Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Banca Europeană de Investiții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Banca Europeană de Investiții

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Protocolul (nr. 5) privind statutul Băncii Europene de Investiții (BEI) anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea UE

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI PROTOCOL (NR. 5)?

 • Protocolul conține normele de funcționare a Băncii Europene de Investiții (BEI), instituția financiară a UE.
 • Protocolul stabilește componența și atribuțiile BEI.
 • BEI are personalitate juridică, autonomie financiară și propria structură decizională.

ASPECTE-CHEIE

Înființată pentru a asista dezvoltarea echilibrată și constantă a UE, BEI acordă finanțare și know-how pentru proiecte de investiții viabile și durabile în Europa și în afara Europei. Deținută de cele 28 de țări ale UE, proiectele pe care le susține aceasta contribuie la promovarea obiectivelor politicilor UE.

Sediul, membrii și capitalul

BEI are sediul la Luxemburg. Fiecare țară a UE subscrie la capitalul acesteia, care, la 1 iulie 2015, se ridica la 243 de miliarde EUR. Fiecare contribuie în funcție de ponderea economică (exprimată ca produs intern brut) pe care o avea la momentul aderării la UE. Când la UE aderă o țară nouă, capitalul crește. De asemenea, Consiliul guvernatorilor BEI poate hotărî în unanimitate majorarea capitalului subscris.

Componența

Consiliul guvernatorilor

Consiliul guvernatorilor este format din miniștrii desemnați de țările UE (de obicei, miniștrii de finanțe). Acesta este principalul organ de decizie al BEI. Consiliul guvernatorilor stabilește directivele generale referitoare la Bancă și ia deciziile cele mai importante, cum ar fi:

 • directivele referitoare la politica de creditare;
 • numirea și remunerarea membrilor celorlalte organe de conducere;
 • aprobarea conturilor anuale;
 • autorizarea Băncii să desfășoare operațiuni în afara UE, în cazul fiecărei țări în parte;
 • majorările de capital.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație este format din 29 de administratori, câte unul desemnat de fiecare țară, iar unul desemnat de Comisia Europeană. În plus, există 19 supleanți. Pentru a lărgi know-how-ul profesional al administratorilor în anumite domenii, Consiliul de administrație a făcut uz de posibilitatea de a coopta șase experți, care participă la ședințele Consiliului fără a avea drept de vot.

Consiliul de administrație aprobă fiecare decizie de acordare de finanțare, precum și programul de împrumuturi. Acesta examinează operațiunile de împrumut și de trezorerie și exercită control asupra activităților Comitetului de direcție.

Comitetul de direcție

Comitetul de direcție este responsabil de gestionarea curentă a Băncii sub autoritatea președintelui BEI. Acesta are un președinte și opt vicepreședinți. În mod tradițional, fiecare dintre cele mai mari țări ale UE din punctul de vedere al acționariatului (Franța, Germania, Italia și Regatul Unit) desemnează câte un membru, iar ceilalți cinci membri sunt desemnați de celelalte țări, împărțite în grupe de câte cinci țări. Membrii Comitetului de direcție sunt responsabili în mod individual în fața Băncii și sunt independenți în îndeplinirea atribuțiilor care le revin.

Comitetul de audit

Comitetul de audit este un organism independent, care răspunde direct în fața Consiliului guvernatorilor. Acesta are responsabilitatea de a controla corectitudinea desfășurării operațiunilor Băncii și a păstrării evidențelor acesteia. De asemenea, Comitetul de audit este responsabil de auditarea conturilor Băncii. Acesta verifică dacă activitățile băncii respectă cele mai bune practici aplicabile acesteia. Comitetul de audit este format din șase membri. În plus, pot fi numiți maximum trei observatori care să asiste Comitetul.

Obiectivele și operațiunile

Activitatea centrală a BEI este de a sprijini investițiile viabile. Aceasta contribuie prin „creditare, combinarea resurselor și consiliere”, adică prin acordarea de finanțare, prin completarea finanțării UE și prin formularea de recomandări privind conceperea programelor sau a proiectelor. Misiunea BEI este stabilită în articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

BEI acordă finanțare pentru proiecte de anvergură, adesea transnaționale (inclusiv privind combaterea schimbărilor climatice la nivel global), sau pentru activități economice care nu au acces direct la finanțare (de exemplu, în regiunile mai puțin dezvoltate și pentru IMM-uri) de pe teritoriul țărilor UE. Totuși, printr-o decizie a Consiliului Guvernatorilor, Banca poate acorda finanțare și pentru investiții care urmează a fi efectuate în afara UE.

Principii de respectat în acordarea de împrumuturi

Fondurile trebuie utilizate cât mai rațional posibil în interesele UE.

Nici BEI, nici țările UE nu pot impune condiții privind cheltuirea sumelor împrumutate într-o anumită țară a UE. BEI nu poate finanța niciun proiect la care se opune țara pe al cărei teritoriu urmează a se desfășura acesta.

Cererile de împrumuturi

Cererile de împrumuturi sau garanții pot fi transmise BEI fie prin intermediul Comisiei, fie prin intermediul țării UE pe al cărei teritoriu urmează a fi desfășurat proiectul. Întreprinderile pot solicita un împrumut sau o garanție și în mod direct. În fiecare caz, se solicită avizul Comisiei și al țării UE în cauză.

Comitetul de direcție analizează conformitatea cererilor de împrumuturi sau de garanții. Proiectele și programele trebuie să fie viabile în patru domenii: economic, tehnic, ecologic și financiar. Toate proiectele sunt evaluate și monitorizate cu atenție până la finalizare.

Operațiuni pe piețele de capital

BEI are dreptul de a desfășura operațiuni pe piețele de capital. Aceasta poate:

 • să împrumute de pe piețele de capital resursele necesare îndeplinirii obiectivelor sale;
 • să cumpere și să vândă titluri pe piețele financiare;
 • să efectueze plasamente pe piețele monetare.

Filiale

BEI poate înființa filiale sau alte entități. Acestea trebuie să aibă personalitate juridică și autonomie financiară. Consiliul guvernatorilor trebuie să adopte în unanimitate statutele acestor organizații.

CONTEXT

Înființată în 1958, BEI este banca UE pentru credite pe termen lung. În 1994 s-a înființat FEI pentru a susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) cu un ritm accentuat de creștere și/sau a celor active în domeniul tehnologiilor noi. BEI este acționarul majoritar și operatorul Fondului european de investiții (FEI). În 2000 a fost creat Grupul BEI, compus din BEI și FEI. În cadrul Grupului, BEI acordă credite bancare pe termen mediu și lung, iar FEI este specializat în operațiuni cu capital de risc și în acordarea de garanții pentru IMM-uri.

BEI și FEI vor juca un rol esențial în Planul de investiții pentru Europa prin înființarea Fondului european pentru investiții strategice în perioada 2015-2017.

Pentru informații suplimentare, consultați

ACTUL PRINCIPAL

Protocolul (nr. 5) privind statutul Băncii Europene de Investiții (BEI), anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea UE (JO C 202, 7.6.2016, pp. 251-264)

Data ultimei actualizări: 03.08.2016

Top