) în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

SINTEZĂ

Produsele biocide (dezinfectanți, insecticide și alte produse chimice de uz casnic) se utilizează pentru combaterea dăunătorilor (paraziți, ciuperci, bacterii etc.) sau pentru protejarea materialelor. Totuși, având în vedere că proprietățile acestor produse pot expune oamenii, animalele și mediul la riscuri, acestea sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene (UE).

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul armonizează normele UE privind comercializarea și utilizarea produselor biocide, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și a animalelor, precum și a mediului.

ASPECTE-CHEIE

Aprobarea

Pentru a putea fi comercializate în UE, toate produsele biocide necesită o autorizație. Ingredientele active pe care le conțin acestea trebuie aprobate și ele.

Substanțele active ale produselor biocide se evaluează la nivelul UE. Pentru fiecare substanță activă care necesită evaluare se desemnează o țară a UE în calitate de „raportor” . Țara respectivă trebuie să întocmească un raport de evaluare, care este discutat apoi de toate țările UE în vederea luării unei decizii la nivelul UE privind (ne)aprobarea substanței în cauză.

Substanțele active care întrunesc criteriile de excludere nu sunt aprobate. Acestea sunt substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, disruptorii endocrini, substanțele persistente*, bioacumulative* și toxice* (PBT) sau cele foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB). Pot exista însă și excepții, dacă riscurile sunt neglijabile.

Riscurile asociate produselor biocide care conțin nanomateriale* trebuie evaluate în mod specific.

Aprobarea unei substanțe active se acordă pentru o perioadă de cel mult 10 ani.

Substanțele active aprobate sunt enumerate pe site-ul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA).

Autorizarea

Odată aprobată o substanță activă, întreprinderile trebuie să solicite permisiunea de a-și introduce produsele pe piață:

fie depunând la ECHA o cerere de autorizare la nivelul UE: dacă se consideră că produsul prezintă siguranță, acesta poate fi comercializat direct în UE, fără a fi necesară obținerea unei autorizații naționale specifice;

fie depunând o cerere de autorizare națională, dacă produsul urmează a fi comercializat într-o singură țară. Dacă se acordă permisiunea, întreprinderile își pot introduce produsul și pe piața altor țări din UE în temeiul principiului recunoașterii reciproce a autorizării produsului.

Există și o procedură de autorizare simplificată pentru produsele cel mai puțin nocive care întrunesc anumite criterii, cum ar fi cele care nu conțin substanțe problematice sau nanomateriale.

Punerea în comun a datelor

Pentru a reduce la minimum costurile și testarea pe animale, regulamentul prevede punerea în comun a datelor privind substanțele aprobate și produsele autorizate în UE. În acest scop, Agenția a înființat un sistem de informații (Registrul produselor biocide).

Obiectele tratate

Regulamentul vizează articolele tratate cu un produs biocid sau care conțin un produs biocid (cum ar fi mobilierul și ambalajele produselor alimentare). Articolele pot fi tratate numai cu substanțe active care au fost aprobate în UE, iar acest lucru trebuie precizat pe etichetă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 septembrie 2013.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Substanțe persistente: acestea sunt substanțe chimice care persistă în mediu (adică nu se descompun), putând astfel dăuna sănătății umane. Un exemplu îl reprezintă pesticidul DDT.

* Substanțe bioacumulative: substanțele, precum cele chimice, care se acumulează într-un organism. Bioacumularea se produce atunci când viteza de absorbție a substanței de către organism este mai mare decât viteza de eliminare.

* Substanțe toxice: substanțe care pot dăuna mediului sau sănătății dacă sunt inhalate, ingerate sau absorbite prin piele.

* Produse biocide care conțin nanomateriale: produse biocide la fabricarea cărora s-au utilizat nanomateriale. Nanomaterialele sunt substanțe chimice sau materiale fabricate și utilizate la o scară foarte mică. Nanomaterialele au caracteristici unice, mai pronunțate decât caracteristicile pe care le prezintă același material dacă nu este vorba despre o scară nano (sursa: Agenția Europeană pentru Produse Chimice).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 528/2012

17.7.2012

JO L 167, 27.6.2012, pp. 1-123

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 736/2013

20.8.2013

JO L 204, 31.7.2013, p. 25

Regulamentul (UE) nr. 837/2013

23.9.2013

JO L 234, 3.9.2013, pp. 1-2

Regulamentul (UE) nr. 334/2014

25.4.2014

JO L 103, 5.4.2014, pp. 22-32

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 93, 3.4.2013, pp. 1-84)

Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 93, 3.4.2013, pp. 85-152)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2013, pp. 4-13)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 88/2014 al Comisiei din 31 ianuarie 2014 de specificare a unei proceduri de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 32, 1.2.2014, pp. 3-5)

Data ultimei actualizări: 26.10.2015

Top