Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordul pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare (ACDC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Acordul pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare (ACDC)

Uniunea Europeană şi Africa de Sud au încheiat un acord bilateral privind relaţiile comerciale, cooperarea pentru dezvoltare, cooperarea economică, precum şi privind multe alte domenii, cum ar fi cooperarea socioculturală şi dialogul politic.

ACT

Decizia 2004/441/CE a Consiliului privind încheierea Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) şi Africa de Sud au încheiat un acord privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea (ACDC), menit să consolideze cooperarea acestora în diferite domenii.

Acest acord urmăreşte mai multe obiective: consolidarea dialogului între părţi, susţinerea Africii de Sud în procesul său de tranziţie economică şi socială, promovarea cooperării regionale, integrarea economică a ţării în Africa australă şi în economia mondială, precum şi extinderea şi liberalizarea comerţului cu mărfuri, cu servicii şi cu capitaluri între părţi.

Fondat pe respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept, acordul instituie un dialog politic periodic pe temele de interes comun, atât la nivel bilateral, cât şi regional (în cadrul dialogului UE cu ţările Africii australe şi cu grupul ţărilor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP).

Încheiat pe perioadă nedeterminată, acordul prevede revizuirea sa într-un termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare, în scopul efectuării unor eventuale modificări.

Acordul cuprinde mai multe aspecte, precum şi o clauză evolutivă care permite lărgirea câmpului de cooperare prevăzut.

Comerţul

ACDC stabileşte un regim comercial preferenţial între UE şi Africa de Sud, cu instituirea progresivă a unei zone de liber schimb (ZLS) pentru libera circulaţie a mărfurilor. UE este principalul partener al Africii de Sud, atât pentru comerţ, cât şi pentru investiţii. ZLS are ca obiectiv asigurarea unui acces mai bun al Africii de Sud la piaţa Comunităţii, precum şi accesul UE la piaţa Africii de Sud. Prin urmare, acesta joacă un rol important pentru integrarea Africii de Sud în economia mondială. Acordul reglementează aproximativ 90 % din schimburile bilaterale actuale între cele două părţi.

Acordul prevede liberalizarea a 95 % din importurile UE din Africa de Sud în 10 ani şi a 86 % din importurile Africii de Sud din UE în 12 ani. Pentru protejarea sectoarelor vulnerabile ale celor două părţi, anumite produse sunt excluse din ZLS şi altele fac obiectul unei liberalizări parţiale. Pentru UE, este vorba, în special, de anumite produse agricole, în timp ce pentru Africa de Sud, produsele vizate sunt articolele industriale, în special anumite produse din industria autovehiculelor şi anumite textile şi confecţii. Totuşi, din decembrie 2006, acordul prevede o consolidare a liberalizării schimburilor comerciale în sectorul autovehiculelor.

Acordul defineşte regulile de origine pentru a garanta că produsele care beneficiază de regimul preferenţial nu provin decât din Africa de Sud sau din UE. Pentru a ţine seama de procesele internaţionale moderne de producţie, dispoziţii speciale fac mai flexibile regulile de origine.

Africa de Sud şi UE pot lua măsuri de salvgardare atunci când un produs importat ameninţă să provoace un prejudiciu grav industriei naţionale. Acordul permite, de asemenea, Africii de Sud să adopte măsuri de salvgardare tranzitorii (de exemplu, o creştere sau o reintroducere a taxelor vamale). De asemenea, măsuri similare permit protejarea economiilor ţărilor membre ale Uniunii vamale a Africii Centrale şi a celor mai periferice regiuni ale UE (ca Insula Réunion).

Acordul prevede dispoziţii pentru evitarea abuzurilor întreprinderilor care au o poziţie dominantă pe piaţă şi pentru a garanta astfel o concurenţă liberă între întreprinderile din UE şi cele din Africa de Sud. Cooperarea se desfăşoară în cadrul consultărilor dintre autorităţile competente. În plus, UE furnizează asistenţă tehnică pentru a ajuta Africa de Sud să îşi restructureze legislaţia în domeniul concurenţei. Acordul recunoaşte, de asemenea, necesitatea de a asigura o protecţie adecvată a proprietăţii intelectuale şi prevede, dacă este cazul, consultări urgente şi asistenţă tehnică pentru Africa de Sud.

În cele din urmă, ACDC prevede o strânsă cooperare într-o gamă largă de domenii legate de comerţ, cum ar fi serviciile vamale, libera circulaţie a serviciilor şi a capitalurilor şi barierele tehnice cum sunt certificarea şi standardizarea.

Cooperarea pentru dezvoltare

Ajutorul pentru dezvoltare din partea UE pentru Africa de Sud este pus în aplicare, în principal, pornind de la bugetul comunitar, prin intermediul instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD). Pentru perioada 2007-2013, ICD prevede o alocare bugetară de 980 de milioane EUR pentru Africa de Sud.

Programul orientativ pentru cooperarea cu Africa de Sud pentru perioada 2007-2013 (EN pdf) prevede două sectoare prioritare: crearea de locuri de muncă, acordând prioritate sectorului economiei subterane şi integrării sale în economia legală, şi dezvoltarea capacităţilor pentru furnizarea de servicii sociale de bază şi coeziunea socială.

Cooperarea descentralizată este, la fel ca şi în alte acorduri de cooperare pentru dezvoltare, un element esenţial al ajutorului. Din aceasta rezultă o puternică implicare a societăţii civile în procesul de dezvoltare.

Cooperarea economică

Cele două părţi îşi intensifică cooperarea economică în numeroase domenii, cum ar fi industria (pentru a facilita restructurarea industriei sud-africane), societatea informaţională, crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, transportul şi energia. Cooperarea în acest domeniu ar trebui să sprijine, de asemenea, dezvoltarea durabilă în economiile lor şi să protejeze mediul înconjurător.

