Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminarea condiţionării acordării ajutoarelor pentru ţările în curs de dezvoltare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eliminarea condiţionării acordării ajutoarelor pentru ţările în curs de dezvoltare

Uniunea Europeană propune un cadru de reflexie, precum şi recomandări concrete privind eliminarea condiţionării asistenţei comunitare şi bilaterale din partea statelor membre, cu obiectivul de a-i spori eficacitatea. Comisia Europeană preconizează, în special, o eliminare integrală a condiţionării ajutoarelor alimentare şi a transportării acestora. Acest set de propuneri nu se limitează la respectarea spiritului recomandării Comitetului de asistenţă pentru dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ci depăşeşte acest cadru.

ACT

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 18 November 2002: Untying: Enhancing the effectiveness of aid [COM(2002) 639 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European din 18 noiembrie 2002: „Eliminarea condiţionării: consolidarea eficacităţii ajutoarelor [COM(2002) 639 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În această comunicare, Comisia propune, sub rezerva obţinerii acordului ţării beneficiare şi a reciprocităţii din partea altor donatori, eliminarea integrală a condiţionării asistenţei comunitare şi a asistenţei bilaterale în cadrul statelor membre.

Ajutoarele condiţionate sunt cele acordate cu condiţia ca beneficiarul să le utilizeze pentru a cumpăra bunuri şi servicii de la furnizori din ţara donatoare. Prin urmare, eliminarea condiţionării ajutoarelor echivalează cu deschiderea pieţelor în cauză către furnizori care nu au sediul exclusiv în ţara donatoare.

RECOMANDĂRILE COMISIEI

Informaţii

Comisia propune:

  • lucrul global, la nivel european, în vederea îmbunătăţirii comunicării, către toţi donatorii, informaţii referitoare la efectul eliminării integrale şi nelimitate a condiţionării ajutoarelor, la eficienţa acesteia, la alocarea resurselor şi la structurile şi protagoniştii dezvoltării;
  • lansarea de iniţiative concrete cu fiecare stat membru, în cadrul unui parteneriat, pentru îmbunătăţirea comunicării informaţiilor referitoare la relaţiile dintre eliminarea condiţionării ajutoarelor şi punerea în aplicare a descentralizării, precum şi la armonizarea procedurilor şi a rolului ţării beneficiare.

Revizuirea instrumentelor financiare pentru dezvoltare

Pentru a elimina şi mai mult condiţionarea asistenţei comunitare, Comisia propune, pentru politicile şi procedurile definite la nivelul Comunităţii şi pentru acordurile de parteneriat, să se modifice fundamentul juridic al unei serii întregi de instrumente financiare legate de asistenţa comunitară. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia îşi manifestă preferinţa pentru revizuirea fiecărui instrument financiar privind dezvoltarea, în cadrul unei abordări treptate fondate pe includerea unor concepte comune.

Eliminarea integrală a condiţionării ajutorului alimentar

Comisia recomandă continuarea şi extinderea eforturilor convenite în prezent de donatori pentru eliminarea condiţionării ajutoarelor, în cadrul CAD al OCDE, în scopul eliminării integrale a acestora, bazându-se, îndeosebi, pe principiul deplinei reciprocităţi între donatori. Comisia preconizează şi o eliminare integrală a condiţionării ajutorului alimentar (acesta fiind exclus din domeniul de aplicare al recomandării CAD) şi a direcţionării acestuia şi propune introducerea acestor elemente în renegocierile Convenţiei privind ajutorul alimentar aprobate de membrii Comitetului pentru ajutor alimentar (Argentina, Australia, Canada, Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Japonia, Norvegia, Elveţia şi Statele Unite).

Chestiuni legate de eliminarea condiţionării asistenţei bilaterale a statelor membre

Comisia invită toţi protagoniştii Uniunii Europene să respecte regulile pieţei interne şi directivele privind contractele de achiziţii publice. De altfel, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în secţiunea sa referitoare la circulaţia mărfurilor şi serviciilor, precum şi normele privind contractele de achiziţii publice ale Uniunii Europene, interzic orice criteriu de discriminare care ar favoriza întreprinderile naţionale în detrimentul operatorilor economici care au sediul în alte ţări ale Uniunii. Asistenţa bilaterală condiţionată ar putea încălca legislaţia comunitară privind concurenţa şi normele pieţei interne şi ar putea aduce atingere principiului nediscriminării prevăzut în articolul 12 din Tratatul CE.

