Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (2007-2013)

Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) este instrumentul financiar al politicii europene de vecinătate (PEV). Acesta se adresează ţărilor partenere din cadrul PEV şi Rusiei, oferind cofinanţare pentru procesul de consolidare a guvernanţei şi de dezvoltare economică şi socială echitabilă. IEVP susţine, de asemenea, cooperarea transfrontalieră şi transregională, precum şi integrarea economică progresivă a ţărilor beneficiare în Uniunea Europeană (UE). Prezentul regulament stabileşte, de asemenea, principiile de bază ale IEVP, domeniul de aplicare şi programarea asistenţei.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat.

SINTEZĂ

Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) este menit să susţină realizarea obiectivelor politicii europene de vecinătate (PEV) (DE) (EN) (FR) în perspectiva creării unei zone de prosperitate şi stabilirii unor relaţii de bună vecinătate între şi cu ţările partenere din cadrul PEV şi cu Rusia. IEVP oferă o asistenţă suplimentară pentru cofinanţarea acţiunilor ţărilor partenere pe baza parteneriatelor cu Comisia.

Domeniul de aplicare al IEPV

IEVP susţine, în special:

  • reformele politice: crearea şi adaptarea capacităţilor instituţionale şi administrative, buna guvernanţă, statul de drept, respectarea drepturilor omului, participarea societăţii civile, dialogul multicultural, precum şi lupta împotriva fraudei, corupţiei, criminalităţii organizate şi terorismului;
  • reformele economice: dezvoltarea economică, economia de piaţă, intensificarea schimburilor şi convergenţa cadrului normativ cu cel al UE în domeniile de interes comun, în perspectiva unei integrări economice progresive pe piaţa internă;
  • reformele sociale: integrarea, ocuparea forţei de muncă, nediscriminarea, lupta împotriva sărăciei;
  • cooperarea sectorială, în special în sectoarele de interes comun: mediu, dezvoltare durabilă, energie, transporturi, telecomunicaţii, sănătate, siguranţă alimentară, educaţie şi formare, cercetare şi inovare;
  • dezvoltarea regională şi locală, alături de integrarea regională (regiunile euromediteraneene şi din Europa de Est) şi subregională;
  • participarea la programele şi la agenţiile comunitare.

De asemenea, IEVP poate oferi sprijin pentru misiunile de observare electorală, misiunile postcriză sau pentru pregătirile în caz de dezastre.

Gestionare şi punere în aplicare

Programele puse în aplicare in situ răspund unui proces de programare precis. Priorităţile şi finanţările indicative sunt iniţial prevăzute în documentele de programare multianuale, în documentele de strategie naţionale, multinaţionale şi transfrontaliere (pentru întreaga perioadă) şi în programele indicative multianuale (în principiu, trienale). Pe această bază, se adoptă programele de acţiune anuale şi programele comune de cooperare transfrontalieră, în principiu anuale, care conţin detaliile, modalităţile, sumele şi calendarul aferent. Acestea din urmă reprezintă fundamentul programelor puse în aplicare in situ, şi anume:

  • programele naţionale şi multinaţionale pentru fiecare ţară parteneră sau de cooperare regională şi subregională. Caracteristicile ţării sau ale regiunii, ambiţiile parteneriatului şi progresele realizate determină natura programelor;
  • programele de cooperare transfrontalieră pentru cooperarea între partenerii şi statele membre care au în comun frontiere terestre sau maritime. Acţiunile de cooperare transfrontalieră sunt prezentate în cadrul programelor operaţionale comune (POC) de către ţările partenere, acestea fiind ulterior adoptate de Comisie şi gestionate de o autoritate comună, în principiu, cu sediul într-un stat membru.

Totuşi, programele multinaţionale pot să prevadă, de asemenea, cooperarea transregională între statele membre şi ţările partenere cu privire la chestiuni de interes comun fără restricţii geografice. În plus, ţările şi teritoriile terţe care beneficiază de un alt instrument de ajutor extern pot participa la programele cu caracter global, regional sau transfrontalier.

Bugetul IEVP se ridică la 11 181 milioane de euro pentru perioada 2007–2013, 95 % revenind programelor naţionale şi multinaţionale, iar 5 % programelor de cooperare transfrontalieră.

