Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Planul de acţiune pentru un ajutor mai important, mai eficace şi mai rapid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Planul de acţiune pentru un ajutor mai important, mai eficace şi mai rapid

Această comunicare are ca scop îmbunătăţirea eficacităţii, a coerenţei şi a impactului ajutorului pentru dezvoltarea comunitară. Aceasta vine ca urmare a angajamentelor adoptate de UE în 2005 pentru majorarea ajutorului pentru dezvoltare, îmbunătăţirea impactului acestuia şi accelerarea aplicării sale cu scopul de a răspunde la provocările ridicate de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care trebuie atinse până în 2015.

ACT

Communication from the Commission – EU Aid: Delivering more, better and faster [COM(2006) 87 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare de la Comisie – Ajutorul european: furnizarea unui ajutor mai important, mai eficace şi mai rapid [COM(2006) 87 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Planul de acţiune expus în prezenta comunicare este alcătuit din nouă acţiuni limitate în timp, care vor fi puse în aplicare în comun de către Comisie şi statele membre. Unele dintre acestea, cum ar fi cartografierea ajutorului comunitar graţie atlasului donatorilor regionali, sprijinirea procesului de coordonare locală sau elaborarea unui cadru comun al programării asistenţei, pot fi lansate imediat. Altele, cum ar fi mecanismul de cofinanţare propus pentru fondurile comunitare, vor putea fi puse în aplicare în următorii patru ani.

Planul de acţiune este împărţit în trei părţi: prima parte sintetizează cele nouă măsuri care trebuie luate de UE, ca ansamblu, precum şi calendarul acestora; cea de a doua parte prezintă primele patru măsuri care au fost deja elaborate şi pot fi adoptate şi puse în aplicare imediat în anumite ţări partenere; cea de a treia parte descrie cele cinci măsuri rămase care trebuie elaborate în 2006 şi puse în aplicare până în 2010.

Angajamentele UE referitoare la eficacitatea ajutorului pot fi divizate pe trei axe interconectate, privitoare la:

  • o cartografie şi un control transparente;
  • punerea în aplicare a angajamentelor comune adoptate prin Declaraţia de la Paris privind armonizarea şi alinierea (EN) (ES) (FR);
  • executarea pilonului referitor la eficacitatea ajutorului al noului cadru strategic al UE, conform definiţiei din Declaraţia privind noua politică de dezvoltare („Consensul european”), şi Strategia UE pentru Africa.

Prima parte: monitorizarea angajamentelor

În scopul îmbunătăţirii organizării şi al repartizării sarcinilor, Atlasul donatorilor UE trebuie revizuit, întrucât prima ediţie a acestuia indica o concentrare a ajutorului către anumite ţări şi sectoare „atractive”, în detrimentul anumitor ţări sau sectoare neglijate, şi o fragmentare a activităţilor, cu multiplicarea actorilor şi a proiectelor de mică anvergură.

În ceea ce priveşte reglementarea UE în materie de dezvoltare, este utilă o prezentare generală a regulilor în vigoare în toate statele membre, care vor fi colectate în compendii pentru facilitarea muncii tuturor operatorilor. Un alt obiectiv, la fel de important, îl constituie realizarea, pe termen lung, a unei programări comune: în acest scop, cadrul comun de programare (CCP) multianual caută să creeze un mecanism care să permită regruparea elementelor constitutive suprapuse ale statelor membre şi să reducă, astfel, costurile de tranzacţionare ale programării comunitare.

Declaraţia privind politica de dezvoltare („Consensul european”) şi strategia UE pentru Africa adoptate în 2005 prevăd mai buna repartizare a sarcinilor pentru consolidarea complementarităţii şi a eficacităţii ajutorului, majorarea numărului de acţiuni comune printr-o utilizare mai mare a cofinanţării şi consolidarea contribuţiei şi a influenţei UE.

A doua parte: acţiuni imediate

Cele patru obiective care ar putea fi realizate începând cu 2006 sunt: atlasul donatorilor, monitorizarea proceselor UE şi ale Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), foaia de parcurs şi cadrul comun de programare (CCP).

Atlasul donatorilor UE II revizuit va sublinia dimensiunea regională, iar cartografia ajutorului va fi efectuată la nivelul statelor, acoperind toţi donatorii activi din fiecare ţară. În ceea ce priveşte monitorizarea, aceasta trebuie să se concentreze pe obiectivele internaţionale adoptate la Paris şi pe obiectivele operaţionale concrete ale Uniunii, care, începând din 2006, vor fi controlate prin Raportul anual de monitorizare a Consensului de la Monterrey.

Aplicarea foilor de parcurs trebuie îmbunătăţită, iar responsabilităţile de control trebuie consolidate şi partajate. Acestea trebuie stabilite până în 2006 şi toate obiectivele vizate trebuie atinse până în 2010. Se specifica faptul că până la jumătatea anului 2006 Cadrul comun de programare ar trebui să fie adoptat şi aplicat într-o manieră pragmatică, progresivă şi realistă. Acesta trebuia introdus în ţările în care se iniţiase deja o strategie de asistenţă comună (Tanzania, Uganda şi Zambia) şi extins la ansamblul ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) rămase, precum şi la toate ţările care au semnat Declaraţia de la Paris până în 2010.

A treia parte: executarea agendei

Cele cinci obiective care trebuiau elaborate până la sfârşitul lui 2006 priveau complementaritatea operaţională, dezvoltarea activităţilor comune cu rol de cofinanţare de către CE, consolidarea viziunii UE, instrumentele locale comune, precum şi compendiile de reguli comunitare în materie de dezvoltare.

Trebuiau adoptate principii operaţionale pragmatice privind complementaritatea acţiunilor până la sfârşitul anului 2006. Acestea puteau fi aplicate pe teren, împreună cu viitoarele capitole regionale ale Atlasului donatorilor revizuit. În plus, era necesară o revizuire a regulilor comunitare care constituiau impedimente pentru cofinanţare în scopul dezvoltării unui mecanism de cofinanţare structurat pentru fondurile CE până în 2008.

În scopul consolidării viziunii UE, trebuia dezvoltată o întreagă serie de acţiuni: crearea unei reţele care să unifice centrele de cercetare pentru dezvoltare; instaurarea unor zile europene pentru dezvoltare; o hartă de formare europeană care să reunească toate programele de formare profesională destinate practicienilor din domeniul dezvoltării etc. În sfârşit, se prevedea stabilirea până la sfârşitul anului 2006 şi revizuirea în 2008 a unor compendii ale regulilor de programare ale UE, ale regulilor UE în materie de achiziţii publice, ale regulilor şi ale principiilor UE referitoare la organizaţiile neguvernamentale (ONG) şi în materie de ajutor. Acestea urmau să ia în considerare armonizarea reglementărilor intervenite între timp.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Financing for Development and Aid Effectiveness – The challenges of scaling up EU aid 2006-2010 [COM(2006) 85 final – Official Journal C 130 of 3 June 2006] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 2 martie 2006, intitulată „Finanţarea dezvoltării şi eficacitatea ajutorului – Provocările majorării ajutorului Uniunii Europene în perioada 2006-2010”).

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 2 martie 2006 intitulată „Creşterea impactului ajutorului UE: un cadru comun pentru elaborarea documentelor de strategie de ţară şi de programare multianuală comună” [COM(2006) 88 final – Jurnalul Oficial C 130 din 3.6.2006].

Ultima actualizare: 11.09.2007

Top