Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 – sistemul UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

 • O navă de pescuit este presupusă a fi implicată în activități de pescuit INN dacă se încadrează într-una din următoarele categorii:
  • nu deține o licență de pescuit valabilă;
  • nu își îndeplinește obligațiile de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi;
  • a pescuit într-o zonă închisă*, în timpul unui sezon închis*, fără sau după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime*;
  • a pescuit specii pentru care nu deține autorizație de capturare;
  • a utilizat unelte de pescuit interzise sau neconforme;
  • a falsificat sau a ascuns identitatea, însemnele sau numărul de înmatriculare ale navei;
  • a falsificat sau ascuns probe legate de o investigație;
  • a obstrucționat activitatea inspectorilor;
  • a îmbarcat, a transbordat sau a debarcat pește sub dimensiunile minime;
  • a participat la operațiuni de pescuit cu nave incluse pe lista de nave de pescuit INN;
  • a desfășurat activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) într-un mod neconform cu măsurile de conservare și gestionare ale acelei organizații și arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația respectivă sau care nu cooperează cu aceasta;
  • este o navă apatridă.
 • Regulamentul stabilește o serie de măsuri pentru a preveni intrarea produselor pescărești INN pe piața UE.

Porturile desemnate

 • Doar instalațiile portuare desemnate de țările UE sunt deschise navelor din țări din afara UE.
 • Operațiunile de debarcare și transbordare* a produselor pescărești între nave din țări din afara UE și nave din UE, care sunt interzise în larg, trebuie să aibă loc doar în porturile desemnate.

Inspecțiile în port

Țara UE în care este situat portul este responsabilă de monitorizarea produselor pescărești importate în UE. Aceasta trebuie să verifice dacă astfel de produse sunt legale și dacă nava respectă cerințele regulamentelor, adică deține licențele și autorizațiile necesare, iar cantitatea declarată se potrivește cu cantitatea descărcată sau transbordată.

Certificatele de captură

Certificatul de captură garantează că produsele pescărești importante în UE nu provin din pescuitul INN. Aceste certificate sunt emise de țara în care este înregistrată nava de pescuit (statul de pavilion). Acestea însoțesc produsele pescărești de-a lungul liniei de distribuție pentru a permite efectuarea de controale continue.

Prezumția de activități de pescuit INN

 • Comisia Europeană:
  • va identifica navele de pescuit în legătură cu care s-au obținut informații suficiente pentru a presupune că acestea pot fi implicate în activități de pescuit INN;
  • va notifica statele de pavilion (adică țări din afara UE și țări ale UE) ale căror nave de pescuit sunt identificate; și
  • va transmite informațiile tuturor țărilor UE.
 • Aceasta va alcătui, de asemenea, o listă de nave implicate în activități pescuit INN. Procedurile de introducere pe listă permit instituirea de garanții și exercitarea dreptului la o cale de atac pentru a garanta tratamentul echitabil al navelor și al țărilor în cauză.

Țări din afara UE necooperante

Comisia va identifica, de asemenea, țările din afara UE necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN. O țară din afara UE poate fi identificată ca fiind necooperantă în cazul în care nu se achită de sarcinile care îi revin în calitatea sa de stat de pavilion, portuar, de coastă sau de piață, de a lua măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a activităților de pescuit INN.

Sancțiuni

 • Țările UE trebuie să aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive împotriva persoanelor fizice sau juridice implicate în activități de pescuit INN.
 • Sancțiunea maximă este echivalentă cu cel puțin de cinci ori valoarea produselor pescărești obținute.
 • În cazul unei încălcări repetate într-un interval de cinci ani, țările UE trebuie să impună o sancțiune maximă echivalentă cu cel puțin de opt ori valoarea produselor pescărești obținute.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Zonă închisă: o zonă închisă pentru pescuit comercial pentru a permite refacerea stocurilor.

Sezon închis: o perioadă din an în care pescuitul este interzis pentru a permite refacerea stocurilor.

Limită de adâncime: o adâncime dincolo de o anumită limită, care este închisă pentru pescuit pentru a permite refacerea stocurilor de adâncime.

Transbordare: transferul unei capturi de pe o navă de pescuit mai mică pe o navă mai mare, care ulterior încorporează captura într-un lot mai mare destinat expedierii.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, pp. 1-32)

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008) (JO L 22, 26.1.2011, p. 8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Autorizație pentru pescuit

Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, pp. 33-44)

Nave implicate în pescuitul INN

Regulamentul (UE) nr. 468/2010 al Comisiei din 28 mai 2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate (JO L 131, 29.5.2010, pp. 22-26)

A se vedea versiunea consolidată.

Autorități competente pentru emiterea certificatelor de captură

Lista statelor membre și ale autorităților competente menționate la articolul 15 alineatul (2), articolul 17 alineatul (8) și articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (JO C 320, 24.12.2009, pp. 17-20)

Porturile desemnate

Lista porturilor din statele membre ale Uniunii Europene în care sunt permise operațiunile de debarcare și transbordare a produselor pescărești și accesul la servicii portuare pentru nave de pescuit ale unor țări terțe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (JO C 320, 24.12.2009, pp. 13-16)

Data ultimei actualizări: 11.10.2016

Top