Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dezvoltarea agriculturii africane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dezvoltarea agriculturii africane

Uniunea Europeană îşi propune să sprijine dezvoltarea agriculturii în Africa în cadrul unei cooperări pe termen lung, inclusiv cu organizaţiile africane de la nivel regional şi continental. Acest sprijin va permite consolidarea creşterii sectorului agricol, îndeosebi prin îmbunătăţirea politicilor agricole şi a guvernanţei.

Cooperarea se va concentra pe Africa Subsahariană, unde dezvoltarea agriculturii va avea un rol determinant în vederea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în materie de reducere a sărăciei şi a foametei.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 24 iulie 2007 – Dezvoltarea agriculturii africane – Propunere de cooperare la nivel continental şi regional pentru dezvoltarea agriculturii în Africa [COM(2007) 440 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Agricultura * şi dezvoltarea rurală sunt esenţiale pentru reducerea sărăciei şi realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) în Africa. Pe de o parte, agricultura joacă un rol central în creşterea economică a continentului african, contribuind la o treime din produsul intern brut (PIB) şi reprezentând majoritatea locurilor de muncă. Pe de altă parte, de agricultură se leagă chestiunile care ţin de siguranţa alimentară, accesibilitatea economică a serviciilor sociale în zonele rurale, precum şi conservarea ecosistemelor şi a biodiversităţii.

Pentru a sprijini dezvoltarea agriculturii în Africa, Uniunea Europeană (UE) propune un cadru de cooperare cu Uniunea Africană (UA) la nivel continental şi regional. Fiind axată pe dezvoltarea capacităţilor şi consolidarea instituţională a organizaţiilor regionale şi continentale, această cooperare va completa şi va stimula dezvoltarea agricolă la nivel naţional. În general, sectorul public ar trebui să joace un rol mai eficient în domeniul agriculturii, în special prin asigurarea unui cadru de reglementare adecvat şi prin intervenţia în cazul deficienţelor în funcţionarea pieţei.

Cooperarea se va baza pe principiile enunţate în cadrul Consensului european privind dezvoltarea şi al Strategiei pentru Africa, precum şi pe priorităţile definite de Programul detaliat pentru dezvoltarea agriculturii în Africa (PDDAA) (EN), lansat de UA şi de Noul parteneriat pentru dezvoltarea Africii (NEPAD (EN) (FR)). Aceasta va fi, de asemenea, ghidată de preocuparea pentru armonizarea şi alinierea donatorilor, după cum prevede Declaraţia de la Paris (EN) (FR), precum şi pentru coerenţa cu alte politici ale UE, în special în domeniile agriculturii, pescuitului, comerţului, protecţiei consumatorilor şi energiei.

În funcţie de priorităţile stabilite în cadrul PDDAA, Comisia propune următoarele domenii de cooperare:

 • integrarea agriculturii în programele de dezvoltare de la nivel naţional, regional şi continental, în vederea elaborării unor politici, strategii şi bugete de dezvoltare coerente;
 • consolidarea guvernanţei în sectorul agricol, pentru a facilita tranziţia de la o agricultură bazată pe micile exploataţii agricole la o agricultură familială viabilă şi sustenabilă din punct de vedere comercial. Măsurile avute în vedere vizează, în special, coerenţa între politicile agricole regionale şi naţionale, precum şi promovarea parteneriatelor între sectorul public şi cel privat. Cooperarea vizează, de asemenea, organizaţiile regionale şi continentale reprezentând producătorii şi asociaţiile profesionale, în vederea consolidării capacităţii lor de a participa la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor;
 • dezvoltarea cercetării agricole şi a sistemelor de cunoştinţe, prin promovarea unei utilizări sporite a inovaţiilor existente, prin facilitarea accesului la cunoştinţe şi prin îmbunătăţirea coordonării programelor de cercetare agricolă la nivel naţional, regional şi internaţional. Această dezvoltare va permite creşterea productivităţii rurale durabile şi a valorii nutritive a produselor agricole;
 • îmbunătăţirea funcţionării pieţelor regionale ale produselor agricole, pentru a permite accesul la pieţe profitabile şi pentru a garanta consumatorilor siguranţa produselor. Este vorba îndeosebi de facilitarea accesului fizic pe pieţe, exploatarea oportunităţilor de piaţă, precum şi de stabilirea unor cadre juridice şi de reglementare adecvate (de exemplu, în materie de măsuri sanitare şi fitosanitare);
 • consolidarea gestionării eficiente a resurselor naturale, pentru a asigura o utilizare durabilă şi rentabilă a resurselor funciare, halieutice şi forestiere. Aceasta include, în special, elaborarea unor orientări regionale şi continentale, precum şi cooperarea în combaterea utilizării ilegale a resurselor;
 • creşterea viabilităţii sectorului de creştere a animalelor, prin consolidarea cunoştinţelor în materie de combatere a bolilor, în scopul de a reduce mortalitatea în rândul animalelor şi de a îmbunătăţi măsurile de prevenire. Cooperarea vizează, de asemenea, îmbunătăţirea utilizării solurilor şi abordarea problemelor de mediu legate de creşterea animalelor;
 • reducerea riscurilor legate de fluctuaţiile preţurilor, insecuritatea pieţelor, schimbările climatice şi catastrofele naturale. Măsurile avute în vedere includ dezvoltarea capacităţilor în materie de pregătire, prevenire şi reacţie în caz de dezastre, precum şi îmbunătăţirea accesului la pieţele internaţionale de asigurări.

Punerea în practică a cooperării se va baza pe sprijinul mai multor parteneri, în special al Comisiei UA, al NEPAD şi al comunităţilor economice regionale (CER).

Coordonarea va funcţiona la trei niveluri:

 • cu instituţiile africane, în cadrul PDDAA. La acest nivel, Comisia UA şi NEPAD vor juca un rol central;
 • cu ceilalţi donatori, prin intermediul Platformei mondiale a donatorilor pentru dezvoltare rurală (GDPRD) (EN), la care participă Comisia şi mai multe state membre;
 • în cadrul UE, prin îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi prin dezvoltarea unor iniţiative comune de asistenţă pentru agricultura africană.

Monitorizarea cooperării va fi asigurată de Platforma de parteneriat PDDAA şi de Forumul pentru parteneriatul cu Africa (FPA (EN) (FR)). GDPRD va asigura monitorizarea pentru proiectele şi programele finanţate de donatori, precum şi armonizarea şi alinierea.

Relevanţa direcţiilor strategice în materie de cooperare agricolă vor face obiectul aceluiaşi proces de revizuire ca în cazul programului global de cooperare cu UA.

Termeni-cheie ai actului

 • Agricultură: aceasta cuprinde culturile, creşterea animalelor, pescuitul şi silvicultura.

Ultima actualizare: 07.11.2007

Top