Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European

Comitetul Economic şi Social European (CESE) este un organ consultativ al Uniunii Europene (UE). În cadrul procesului decizional european, Comitetul trebuie să fie consultat de către Consiliu, Comisie sau Parlament într-un anumit număr de domenii. Comitetul poate, de asemenea, să emită avize din proprie iniţiativă în toate situaţiile în care consideră că acest lucru este oportun.

ACT

Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European.

SINTEZĂ

Articolul 303 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (UE) îi conferă Comitetului Economic și Social European (CESE) puterea de a se autoreglementa. Acest regulament de procedură stabilește prin urmare modul de funcționare și de organizare al CESE.

MEMBRII

Conform articolului 300 din Tratatul privind funcționarea UE, Comitetul este alcătuit din reprezentanți ai organizațiilor patronale și salariale. Comitetul include, de asemenea, reprezentanți ai societății civile, în special din domeniile socioeconomic, civic, profesional și cultural.

În plus, membrii sunt propuși de guvernele statelor membre și numiți de către Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit. Numărul membrilor Comitetului nu poate depăși 350.

ORGANELE DE LUCRU ALE COMITETULUI

Biroul

Acesta cuprinde:

 • președintele și cei doi vicepreședinți;
 • cei trei președinți de grup (grupul I: angajatorii; grupul II: salariații; grupul III: interese economice și sociale diverse);
 • cei șase președinți ai secțiunilor specializate;
 • un număr variabil de membri, care însă nu trebuie să îl depășească pe cel al statelor membre.

Președintele este ales dintre membrii celor trei grupuri, iar vicepreședinții sunt aleși dintre membrii celor două grupuri din care nu face parte președintele. Aceștia sunt aleși pentru o perioadă de doi ani, conform principiului rotației între grupuri.

Biroul are următoarele misiuni principale:

 • stabilește procedurile de organizare și funcționare ale Comitetului și își asumă responsabilitatea politică a conducerii sale generale;
 • exercită, împreună cu președintele Comitetului, prerogativele bugetare și financiare prevăzute de regulamentul financiar și regulamentul de procedură ale Comitetului;
 • adoptă normele de aplicare ale regulamentului său de procedură și aduce precizări cu privire la interpretarea acestuia;
 • analizează, din șase în șase luni, pe baza unui raport redactat în acest scop, măsurile luate ca urmare a avizelor emise de Comitet.

Președinția și președintele

Președinția (președintele și cei doi vicepreședinți) se întâlnește cu președinții grupurilor pentru pregătirea lucrărilor biroului și ale adunării.

Președintele, ales pentru o perioadă de doi ani și jumătate, conduce lucrările Comitetului. Președintele implică în mod permanent vicepreședinții în activitățile sale. Acesta reprezintă Comitetul în relațiile sale externe. Președintele raportează Comitetului cu privire la demersurile întreprinse și măsurile luate în numele acestuia. După alegerea sa, președintele își prezintă în sesiune plenară programul de lucru pe durata mandatului și un bilanț al realizărilor la sfârșitul acestuia.

Secțiunile specializate

Comitetul are șase secțiuni specializate:

 • Agricultură, dezvoltare rurală, mediu (NAT) (EN) (FR)
 • Uniune economică şi monetară, coeziune economică şi socială (ECO) (EN) (FR)
 • Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, cetăţenie (SOC) (EN) (FR)
 • Relaţii externe (REX) (EN) (FR)
 • Piaţa unică, producţie şi consum (INT) (EN) (FR)
 • Transporturi, energie, infrastructuri, societatea informaţiei (TEN) (EN) (FR)

Adunarea Plenară poate înființa, la propunerea biroului, și alte secțiuni specializate în domeniile cuprinse în tratat. Cu excepția președintelui, toți membrii Comitetului trebuie să fie membri ai cel puțin uneia dintre secțiunile specializate; niciun membru nu poate face parte din mai mult de două secțiuni (cu excepția cazurilor în care se acordă o derogare). Membrii secțiunilor sunt numiți pentru o perioadă de doi ani și jumătate.

Secțiunile specializate au sarcina de a redacta avize sau rapoarte de informare privind chestiunile în legătură cu care sunt sesizate. Acestea pot constitui în cadrul lor un grup de studiu sau un grup de redactare, sau pot desemna un raportor unic. Raportorul are sarcina de a elabora avizul și de a monitoriza măsurile luate de către instituțiile europene ca urmare a acestuia, după adoptarea sa în sesiune plenară.

Subcomitetele

Pentru anumite subiecte speciale, sau care țin de competența mai multor secțiuni specializate, Comitetul poate să recurgă la o structură temporară creată ad hoc: subcomitetul. Acesta funcționează la fel ca secțiunile specializate, iar proiectele sale de aviz sunt supuse direct deliberărilor Comitetului.

Observatoarele, audierile și experții

Comitetul poate înființa Observatoare atunci când natura, amploarea și complexitatea subiectului tratat necesită o flexibilitate deosebită a metodelor de lucru, a procedurilor și a instrumentelor utilizate.

Tot astfel, dacă importanța unei chestiuni în discuție o justifică, diferitele organe și structuri de lucru ale Comitetului pot recurge la audierea unor personalități invitate.

În fine, președintele poate numi experți pentru a lămuri anumite întrebări tehnice suscitate de chestiunea luată în discuție.

Comisiile consultative

Comitetul poate înființa comisii consultative. Acestea sunt formate din membri ai Comitetului și din delegați proveniți din diferite domenii ale societății civile, pe care Comitetul dorește să îi implice în activitatea sa.

