Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comercializarea furajelor: normele UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comercializarea furajelor: normele UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 – introducerea pe piață și utilizarea furajelor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește norme pentru introducerea pe piață și utilizarea furajelor pentru animale de la care se obțin produse alimentare sau pentru animale de companie.
 • De asemenea, acesta stabilește cerințe cu privire la etichetare, ambalare și prezentare.

ASPECTE-CHEIE

Furaje

Regulamentul vizează orice substanță sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parțial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor.

Acesta se aplică independent și fără să aibă vreun efect asupra altor norme ale UE în domeniul hranei pentru animale, cu privire la:

Comercializare și utilizare

Furajele trebuie să respecte cerințele în materie de siguranță și de comercializare. În special, acestea trebuie:

 • să fie sigure;
 • să nu aibă un efect negativ direct asupra mediului înconjurător sau a bunăstării animale;
 • să fie sănătoase, originale, pure, adaptate utilizării prevăzute și de calitate comercială;
 • să fie etichetate, ambalate și prezentate în conformitate cu legislația aplicabilă.

Furajele nu trebuie să conțină materiale care sunt restricționate sau interzise a fi introduse pe piață.

Trasabilitate

Trebuie să fie posibilă urmărirea furajelor în toate etapele de producție, de prelucrare și de distribuție. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să poată identifica cine i-a aprovizionat cu:

 • furaje;
 • un animal de la care se obțin produse alimentare; sau
 • orice substanță destinată încorporării sau care poate fi încorporată în furaje.

Furajele care sunt introduse pe piață sau care pot fi introduse pe piață în UE trebuie etichetate sau identificate astfel încât să se asigure trasabilitatea acestora.

Etichetare și prezentare

Acest regulament stabilește prevederi generale pentru etichetarea și prezentarea tuturor furajelor, precum obligația de a indica:

 • tipul furajului;
 • numele și adresa operatorului din sectorul hranei pentru animale;
 • numărul de referință al lotului;
 • cantitatea netă;
 • lista aditivilor utilizați;
 • conținutul de apă.

Etichetarea și prezentarea trebuie să fie vizibile, lizibile și de neșters. Trebuie să evite inducerea în eroare a utilizatorului cu privire la utilizarea preconizată sau la caracteristicile furajului.

Comisia Europeană a publicat recomandări suplimentare pentru a ajuta companiile și autoritățile în această privință, care cuprind:

Ambalare

Materiile prime pentru furaje sau furajele combinate trebuie introduse pe piață în ambalaje sau containere sigilate. Cu toate acestea, anumite furaje pot fi introduse pe piață în vrac sau în ambalaje sau containere nesigilate. Printre acestea se numără:

 • materiile prime pentru furaje;
 • amestecurile de cereale și fructe întregi;
 • furajele combinate livrate între producători;
 • furajele solide pentru lins.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 21 septembrie 2009.

CONTEXT

Pagina „Hrana animalelor - comercializarea furajelor” de pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (JO L 229, 1.9.2009, pp. 1-28)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 767/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, pp. 1-64)

Data ultimei actualizări: 03.02.2016

Top