Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția vițeilor destinați sacrificării

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protecția vițeilor destinați sacrificării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/119/CE – norme minime privind protecția vițeilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme minime pentru protecția vițeilor izolați destinați consumului uman.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva stabilește norme minime pentru protecția vițeilor (adică a animalelor din specia bovină până la vârsta de șase luni) crescuți în boxe în vederea sacrificării. Aceste standarde, care sunt obligatorii din data de 1 ianuarie 2007, nu se aplică vițeilor ținuți alături de mamă în vederea alăptării și nici exploatațiilor cu mai puțin de șase viței.
 • Directiva nu acoperă transportul vițeilor, care este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1/2005.

Grup sau boxe individuale

 • Boxele trebuie concepute astfel încât să permită fiecărui vițel să se întindă, să se odihnească, să se ridice în poziție patrupedă și să se curețe fără dificultate.
 • Începând de la vârsta de opt săptămâni sunt interzise boxele individuale, cu excepția cazurilor de boală. Această măsură este justificată de natura gregară a bovinelor.
 • Înaintea vârstei de opt săptămâni sunt permise boxele individuale. Acestea trebuie să fie prevăzute cu pereți perforați care să permită contactul vizual și tactil între viței. Se pot utiliza pereți solizi numai pentru izolarea animalelor bolnave de restul cirezii.
 • Boxele de grup trebuie să corespundă următoarelor standarde privind spațiul (a se vedea tabelul de mai jos).

Greutatea animalului în kg

Suprafața în m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Vițeii nu trebuie să fie legați (decât, eventual, în timpul alimentării cu lapte, timp de cel mult o oră) și nu trebuie să li se pună botniță.
 • Grajdurile, cuștile, echipamentele și ustensilele trebuie să fie curățate și dezinfectate.
 • Pardoselile trebuie să fie nederapante, dar fără asperități, pentru a evita rănirea vițeilor. Suprafața culcușului trebuie să fie confortabilă, curată și drenată corespunzător. Este obligatoriu să existe un așternut de paie corespunzător pentru vițeii cu vârsta sub două săptămâni.

Sănătate

 • Toți vițeii trebuie să primească colostru de bovine cât mai curând posibil după fătare (în primele șase ore de viață).
 • Orice vițel bolnav sau rănit trebuie tratat fără întârziere. Trebuie să fie consultat un medic veterinar de îndată ce este posibil pentru orice vițel care nu răspunde la îngrijirile acordate de crescător.

Alimentația

 • Vițeii trebuie hrăniți cel puțin de două ori pe zi. Fiecare vițel trebuie să aibă acces la mâncare în același timp cu celelalte animale din grup.
 • Alimentația trebuie să conțină o cantitate suficientă de fier pentru a asigura un nivel mediu de hemoglobină în sânge de cel puțin 4,5 mmol/litru de sânge și o rație zilnică minimă de alimente fibroase pentru fiecare vițel cu vârsta mai mare de două săptămâni.
 • Alimentația trebuie să fie corespunzătoare vârstei și greutății animalului. De asemenea, aceasta trebuie să țină seama de cerințele comportamentale și fiziologice ale acestuia.
 • Vițeii în vârstă de peste două săptămâni trebuie să aibă acces la apă proaspătă.

Supravegherea animalelor

Vițeii crescuți în stabulație trebuie să fie inspectați cel puțin de două ori pe zi, iar echipamentul mecanic, cel puțin o dată pe zi. În cazul în care se utilizează un sistem de ventilație artificială, trebuie instalate un sistem de alarmă (testat în mod regulat) și un sistem de ventilație înlocuitor.

Nivelurile de lumină

Vițeii trebuie ținuți în condiții cu un sistem de iluminare natural sau artificial (echivalent cu durata de lumină naturală între orele 9-17).

Inspecții

 • Țările UE trebuie să efectueze anual inspecții pe un eșantion reprezentativ din punct de vedere statistic.
 • Comisia Europeană poate trimite experți veterinari pentru a efectua controale la fața locului, cu sprijinul inspectorilor naționali.

Importuri

Pentru importarea de animale din țări din afara UE este necesar un certificat care să ateste că acestea au beneficiat de un tratament echivalent cu cel administrat animalelor provenite din UE.

Norme specifice

Țările UE pot să aplice pe teritoriul lor norme mai stricte decât cele prevăzute în această directivă. În acest caz, ele trebuie să informeze în prealabil Comisia cu privire la aceste măsuri.

Regulamentul privind controalele oficiale

Regulamentul (UE) 2017/625, noul act legislativ al UE privind controalele oficiale ale alimentelor și ale furajelor, modifică anumite detalii tehnice minore ale directivei. Aceste modificări se vor aplica începând cu data de 14 decembrie 2019.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 4 februarie 2009. Directiva codifică și abrogă actul legislativ anterior (Directiva 91/629/CEE),

care a trebuit transpus în legislația națională până la 1 ianuarie 1994.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (versiune codificată) (JO L 10, 15.1.2009, pp. 7-13)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

Data ultimei actualizări: 15.11.2017

Top