Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Facilitatea europeană pentru apă destinată ţărilor ACP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Facilitatea europeană pentru apă destinată ţărilor ACP

Uniunea Europeană (UE) a creat o facilitate pentru apă destinată ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) semnatare ale Acordului de la Cotonou. Dispunând de un buget de 500 de milioane de euro, această facilitate vizează în special stimularea îmbunătăţirii accesului la apă potabilă şi la salubritate pentru populaţiile defavorizate din aceste ţări, tratând în mod activ problema deficitului de finanţare. Prezenta comunicare propune modalităţile de creare a facilităţii pentru apă şi descrie evoluţia viitoare a iniţiativei europene pentru apă.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Communication on the future development of the EU Water Initiative and the modalities for the establishment of a Water Facility for ACP countries [COM(2004) 43 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 26 ianuarie 2004 privind evoluţia viitoare a Iniţiativei europene pentru apă şi modalităţile de creare a unei facilităţi pentru apă destinată ţărilor ACP) [COM(2004) 43 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Facilitatea pentru apă în favoarea ţărilor ACP

Facilitatea pentru apă destinată ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) urmăreşte să servească de catalizator prin intermediul unui sprijin pentru dezvoltare şi pentru reforma politicilor sectoriale în materie şi prin metode flexibile şi inovatoare de finanţare a proiectelor şi a programelor de alimentare cu apă şi de salubritate.

Principii fundamentale

Facilitatea se bazează pe trei principii esenţiale:

  • guvernarea: facilitatea pentru apă îşi axează activităţile în special asupra ţărilor ACP care urmăresc sau care sunt ferm hotărâte să elaboreze o politică naţională sănătoasă în sectorul apei, precum şi asupra ţărilor care fac o prioritate din cheltuielile sociale. Facilitatea va ajuta aceste ţări la elaborarea cadrului instituţional şi de reglementare care le va permite să atragă resurse financiare suplimentare;
  • posesia: facilitatea este ghidată în totalitate de cerere. Este vorba de un instrument care permite susţinerea şi aprofundarea participării actorilor din ţările ACP la conceperea şi la punerea în aplicare a politicilor întreprinse în domeniul apei;
  • inovaţia şi flexibilitatea: se doreşte un impact maxim, oferindu-se combinaţii creative de subvenţii şi alte surse financiare pentru infrastructurile de bază. Subvenţiile propuse ar putea constitui capitalul iniţial necesar pentru lansarea proiectelor şi un instrument care să permită crearea de parteneriate între sectorul public şi cel privat, necesare pentru creşterea finanţării.

Activităţi finanţate

Facilitatea pentru apă va finanţa două tipuri principale de activităţi: îmbunătăţirea gestionării apei şi a guvernării şi cofinanţarea infrastructurilor de apă potabilă şi de salubritate.

Activităţile cu privire la ameliorarea gestionării apei şi a guvernării cuprind:

  • consolidarea instituţiilor şi sprijinul pentru reformarea sectorului;
  • gestionarea integrată a resurselor de apă, cu accent pe nivelul naţional şi pe cel al bazinelor fluviale din ţările ACP.

În ceea ce priveşte cel de al doilea tip de activităţi, facilitatea pentru apă foloseşte metode flexibile şi inovatoare pentru finanţarea de proiecte şi de programe asociate cu apa şi cu salubritatea, destinate utilizatorilor cu venituri mici şi regiunilor defavorizate social.

Gestionarea facilităţii

Structura organizaţională responsabilă cu gestionarea facilităţii pentru apă a fost constituită în cadrul Comisiei Europene. Ea este alcătuită din funcţionari europeni. Funcţionarii din această echipă sunt responsabili cu stabilirea modalităţilor de punere în aplicare a facilităţii.

Cu toate acestea, în elaborarea şi în punerea în aplicare a proiectelor care urmează să fie finanţate, este necesar să se exploateze la maxim expertiza disponibilă în afara Comisiei, în special prin grupuri de experţi din statele membre, prin colaborarea cu Banca Europeană de Investiţii şi cu alte instituţii de finanţare a dezvoltării şi, acolo unde este cazul, cu sectorul privat şi cu organizaţiile neguvernamentale (ONG).

Proiectele sunt selecţionate pe baza unei cereri de propuneri deschisă majorităţii actorilor statali şi nestatali implicaţi, din ţările ACP şi din UE. Selecţia se face pe baza criteriilor definite de către Comisia Europeană în cererea de propuneri. Acestea trebuie să fie conforme cu obiectivele de dezvoltare durabilă şi cu politica Uniunii în materie de gestionare a apei în ţările în curs de dezvoltare, să fie coerente cu programele de gestionare integrată pentru bazine hidrologice, să ia în considerare capacitatea de punere în aplicare a partenerilor şi maturitatea proiectului etc.

Viitorul iniţiativei europene pentru apă

Comunicarea efectuează, de asemenea, o evaluare prospectivă a iniţiativei europene pentru apă, lansată cu ocazia Summitului mondial pentru dezvoltare durabilă.

Aceasta constată astfel că iniţiativa europeană pentru apă a progresat considerabil, obiectivele stabilite cu privire la apa potabilă şi la salubritate trebuind să fie atinse în cadrul unei gestiuni integrate a bazinelor fluviale.