Măsurile care beneficiază de IEPV se referă, în principal, la punerea în aplicare a programelor şi proiectelor, asistenţă tehnică şi cooperare administrativă, cum ar fi trimiterea de experţi. Aceste măsuri pot fi măsuri de sprijinire a aplicării regulamentului.

IEPV poate finanţa, de asemenea, investiţii sau microproiecte. Acesta poate sprijini bugetele gestionate în mod transparent, fiabil şi eficient, precum şi implementarea politicilor sectoriale şi macroeconomice. Poate sprijini, de asemenea, participarea ţărilor partenere la capitalul instituţiilor financiare internaţionale (IFI) sau al băncilor de dezvoltare regională. Totuşi, măsurile fiscale sunt excluse din domeniul de aplicare al IPEV.

Acesta poate contribui, de asemenea, la fondurile puse la dispoziţia Comunităţii, a statelor membre şi a intermediarilor financiari, cum ar fi Banca Europeană de Investiţii (BEI), organizaţiile internaţionale şi regionale şi alţi donatori.

Acţiunile pot fi cofinanţate de UE şi alţi donatori sau pot fi finanţate de UE şi puse în aplicare de o organizaţie internaţională.

Totuşi, Consiliul poate suspenda asistenţa în cazul nerespectării valorilor fundamentale ale UE sau a relaţiilor dintre UE şi partenerii săi.

Sunt eligibile pentru finanţare instituţiile şi entităţile descentralizate ale ţărilor şi regiunilor partenere, organismele mixte, organizaţiile internaţionale şi regionale, IFI, instituţiile şi agenţiile europene într-o oarecare măsură, precum şi actorii nestatali.

De asemenea, au fost definite norme pentru participarea la procedura de achiziţii publice sau la contractele de finanţare nerambursabilă deschisă persoanelor fizice sau juridice dintr-o ţară parteneră, dintr-un stat membru, din ţările Spaţiului Economic European (SEE), din ţările beneficiare ale Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA), care au legături tradiţionale cu ţările partenere sau acces reciproc la ajutorul extern. Această participare este deschisă şi organizaţiilor internaţionale.

Punerea în aplicare a IEPV trebuie să garanteze eficacitatea ajutorului, coerenţa şi compatibilitatea cu politicile şi asistenţa externă a UE, cu obiectivele stabilite şi cu angajamentele internaţionale. De asemenea, aceasta trebuie să asigure protecţia intereselor financiare ale Comunităţii, cu monitorizarea Comisiei şi a Curţii de Conturi.

În principiu, gestionarea este asigurată de Comisie, asistată de un comitet, dar poate fi şi descentralizată. Comisia evaluează periodic punerea în aplicare a IEPV. În special, aceasta urma să prezinte un raport până la 31 decembrie 2010 referitor la primii trei ani de aplicare a regulamentului şi să propună modificările necesare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 [adoptare: codecizie COD/2004/0219]

29.11.2006 - 31.12.2013

-

JO L 310 din 9.11.2006

ACTE CONEXE

Punerea în aplicare a IEPV

Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat [Jurnalul Oficial L 210 din 10.8.2007].

Documente de programare (EN) (ES) (FR) naţionale, regionale şi transfrontaliere.

Politica europeană de vecinătate

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate [COM(2006) 726 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. În prezenta comunicare, Comisia prezintă un bilanţ al PEV şi propune măsuri de consolidare a acesteia. În acest sens, PEV dispune de un potenţial care merită să fie mai bine exploatat. Din punct de vedere financiar, crearea mecanismului „guvernanţă”, care sprijină progresele în procesul de reformă pe baza planurilor de acţiune, şi crearea Fondului de investiţii pentru vecinătate (FIV), care sprijină împrumuturile acordate de IFI ţărilor partenere, trebuie să contribuie la obiectivul eficacităţii ajutorului.

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 4 decembrie 2006 privind abordarea generală pentru a permite ţărilor partenere la PEV să participe la activităţile agenţiilor comunitare şi la programele comunitare [ COM(2006) 724 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 08.10.2007

Top