Alte aspecte

Dispoziţiile acordului se extind asupra cooperării în domeniile cele mai diverse, cum ar fi:

  • cooperarea socială, bazată pe un dialog privind mai multe aspecte, cum este libertatea de asociere, drepturile lucrătorilor, drepturile copilului, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţa împotriva femeilor;
  • cooperarea în scopul protecţiei mediului, în special în ceea ce priveşte schimbările climatice;
  • cooperarea culturală;
  • cooperarea în lupta împotriva drogurilor şi a spălării banilor;
  • cooperarea în domeniul sănătăţii şi, în special, lupta împotriva SIDA.

În cele din urmă, ACDC conţine dispoziţii instituţionale. Pe de o parte, acesta creează un Consiliu de cooperare menit să garanteze buna funcţionare a acordului şi, pe de altă parte, prevede un contact periodic între cele două părţi, de exemplu la nivelul parlamentelor, precum şi între Comitetul Economic şi Social al UE şi instituţia sud-africană omoloagă, Consiliul Naţional al Economiei, Dezvoltării şi Muncii.

Context

Semnat la 11 octombrie 1999 la Pretoria, ACDC a intrat pe deplin în vigoare la 1 mai 2004. Cu toate acestea, anumite dispoziţii care ţin de competenţa Comunităţii se aplică de la 1 ianuarie 2000.

Acordul este completat de trei acorduri suplimentare: Acordul privind ştiinţa şi tehnologia şi Acordurile privind vinurile şi băuturile spirtoase. Acordul privind pescuitul, prevăzut de ACDC, nu s-a încheiat. Africa de Sud are, de asemenea, calitatea de membru calificat al Acordului de la Cotonou, care reglementează relaţiile dintre UE şi ţările ACP.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2004/441/CE [adoptare: aviz conform AVC/1999/0112]

26.4.2004

-

JO L 127 din 29.4.2004

Acordul pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare (ACDC)

1.1.2004

-

JO L 311 din 4.12.1999

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/166/CE

21.12.2005

-

JO L 57 din 28.2.2006

ACTE CONEXE

Propunere de decizie a Consiliului din 4 februarie 2008 privind semnarea unui Acord între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare [COM(2008) 50 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Comisia propune o extindere a domeniului de cooperare prevăzut în Acordul CDC. Noile domenii de cooperare trebuie să contribuie, în special, la punerea în aplicare eficientă a programului socioeconomic al Uniunii Africane. Partenerii se angajează să îşi continue eforturile în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). Cooperarea trebuie să se extindă la politica în domeniul energiei pentru a garanta stabilitatea preţurilor, securitatea şi diversificarea surselor de aprovizionare, la dezvoltarea ştiinţelor, tehnologiilor şi societăţii informaţionale, la sectoarele îmbogăţirii minereurilor, ale transporturilor şi ale sistemelor de navigaţie prin satelit.

Acordul cuprinde dispoziţii în favoarea justiţiei internaţionale şi a Curţii Penale Internaţionale. Acesta se referă la aplicarea instrumentelor internaţionale în materie de dezarmare şi de neproliferare a armelor de distrugere în masă. Acordul prevede, între altele, intensificarea cooperării în materie de luptă împotriva terorismului şi a finanţării sale, a criminalităţii organizate, a prevenirii activităţilor mercenarilor şi a eradicării comerţului cu arme de calibru mic. Acesta prevede aprofundarea dialogului politic cu privire la problema migraţiei, în vederea reducerii imigraţiei clandestine, garantării drepturilor omului şi eliminării discriminărilor.

Discuţiile privind chestiunile comerciale şi dispoziţiile referitoare la comerţ se vor desfăşura în cadrul negocierilor cu privire la un Acord de parteneriat economic (APE).

Communication of 28 June 2006 from the Commission to the Council and to the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council to give orientation to the Commission for the revision of the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part [COM(2006) 348 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului din 28 iunie 2006 privind orientările date de Comisie pentru revizuirea Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte [COM(2006) 348 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]). Această comunicare, adoptată în paralel cu cea care propune un parteneriat strategic între UE şi Africa de Sud, identifică punctele din ACDC care trebuie examinate în vederea modificării lor. În urma acestei comunicări, Consiliul a adoptat mandatul de negociere în noiembrie 2006 şi Consiliul de cooperare UE-Africa de Sud din 14 noiembrie 2006 şi-a dat avizul pentru începerea negocierilor vizând revizuirea ACDC. Aceste negocieri s-au încheiat la 10 octombrie 2007.

Regulamentul (CE) nr. 1747/2000 al Consiliului din 7 august 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2793/1999 privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica Africa de Sud [Jurnalul Oficial L 200 din 8.8.2000].

Regulamentul modifică anexa la Regulamentul (CE) nr. 2793/1999 pentru a-l aduce în conformitate cu Commission Regulation (EC) No. 2204/1999 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (Regulamentul (CE) nr. 2204/1999 al Comisiei privind Nomenclatura tarifară şi statistică combinată şi Tariful vamal comun). În acest sens, el adaptează codurile din Nomenclatura combinată din anexa menţionată.

Regulamentul (CE) nr. 2793/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica Africa de Sud [Jurnalul Oficial L 337 din 30.12.1999].

Regulamentul stabileşte, în special, modalităţile de punere în aplicare a dispoziţiilor comerciale ale acordului; de exemplu, criteriile privind calcularea ratelor taxelor vamale etc. Comisia este responsabilă de punerea în aplicare a regulamentului şi este asistată de un Comitet al Codului Vamal.

Ultima actualizare: 10.03.2009

Top