În ceea ce priveşte contractele atribuite de autorităţile unei ţări beneficiare, în cazul în care acestea nu acţionează nici în numele, nici în contul unei autorităţi contractante a unui stat membru, Comisia propune ca statele membre să se angajeze să elimine condiţionarea ajutoarelor şi să introducă în mod sistematic o clauză contractuală în instrumentele prin care se acordă ajutoarele. Astfel, autorităţile ţării beneficiare în cauză ar fi obligate să aplice proceduri de atribuire fondate pe principiile fundamentale ale directivelor privind contractele de achiziţii publice, cum sunt principiul tratamentului egal, al transparenţei, al recunoaşterii reciproce şi al proporţionalităţii.

CADRU GENERAL

Context istoric

Cu ocazia reuniunii la nivel înalt a CAD al OCDE, Comisia s-a angajat să aplice spiritul şi obiectivele recomandării CAD în materie de eliminare a condiţionării ajutoarelor (EN) (eliminarea condiţionării se limitează la ţările cel mai puţin dezvoltate, însă se face apel la ţările membre ale CAD ca să o aplice la scară cât mai largă). În afară de aceasta, concluziile Consiliului European de la Barcelona din martie 2002 au confirmat că Uniunea Europeană este hotărâtă să accelereze în continuare dezbaterile pe tema eliminării condiţionării ajutoarelor.

Situaţia eliminării condiţionării asistenţei comunitare

Condiţionarea asistenţei comunitare este în mare parte eliminată de mai bine de 25 de ani, depăşindu-se chiar prevederile recomandării CAD. Cererile de ofertă sunt deschise statelor membre şi tuturor ţărilor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP), dar şi tuturor ţărilor mediteraneene partenere, în cadrul programului MEDA, şi ţărilor beneficiare din America Latină şi din Asia (ALA). În plus, asistenţa comunitară s-a orientat progresiv către susţinerea balanţei de plăţi şi a bugetului, un domeniu, prin definiţie, complet eliberat de condiţionări.

În conformitate cu angajamentele Comisiei, revizuirea Regulamentului financiar comunitar a permis introducerea elementelor necesare pentru a continua eliminarea condiţionării asistenţei comunitare. Regulamentele (CE) nr. 2110/2005 (abrogat prin Regulamentul nr. 1905/2006) şi 2112/2005 (abrogat prin Regulamentul nr. 1085/2006) privind accesul la ajutoarele externe din partea Comunităţii aveau ca obiect aplicarea, la totalitatea instrumentelor comunitare de ajutor pentru dezvoltare (tematice sau geografice), a principiului eliminării condiţionării ajutoarelor pentru cele mai sărace ţări în curs de dezvoltare.

Avantajele eliminării condiţionării

Eliminarea condiţionării ajutoarelor este un aspect important al dezbaterii actuale privind coerenţa şi eficacitatea eforturilor în materie de ajutoare şi privind credibilitatea finanţatorilor. Abordarea Comisiei se bazează pe postulatul conform căruia eliminarea condiţionării ajutoarelor este o modalitate de a consolida transparenţa şi responsabilitatea în materie de gestionare şi furnizare a ajutoarelor.

În plus, susţinătorii eliminării condiţionării ajutoarelor subliniază că acest lucru ar îmbunătăţi eficacitatea ajutoarelor. Eliminarea condiţionării ar trebui să faciliteze folosirea sprijinului bugetar, având grijă ca, în fiecare ţară donatoare, să se disocieze ajutoarele de interesul comercial, care constituie o cauză majoră de inerţie. De asemenea, se admite în mare măsură că eliminarea integrală a condiţionării ajutoarelor ar creşte valoarea ajutoarelor publice pentru dezvoltare, datorită unui mai bun raport cost-eficacitate al furnizărilor şi, astfel, ar spori numărul total de resurse financiare disponibile pentru acţiunile de dezvoltare. Conform estimărilor, condiţionarea ajutoarelor majorează cu 15-30 % costul a numeroase bunuri şi servicii.

Ultima actualizare: 22.10.2007

Top