Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Includerea în buget a Fondului european de dezvoltare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Includerea în buget a Fondului european de dezvoltare

Comisia Europeană recomandă includerea în bugetul Uniunii Europene (UE) a ajutorului acordat ţărilor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific (ACP), precum şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) în cadrul Fondului european pentru dezvoltare (FED). Acest lucru ar permite creşterea controlului public al acestui ajutor şi sporirea transparenţei şi eficacităţii sale şi l-ar face mai flexibil şi mai adaptabil la realităţile din teritoriu.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 8 October 2003: "Towards the full integration of cooperation with ACP countries in the EU budget" [COM(2003) 590 final – not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European din 8 octombrie 2003, intitulată: „Către o deplină integrare a cooperării cu ţările ACP în bugetul UE” [COM(2003) 590 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În această comunicare, Comisia recomandă integrarea în bugetul UE a ajutorului acordat ţărilor ACP, precum şi TTPM în cadrul Fondului european de dezvoltare (FED).

O SCHIMBARE POLITICĂ DE DORIT

Contracararea riscurilor de marginalizare

Odată cu extinderea relaţiilor externe ale Uniunii, încheierea de acorduri de cooperare cu numeroase alte regiuni şi creşterea sumei alocate în buget pentru ajutorul extern, o finanţare separată nu mai constituie un privilegiu pentru ţările ACP, ci mai degrabă un inconvenient.

Aceste acorduri de cooperare cu numeroase regiuni din lume, la fel ca şi Acordul de la Cotonou, abordează o serie de subiecte de interes comun: dialogul politic, regimul comercial, obiectivele în materie de democraţie etc. După integrarea FED în buget, toate marile programe geografice vor face parte din structura bugetului. Din punct de vedere tehnic, acest lucru va permite obţinerea unei sinergii sporite între programele axate pe abordarea geografică/naţională şi cele care urmăresc obiective tematice.

Programele de cooperare cu ţările ACP au generat numeroase experienţe şi bune practici care merită să fie aplicate altor programe întreprinse în alte regiuni în curs de dezvoltare. Integrarea FED va facilita îmbogăţirea reciprocă a diferitelor programe.

Includerea FED în buget va facilita, de asemenea, cooperarea între regiunile din Africa. În acelaşi fel, s-ar putea obţine o coerenţă sporită pentru ţările din Caraibe faţă de America Latină şi pentru ţările din Pacific faţă de Asia.

Către o mai mare independenţă

Odată cu includerea în buget a FED, finanţarea cooperării UE-ACP ar deveni mai independentă faţă de contribuţiile voluntare şi dependente din punct de vedere naţional şi ar prezenta perspective mai bune de continuitate. Pentru statele membre, acest lucru înseamnă că, practic, cooperarea cu ţările ACP va avea loc la nivel comunitar.

Către consolidarea legitimităţii

FED este în prezent singura cheltuială care nu necesită aprobare din partea Parlamentului European. Includerea FED în buget ar pune capăt acestei anomalii, consolidând totodată legitimitatea publică a ajutorului extern al UE. Întrucât acesta nu face parte din buget, cooperarea cu ţările ACP este exclusă în mod clar dintr-unul dintre cele mai importante procese de luare a deciziilor ale UE. Riscul, deja ridicat, ca relaţiile cu ţările ACP să fie marginalizate comparativ cu alte regiuni din lume, mai favorizate pe plan economic, este sporit de lipsa lor de vizibilitate în mediile politice ale Uniunii. În plus, se va întări şi influenţa Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE datorită prezenţei membrilor acesteia în cadrul Parlamentului European.

Către o creştere a transparenţei

Integrarea tuturor cheltuielilor legate de ajutorul extern într-un buget unic ar permite obţinerea unei perspective de ansamblu asupra ajutorului extern al UE şi asupra politicii comunitare de dezvoltare, atât în ceea ce priveşte volumul, cât şi repartizarea geografică. Cetăţenii care doresc să cunoască nivelul cheltuielilor pe care Comunitatea Europeană (CE) le alocă politicii de dezvoltare nu vor mai trebui să consulte decât un singur document.

Către sporirea eficienţei şi eficacităţii

Includerea FED în buget va însemna un mai bun raport cost/eficacitate. De fapt, unificarea normelor administrative şi juridice, a structurilor de luare a deciziilor şi a angajamentelor de plată va elimina un anumit număr de redundanţe care sunt impuse în prezent diferiţilor operatori şi diferitelor părţi implicate. Aceasta va facilita astfel simplificarea elaborării rapoartelor, reducerea poverii administrative care apasă îndeosebi ţările beneficiare şi răspunsul în mod mai eficient la provocările cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare. Mai mult, principiile de gestionare care se aplică bugetului vor regulariza nivelul cheltuielilor şi vor facilita o mai bună dirijare a ajutorului către ţările ACP.

ÎNGRIJORĂRI LEGATE DE INCLUDEREA ÎN BUGET

Se va menţine calitatea parteneriatului cu ţările ACP?

Da. Comisia consideră că Fondul european de dezvoltare este, fără îndoială, un element istoric, însă nu este fundamental în relaţiile privilegiate dintre ţările ACP şi UE. Acordul de la Cotonou rămâne piatra de temelie a acestui parteneriat şi va continua să reglementeze relaţiile ACP-UE în acelaşi fel ca şi în trecut.

Mai mult, angajamentele în beneficiul fiecărei ţări ACP vor fi în continuare asumate în baza programelor stabilite şi aprobate de acestea. Guvernul fiecărei ţări va continua să participe îndeaproape la programul orientativ multianual, la elaborarea planurilor anuale de acţiune etc.

Includerea în buget va pune sub semnul întrebării chestiunea angajamentului financiar al UE faţă de ţările ACP?

Acest angajament financiar va trebui reînnoit la fiecare 5 ani, fie printr-un nou FED, fie în cadrul bugetului general. Instrumentele disponibile în prezent în cadrul bugetar şi, îndeosebi, deciziile privind perspectivele financiare, oferă aceleaşi garanţii.

Context

Ajutorul UE pentru ţările ACP trece, în prezent, prin două canale principale: fondurile din bugetul comunitar şi fondurile din FED. Acestor două forme de ajutor li se aplică norme administrative şi structuri de luare a deciziilor diferite. Fondurile luate din bugetul comunitar sunt gestionate în conformitate cu Regulamentul financiar general. Fondurile care provin din FED sunt gestionate în conformitate cu normele stabilite în Acordul de la Cotonou.

Propunerea de a include FED în buget presupune că noile perspective financiare înglobează totalitatea cheltuielilor destinate cooperării UE-ACP. Această propunere nu este nouă, întrucât Comisia a propus deja includerea FED în bugetul general comunitar în 1973 şi în 1979. Pe parcursul negocierilor pe tema perspectivelor financiare 2007-2013, Comisia a relansat propunerea, care a fost din nou respinsă de Consiliul European (15-16 decembrie 2005). Probabil că dezbaterea va fi relansată cu ocazia pregătirii următoarelor perspective financiare.

Ultima actualizare: 28.06.2007

Top