Dialogul cu organizațiile economice și sociale ale UE și ale țărilor terțe

Prin vocația sa specifică, Comitetul întreține relații structurate cu consiliile economice și sociale și cu instituțiile similare din Uniunea Europeană și din țările terțe. Comitetul desemnează astfel delegații cărora le revine sarcina să întrețină aceste relații.

Grupurile și categoriile

Comitetul cuprinde trei grupuri care reprezintă angajatorii, salariații și celelalte componente ale societății civile organizate. Grupurile își aleg președinții și vicepreședinții. Grupurile participă la pregătirea, organizarea și coordonarea lucrărilor Comitetului.

 • Grupul angajatorilor (grupul I) este alcătuit din membri care provin din sectorul privat și public al industriei, întreprinderilor mici și mijlocii, camerelor de comerț, comerțului en-gros și cu amănuntul, serviciilor financiare, transporturilor și agriculturii.
 • Grupul salariaților (grupul II) este alcătuit din membri proveniți din organizațiile sindicale naționale ale lucrătorilor, atât la nivel de confederații, cât și la nivel de federații sectoriale.
 • Grupul care include celelalte componente ale societății civile (grupul III) este alcătuit din membri proveniți din organizații ale agricultorilor, ale consumatorilor, ale IMM-urilor, meșteșugarilor, profesiilor liberale și ONG-urilor însărcinate cu protecția socială și cu protecția mediului.

Membrii celor trei grupuri ale Comitetului se pot regrupa, pe bază voluntară, în categorii care reprezintă diferitele interese cu caracter economic și social ale societății civile organizate din Uniunea Europeană.

Societatea civilă

Un protocol privind modalitățile de cooperare între Comisia Europeană și Comitet a fost adoptat în 2012 de către ambele instituții, cu scopul de a consolida participarea organizațiilor societății civile de la nivel național și european în cadrul procesului de dezvoltare a politicilor Uniunii Europene și în cadrul dezvoltării dialogului structurat dintre aceste organizații și instituțiile europene.

Printre altele, Protocolul consolidează funcția consultativă opțională a Comitetului în domenii de importanță deosebită pentru societatea civilă identificate ca atare în programul anual de lucru al Comisiei (în special strategia Europa 2020 și mai cu seamă dezvoltarea durabilă, aprofundarea pieței interne, combaterea sărăciei, imigrarea și furnizarea de energie).

FUNCȚIONAREA COMITETULUI

Consultarea Comitetului

Comitetul își elaborează avizele la cererea Consiliului, a Comisiei sau a Parlamentului European.

Comitetul poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă, rapoarte de informare sau rezoluții privind toate chestiunile legate de sarcinile care i-au fost încredințate Uniunii Europene.

În plus, avizele Comitetului fac cunoscută opinia acestuia cu privire la problematica în legătură cu care este sesizat. Avizele sunt în general însoțite de propuneri concrete. În avizele sale, Comitetul apără în principal interesele societății civile, al cărei reprezentant este la nivel european.

Lucrările secțiunilor specializate

Pentru elaborarea unui aviz sau a unui raport de informare, biroul desemnează secțiunea specializată competentă pentru pregătirea lucrărilor corespunzătoare.

Raportorul, asistat, dacă este cazul, de unul sau mai mulți coraportori și de un expert, examinează chestiunea, ține cont de opiniile exprimate și elaborează pe această bază proiectul de aviz care se transmite secțiunii specializate spre a fi dezbătut și adoptat prin vot.

Lucrările sesiunilor plenare

Comitetul se reunește în adunare plenară în cursul diferitelor sesiuni (10 sesiuni pe an ca regulă generală). Adunarea Plenară a Comitetului adoptă avizele pe baza avizelor secțiunilor specializate și le prezintă Consiliului, Comisiei și Parlamentului European.

Proiectul de ordine de zi este adoptat de către birou, la propunerea președinției în colaborare cu președinții grupurilor. Proiectul este înaintat tuturor membrilor Comitetului, precum și Consiliului, Comisiei și Parlamentului European. Acesta este supus aprobării adunării la deschiderea fiecărei sesiuni.

Avizele adoptate de Comitet și procesul-verbal al sesiunii se transmit Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Indiferent de temeiul juridic al consultării (consultare obligatorie sau consultare facultativă), avizele Comitetului reprezintă un element necesar din punct de vedere juridic pentru decizia finală a Consiliului.

DISPOZIȚII FINALE

Modalitățile de vot

Textele sau deciziile Comitetului și ale organelor sale se adoptă, cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel, cu majoritatea voturilor exprimate. Scrutinele au loc fie prin vot public, fie prin vot nominal, fie prin vot secret. Scrutinul secret are loc în cazul în care o majoritate a membrilor îl solicită.

Procedura de urgență

În cazul în care urgența rezultă dintr-un termen de prezentare a avizului impus Comitetului, se poate hotărî aplicarea procedurii de urgență. Președintele poate, fără consultarea prealabilă a biroului, să ia imediat toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor Comitetului. Președintele informează membrii biroului cu privire la aceasta.

Publicitatea și difuzarea lucrărilor

Avizele Comitetului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Componența Comitetului, a biroului său și a secțiunilor specializate se publică, de asemenea, în JO.

Secretarul general al Comitetului are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta dreptul de acces al publicului la documentele corespunzătoare. Orice cetățean al Uniunii Europene se poate adresa în scris Comitetului în una dintre limbile oficiale și poate primi un răspuns scris în aceeași limbă.

Sesiunile plenare și ședințele secțiunilor specializate sunt publice. În plus, membrii instituțiilor europene pot asista și pot lua cuvântul în cadrul ședințelor Comitetului și ale organelor acestuia.

ACTE CONEXE

Protocol privind modalitățile de cooperare între Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European

Ultima actualizare: 10.01.2014

Top