Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

Acest regulament stabilește o nouă structură juridică pentru instalații de cercetare în comun de interes european. Regulamentul le permite țărilor UE și țărilor asociate la programul-cadru de cercetare al UE (Orizont 2020) să înființeze și să exploateze aceste instalații. Prin urmare, această structură umple un vid legislativ anterior și permite derularea în comun a unor proiecte complexe, adesea foarte costisitoare.

SINTEZĂ

Regulamentul instituie o bază juridică unică menită să faciliteze crearea și operarea unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) de către țările UE, cu participarea posibilă a țărilor asociate la programele-cadru de cercetare ale UE, a altor țări și a unor agenții interguvernamentale specializate. Țările UE și țările asociate sunt responsabile pentru elaborarea unui proiect de infrastructură și definirea aspectelor principale, cum ar fi statutul, sediul etc.

Spre deosebire de întreprinderile comune ale inițiativelor tehnologice comune (IC ITC) la care UE participă în mod sistematic în calitate de membru, un ERIC este o entitate juridică la care UE nu este în mod necesar membru.

Acest cadru juridic se aplică infrastructurilor de interes paneuropean.

Infrastructurile de cercetare create ca ERIC în temeiul acestui regulament trebuie să respecte următoarele cerințe:

să contribuie la realizarea activităților de cercetare europene;

să reprezinte o valoare adăugată în domeniile științifice și tehnologice la nivel european și internațional;

să fie deschis cercetătorilor din țările UE și din țările asociate la programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare al UE (Orizont 2020);

să favorizeze mobilitatea cercetătorilor și schimbul de cunoștințe în cadrul Spațiului european de cercetare (SEC);

să contribuie la diseminarea și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare.

În principiu, activitățile ERIC nu au scop lucrativ. Totuși, un ERIC poate desfășura un număr limitat de activități economice, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de obiectul său principal de activitate și să nu afecteze obiectivul principal al infrastructurii de cercetare.

Cererile de constituire a unui ERIC trebuie transmise Comisiei în vederea evaluării.

Dosarele trebuie să includă:

solicitarea adresată Comisiei cu privire la constituirea ERIC;

un proiect de statut (lista membrilor, sediul și denumirea ERIC, drepturile și obligațiile membrilor, organele ERIC cu responsabilitățile, componența acestora și procedurile de luare a deciziilor, durata ERIC, principiile de bază, limba de lucru, referințe la normele de aplicare a statutului);

o descrierea științifică și tehnică (a se vedea condițiile de mai sus);

o declarație a țării UE gazdă de recunoaștere a ERIC ca organism internațional în sensul directivelor privind TVA și accizele.

În funcție de rezultatul evaluării și de avizul țărilor UE, Comisia trebuie să adopte o decizie pe care o notifică solicitanților. În cazul în care Comisia aprobă constituirea ERIC, decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În perioada de evaluare, solicitanții pot fi invitați să completeze sau să modifice cererea lor.

Un ERIC are personalitate juridică și trebuie să aibă sediul pe teritoriul unuia dintre membrii săi (țară a UE sau țară asociată la programul-cadru de cercetare al UE). Denumirea sa trebuie să includă abrevierea „ERIC”.

În compoziția unui ERIC trebuie să intre o țară a UE și două alte țări care sunt fie țări ale UE, fie țări asociate. Acestora li se pot alătura în orice moment alte țări ale UE sau țări asociate, alte țări sau organizații interguvernamentale specializate.

Un ERIC este considerat organizație sau organism internațional în sensul directivelor privind taxa pe valoarea adăugată, accizele și achizițiile publice. Astfel, acesta este scutit de TVA și de accize, iar procedurile sale de achiziții nu intră sub incidența directivei privind achizițiile publice.

Răspunderea membrilor pentru datoriile ERIC se limitează, în principiu, la contribuțiile lor respective la acesta.

Dreptul aplicabil este mai întâi dreptul UE, iar apoi dreptul țării în care se află sediul statutar sau al țării în care se desfășoară activitatea, în ceea ce privește anumite aspecte tehnice și de securitate.

La cinci ani de la adoptarea cadrului juridic, Comisia a efectuat o evaluare a acestuia și a prezentat un raport Parlamentului European și Consiliului.

Context

Acest regulament face parte dintre inițiativele strategice prevăzute în continuarea Cărții verzi privind Spațiul european de cercetare (SEC) din 4 aprilie 2007. Această inițiativă contribuie la punerea în aplicare a secțiunii privind „Infrastructurile de cercetare” a celui de Al șaptelea program-cadru ( 2007-2013) și a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020.

Pentru informații suplimentare, accesați: Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare, pe site-ul Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei Europene

ACT

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 723/2009

28.8.2009

JO L 206, 8.8.2009, pp. 1-8

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1261/2013

26.12.2013

JO L 326, 06.12.2013, pp. 1-2

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/923/UE din 12 decembrie 2014 privind înființarea Institutului comun pentru interferometrie cu bază foarte lungă ca și consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (JIV-ERIC) (Jurnalul Oficial L 363, 18.12.2014, pp. 156-169)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/526/UE din 6 august 2014 de înființare a infrastructurii de cercetare digitală pentru arte și științe umaniste sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (DARIAH ERIC) (Jurnalul Oficial L 239, 12.8.2014, pp. 64-80)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/261/UE din 5 mai 2014 privind înființarea infrastructurii de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC) (Jurnalul Oficial L 136, 9.5.2014, pp. 35-50)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/713/UE din 29 noiembrie 2013 privind înființarea Rețelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC) (Jurnalul Oficial L 324, 5.12.2013, pp. 8-20)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/700/UE din 22 noiembrie 2013 privind înființarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC) (Jurnalul Oficial L 320, 30.11.2013, pp. 44-62)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/701/UE din 22 noiembrie 2013 de instituire a Consorțiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice și resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Jurnalul Oficial L 320, 30.11.2013, pp. 63-80)

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/640/UE din 7 noiembrie 2013 privind înființarea Infrastructurii europene de cercetare translațională avansată în medicină sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (EATRIS ERIC) (Jurnalul Oficial L 298, 8.11.2013, pp. 38-47)

Decizia Comisiei 2012/136/UE din 29 februarie 2012 de înființare a Infrastructurii comune pentru resurse lingvistice și tehnologie sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (CLARIN ERIC) (Jurnalul Oficial L 64, 3.3.2012, pp 13-28)

Decizia 2011/166/UE a Comisiei din 17 martie 2011 de înființare a Organizației SHARE-ERIC (Jurnalul Oficial L 71 of 18.3.2011, p. 20-31, pp. 20-31), modificată prin Decizia de punere în aplicare 2014/302/UE a Comisiei din 27 mai 2014 (Jurnalul Oficial L 159, 28.5.2014, pp. 52-53)

Data ultimei actualizări: 10.09.2015

Top