Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autoritatea de monitorizare a cheltuielilor UE: cum funcționează Curtea de Conturi Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autoritatea de monitorizare a cheltuielilor UE: cum funcționează Curtea de Conturi Europeană

 

SINTEZĂ

Curtea de Conturi Europeană auditează veniturile și cheltuielile Uniunii Europene (UE). Curtea asigură răspunderea UE față de contribuabil. Articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene definește rolul Curții. Curtea își elaborează propriul regulament de procedură, care trebuie să fie aprobat ulterior de către Consiliu.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT DE PROCEDURĂ?

Regulamentul guvernează funcționarea internă a Curții de Conturi Europene. Acesta acoperă aspecte precum:

organizarea Curții (numirile, mandatele, atribuțiile Curții, alegerea președintelui);

modul de funcționare (ședințele Curții și ale camerelor; deciziile Curții, ale camerelor și ale comitetelor; auditurile și elaborarea rapoartelor, a avizelor, a observațiilor și a declarațiilor de asigurare).

ASPECTE-CHEIE

Componența și structura

Curtea este un organ colegial, adică membrii săi au o responsabilitate comună pentru deciziile și măsurile luate. Curtea este compusă din 28 de membri – câte unul din fiecare țară a UE. Membrii sunt numiți pentru o perioadă de șase ani (cu posibilitatea reînnoirii mandatului). Pentru a fi numiți, membrii trebuie să aparțină sau să fi aparținut unui organism de control financiar extern din propria țară a UE sau să dețină o calificare specifică pentru această funcție. Aceștia își exercită atribuțiile în cadrul Curții de Conturi în deplină independență.

Membrii aleg pe unul dintre ei drept președinte pentru trei ani (cu posibilitatea reînnoirii mandatului). Atribuțiile acestuia cuprind:

convocarea și prezidarea ședințelor Curții;

asigurarea aplicării deciziilor Curții;

asigurarea bunei funcționări a serviciilor Curții, precum și buna gestionare a diferitelor activități ale acesteia, inclusiv protocoale și vizite, comunicare, chestiuni juridice și audit intern;

desemnarea unui agent care să reprezinte Curtea în procedurile contencioase;

reprezentarea Curții în relațiile sale externe și în relațiile cu celelalte instituții europene.

Curtea are un secretar general, care este responsabil de gestionarea zilnică de a secretariatului Curții, precum și de administrare, finanțe și sprijin, resurse umane, tehnologia informației și traduceri.

Curtea cuprinde, de asemenea, camere și comitete. Camerele adoptă avize, rapoarte speciale și rapoarte anuale specifice. De asemenea, acestea pregătesc rapoarte anuale privind bugetul UE și fondurile europene de dezvoltare, pe care Curtea le adoptă ulterior. Comitetele (de exemplu, Comitetul administrativ și Comitetul de audit) se ocupă de chestiunile administrative și de deciziile privind aspectele legate de comunicare și strategie.

Atribuțiile Curții

Curtea auditează legalitatea și regularitatea veniturilor și a cheltuielilor UE și a organelor sale, precum și buna gestiune financiară a bugetului UE. Rolul Curții în calitate de auditor extern independent al UE este de a se asigura că fondurile UE sunt contabilizate, strânse și cheltuite în mod corect, în conformitate cu normele și reglementările relevante, și că au creat valoarea corespunzătoare banilor cheltuiți.

Auditurile acesteia sunt realizate atât în perspectiva îmbunătățirii gestiunii financiare, cât și pentru a răspunde față de cetățenii europeni cu privire la utilizarea fondurilor publice.

Auditurile

Acestea se efectuează:

pe baza documentelor justificative și, dacă este cazul, la fața locului în celelalte instituții europene;

la sediile oricărei organizații care administrează venituri sau cheltuieli în numele UE;

în țările UE și în alte țări din lume, inclusiv la sediul oricărei persoane fizice sau juridice care beneficiază de fonduri provenite din bugetul UE.

În misiunea sa de auditor extern al UE, Curtea cooperează cu autoritățile naționale și cu instituțiile europene. De asemenea, aceasta poate solicita instituțiilor și organelor UE, organizațiilor beneficiare ale fondurilor provenite din bugetul european sau instituțiilor naționale de audit orice informație necesară pentru îndeplinirea atribuției sale.

Programele de activitate

În fiecare an, Curtea adoptă un program de activitate în care sunt enumerate prioritățile sale în ceea ce privește atribuțiile de audit. Programul este publicat și prezentat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European de către președintele Curții.

Procedura anuală de descărcare

Curtea de Conturi nu are nicio putere jurisdicțională și, prin urmare, nicio competență de a impune sancțiuni. La încheierea fiecărui exercițiu financiar, Curtea de Conturi întocmește un raport anual care este publicat în Jurnalul Oficial. Acest raport se referă la modul în care au fost gestionate bugetul UE și fondurile europene de dezvoltare de către instituțiile competente. Raportul reprezintă un element fundamental în decizia Parlamentului European de a acorda Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară.

De asemenea, Curtea de Conturi furnizează Consiliului și Parlamentului o declarație de asigurare privind fiabilitatea conturilor și atestarea bunei gestiuni a bugetului, în conformitate cu normele și reglementările. În plus, Curtea își poate prezenta în orice moment observațiile, îndeosebi sub forma unor rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice și poate emite avize sau alte rezultate bazate pe reexaminări la cererea uneia dintre celelalte instituții ale Uniunii Europene sau din proprie inițiativă.

Curtea decide, reunită în ședință și cu majoritatea membrilor care o compun, cu privire la adoptarea raportului anual. Ședințele nu sunt publice, cu excepția cazului în care Curtea decide altfel. De asemenea, Curtea poate stabili, de la caz la caz, să adopte decizii prin procedură scrisă.

Curtea de Conturi raportează orice nereguli privind utilizarea fondurilor UE și sesizează Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în legătură cu orice cazuri de suspiciune de fraudă detectate în cursul auditurilor sale.

CÂND A INTRAT ÎN VIGOARE REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ?

Începând cu 1 iunie 2010.

CONTEXT

Curtea de Conturi a fost înființată în 1977 și din 1992 a fost o instituție de sine stătătoare a UE. Sediul acesteia este la Luxemburg.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACT

Regulamentul de procedură al Curții de Conturi a Uniunii Europene

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Curții de Conturi a Uniunii Europene

1.6.2010

JO L 103, 23.4.2010, pp. 1-6

Data ultimei actualizări: 15.10.2015

Top