Iniţiativa se concentrează atât asupra Africii, cât şi asupra ţărilor din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală (EECAC), din regiunea mediteraneană şi din America de Sud.

Comisia estimează totuşi că aceste progrese nu vor permite atingerea Obiectivelor Mileniului fără o majorare semnificativă a finanţărilor şi fără îmbunătăţirea mecanismelor care permit ajutorului pentru dezvoltare să atragă alte resurse (sectorul privat, băncile de dezvoltare), două scopuri pe care crearea unei facilităţi europene pentru apă trebuie să le slujească.

Context

Prezenta comunicare este continuarea iniţiativei europene pentru apă (EN), lansată cu ocazia Summitului mondial pentru dezvoltare durabilă, desfăşurat la Johannesburg în septembrie 2002. Summitul a confirmat obiectivul, stabilit în cadrul Obiectivelor Mileniului, de reducere la jumătate, până în anul 2015, a numărului de persoane din lume care nu au deloc acces nici la apă potabilă, nici la o salubritate de bază.

Apa insalubră provoacă în fiecare an mai multe decese decât războiul. Peste 1,1 miliarde de persoane din lume nu au deloc acces la apă potabilă şi 2,4 miliarde de persoane nu au acces la condiţii de igienă satisfăcătoare. În Africa, aproape 40 % din populaţie nu dispune de apă potabilă şi chiar mai mulţi oameni sunt privaţi de servicii de salubritate corespunzătoare.

ACTE CONEXE

Decision No 7/2005 (DE) (EN) (FR) of the ACP-EC Council of Ministers of 22 November 2005 concerning the use of a second allocation of EUR 250000000 from the conditional EUR 1000000000 under the ninth EDF to be used for the second instalment of the ACP-EU Water Facility [Official Journal L 48 of 18.2.2006] (Decizia 7/2005 a Consiliului de Miniştri ACP-CE din 22 noiembrie 2005 privind alocarea unei a doua tranşe de 250 de milioane EUR din miliardul de euro condiţional în baza celui de al nouălea FED, destinat celei de a doua tranşe în favoarea facilităţii ACP-UE pentru apă).

Prin această decizie, Consiliul de Miniştri ACP-CE autorizează oficial alocarea unei a doua tranşe de 250 de milioane de euro către facilitatea ACP-UE pentru apă.

Decision No 2004/632/EC of the ACP-EC Council of Ministers of 6 May 2004 on the use of the reserve of the long-term development envelope as well as resources from the Investment Facility of the ninth European Development Fund for the establishment of an ACP-EU Water Facility [Official Journal L 289 of 10.09.2004] (Decizia nr. 2004/632/CE a Consiliului de Miniştri ACP-CE din 6 mai 2004 privind alocarea unui pachet financiar pentru dezvoltare pe termen lung, precum şi a resurselor provenite din facilitatea de investiţii a celui de al nouălea Fond European de Dezvoltare, pentru crearea unei facilităţi ACP-UE pentru apă).

Prin această decizie, Consiliul de Miniştri ACP-CE autorizează oficial alocarea unei prime tranşe de 250 de milioane de euro către facilitatea ACP-UE pentru apă şi prevede deblocarea a 250 de milioane de euro suplimentare.

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004 privind poziţia care trebuie adoptată de către Comunitate în cadrul Consiliului de Miniştri ACP-CE cu privire la o Decizie privind utilizarea unui pachet financiar pentru dezvoltare pe termen lung, precum şi a resurselor provenite din facilitatea de investiţii a celui de al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED), pentru crearea unei facilităţi ACP-UE pentru apă [Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Consiliul prevede utilizarea rezervei din bugetul dedicat dezvoltării pe termen lung, precum şi a resurselor provenite din facilitatea de investiţii a celui de al 9-lea FED, pentru crearea facilităţii ACP-CE pentru apă.

Decizia 2004/289/CE a Consiliului din 22 martie 2004 privind deblocarea parţială a sumei condiţionale de 1 miliard EUR în cadrul celui de al 9-lea Fond European de Dezvoltare pentru cooperarea cu ţările din Africa, Caraibe şi Pacific în vederea instituirii unei facilităţi pentru apă [Jurnalul Oficial L 94 din 31.3.2004].

Prin această decizie, Consiliul convine crearea facilităţii pentru apă destinată ţărilor ACP. Conform dispoziţiilor protocolului financiar anexat Acordului de parteneriat ACP-CE, Consiliul constată că nivelul de angajament şi de plată la sfârşitul anului 2003, precum şi previziunile pentru perioada 2004-2007 permit deblocarea unei părţi din resursele celui de al nouălea Fond European de Dezvoltare, 500 de milioane de euro din bugetul de un miliard de euro în favoarea creării unei facilităţi pentru apă. Consiliul a aprobat un prim vărsământ de 250 de milioane de euro. Pentru restul sumei, se va decide ulterior.

See also

  • Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi pagina „Facilitatea ACP-CE pentru apă (EN) (FR)” a Direcţiei Generale EuropeAid

Ultima actualizare: 08.08.2007

Top