Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța pesticidelor pe piața UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța pesticidelor pe piața UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – introducerea pe piață a produselor fitosanitare

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) acordă o importanță deosebită protecției sănătății umane și animale și protecției mediului. Standardizarea normelor privind vânzarea produselor fitosanitare ajută la realizarea acesteia, asigură buna funcționare a pieței unice și îmbunătățește producția agricolă.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme de autorizare a vânzării, de utilizare și de control al produselor fitosanitare în UE. Acesta recunoaște principiul precauției pe care țările UE îl pot aplica dacă există o incertitudine științifică cu privire la riscurile pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu prezentate de un produs fitosanitar.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică produselor utilizate pentru protejarea sau conservarea plantelor, pentru influențarea creșterii acestora sau pentru distrugerea și prevenirea creșterii plantelor nedorite.

Pentru a obține aprobarea, o substanță activă (orice substanță chimică, extract vegetal sau microorganism care acționează împotriva dăunătorilor sau pe plante) trebuie să nu producă efecte nocive asupra sănătății umane, inclusiv aceea a grupurilor vulnerabile, sau efecte inacceptabile asupra mediului.

Produsele fitosanitare trebuie să fie eficiente, să nu exercite imediat sau în timp efecte nocive asupra sănătății umane, efecte inacceptabile asupra plantelor sau asupra mediului și să nu provoace vertebratelor suferințe sau dureri inutile.

La aprobarea unui pesticid*, autoritatea națională competentă din fiecare țară a UE poate să aplice criterii și restricții, precum gradul minim de puritate, tipul preparatului și modalitatea și condițiile de utilizare.

Autoritatea acordă aprobarea inițială pentru o perioadă de cel mult zece ani. Aprobarea unei cereri de reînnoire se poate acorda pentru o perioadă de cel mult 15 ani.

Cererile pentru aprobarea unei substanțe active, însoțite de informațiile științifice necesare, trebuie să fie înaintate autorităților naționale. Acestea dispun de un termen de 12 luni pentru examinarea cererii.

Titularii unei autorizații într-o țară a UE pot folosi procedura de recunoaștere reciprocă pentru a solicita utilizarea acesteia într-o altă țară.

TERMENI-CHEIE

* Pesticid: ceva care previne, distruge sau combate un organism dăunător sau o boală sau care protejează plantele sau produsele vegetale în timpul producerii, al depozitării și al transportului. Pesticid este un termen mai larg decât produs fitosanitar, deoarece cuprinde și utilizări care nu sunt destinate plantelor/culturilor, cum ar fi cea a biocidelor.

CONTEXT

Pentru mai multe informații:

Pesticide pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 93, 3.4.2013, pp. 1-84). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 93, 3.4.2013, pp. 85-152). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.11.2015

Top