Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fonduri pentru inovare și întreprinderi (Fondul european de investiții)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fonduri pentru inovare și întreprinderi (Fondul european de investiții)

 

SINTEZĂ

Fondul european de investiții (FEI) oferă finanțare de risc în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Acționarii FEI sunt Banca Europeană de Investiții (BEI), Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană, și instituții financiare publice și private, care în prezent provin din 15 țări UE și Turcia.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI STATUT?

Acesta stabilește:

sarcinile și activitățile FEI;

cadrul pentru funcționarea și autoritatea de decizie a organismelor de conducere;

capitalul autorizat al FEI;

cadrul privind membrii și acțiunile FEI.

ASPECTE-CHEIE

FEI își poate desfășura activitățile pe teritoriul țărilor UE, în țări candidate și potențial candidate la statutul de membru al UE și în țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Adunarea generală poate decide posibilitatea ca FEI să desfășoare activități pe bază de mandat în afara zonei geografice mai sus menționate.

FEI are personalitate juridică și autonomie financiară.

Acesta sprijină obiectivele UE de antreprenoriat, creștere, inovare, cercetare și ocupare a forței de muncă, prin:

acordarea de garanții, precum și de alte instrumente comparabile, pentru împrumuturi sau alte obligații financiare, sub orice formă permisă din punct de vedere juridic;

achiziționarea, deținerea, administrarea și transmiterea participațiilor în orice întreprindere sub rezerva unor condiții stabilite în cadrul adunării generale;

alte activități aflate în legătură cu sarcinile fondului, inclusiv operațiuni de împrumut.

Fondul dispune de un capital autorizat în valoare de 4,5 miliarde EUR, divizat în 4 500 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 milion EUR, deschis pentru subscripție membrilor fondului. Capitalul autorizat poate fi majorat prin hotărârea adunării generale.

Membrii fondului răspund pentru obligațiile fondului numai până la concurența cotei de participare a acestora la capitalul subscris și nevărsat.

Organismele de decizie

FEI este gestionat și administrat de adunarea generală, consiliul de administrație și directorul general.

1.

Adunarea generală este formată din acționarii FEI. În general, adunarea ia hotărâri prin majoritate de voturi exprimate și se întrunește cel puțin o dată pe an. Este, de asemenea, posibil să se prezinte propuneri în vederea luării de hotărâri prin procedură scrisă. Atribuțiile adunării generale:

hotărăște cu privire la majorarea capitalului autorizat al FEI;

aprobă orice modificări aduse statutului și regulamentului de procedură;

hotărăște admiterea de noi membri;

aprobă raportul și conturile anuale;

hotărăște privind alocarea și distribuirea veniturilor nete ale FEI;

numește membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație și ai comisiei de audit.

2.

Consiliul de administrație este format din membri numiți de adunarea generală și desemnați de acționarii FEI pentru o perioadă de doi ani. În general, consiliul se întrunește de zece ori pe an și există posibilitatea să se prezinte propuneri în vederea luării de hotărâri prin procedură scrisă. Membrii acestuia acționează pentru îndeplinirea intereselor fondului și răspund în fața adunării generale. Consiliul:

hotărăște cu privire la toate operațiunile FEI (în anumite cazuri limitate, această atribuție este delegată directorului general);

adoptă orientări și principii directoare cu privire la operațiunile fondului și gestionarea acestuia;

numește și poate să revoce directorul general și pe adjunctul acestuia;

formulează propuneri pentru a fi prezentate adunării generale;

stabilește condițiile generale de achiziționare a acțiunilor FEI.

Președintele consiliului este ales dintre membrii fondului prin vot majoritar. Hotărârile sunt luate prin vot majoritar, cu condiția ca cel puțin jumătate din membrii consiliului să fie prezenți.

3.

Directorul general, care poate fi numit pentru un mandat de cinci ani, răspunde în fața consiliului. Acesta (aceasta) acționează în mod independent și este responsabil(ă) de gestionarea curentă și trebuie:

să acționeze potrivit orientărilor consiliului;

să prezinte consiliului raportul anual al fondului, precum și alte rapoarte;

să supravegheze formularea conturilor anuale.

Cum funcționează FEI

Fondul european de investiții (FEI) face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Misiunea principală a fondului este să ofere sprijin microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin facilitarea accesului la finanțare. FEI concepe și dezvoltă capital de risc și de creștere, garanții și instrumente de microfinanțare care vizează în mod specific acest segment de piață. În cadrul rolului său, FEI promovează obiectivele UE care sprijină inovarea, cercetarea și dezvoltarea, antreprenoriatul, creșterea și ocuparea forței de muncă.

Conturile FEI sunt auditate de către un auditor extern independent. Comisia de audit este formată din trei membri numiți de BEI, Comisia Europeană și acționarii instituției financiare și un membru supleant numit prin rotație de către cele trei grupuri acționare. Membrii sunt numiți de adunarea generală și răspund în fața acesteia. Comisia de audit, în calitate de organism de supraveghere, confirmă anual, pe baza datelor de care dispune și a posibilității sale de apreciere, faptul că operațiunile FEI s-au desfășurat în conformitate cu statutul și regulamentul de procedură și că situațiile financiare oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare a FEI în ceea ce privește activele și pasivele sale și rezultatele operațiunilor aferente exercițiului financiar care face obiectul verificării.

Angajamentele globale ale fondului nu pot depăși de trei ori valoarea capitalului subscris pentru operațiunile de garantare. În conformitate cu articolul 26 al statutului, adunarea generală poate majora acest plafon cu cel mult de opt ori valoarea capitalului subscris. În cazul participațiilor, valoarea este hotărâtă de adunarea generală.

Litigiile dintre FEI și beneficiarii acestuia se soluționează de instanțele naționale competente sau prin arbitraj. Litigiile privind măsurile adoptate de organele fondului sunt de competența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

De asemenea, Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (Protocolul nr. 7)se aplică fondului, membrilor organelor sale și personalului acestuia.

Fondul european pentru investiții strategice

În parteneriat cu Comisia Europeană, FEI și BEI joacă un rol-cheie în Planul de investiții pentru Europa prin constituirea Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS). Lansat în 2015, FEIS își propune să mobilizeze fondurile private pentru investiții strategice care nu pot fi finanțate doar de către piață. FEI este responsabil de implementarea acțiunilor de finanțare în favoarea IMM-urilor și a întreprinderilor de dimensiune intermediară (mid-caps) (adică întreprinderi care au între 250 și 3 000 de angajați) în contextul ferestrei pentru IMM-uri a FEIS.

CONTEXT

Fondul european de investiții a fost creat în 1994 și are sediul la Luxemburg.

ACT

Statutul Fondului european de investiții aprobat la 14 iunie 1994 și modificat la 19 iunie 2000, 30 noiembrie 2007, 8 martie 2012 și 27 mai 2014 de adunarea generală (JO C 95, 21.3.2015, pp. 22-31)

Data ultimei actualizări: 19.10.2015

Top