Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Comisiei Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Comisiei Europene

Comisia Europeană este una dintre cele șapte instituții ale Uniunii Europene. Aceasta sprijină interesele generale ale Uniunii Europene și reprezintă Uniunea în domenii precum negocierea acordurilor comerciale dintre Uniunea Europeană și țările terțe. Comisia are puterea de inițiativă legislativă și se asigură că sunt aplicate tratatele și legislația Uniunii. Comisia Europeană gestionează și pune în aplicare politicile Uniunii Europene. De asemenea, Comisia execută bugetul.

ACT

Regulamentul de procedură al Comisiei [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Termenul de „Comisie” poate desemna instituția, colegiul comisarilor și personalul administrativ.

Regulamentul de procedură al Comisiei Europene stabilește funcționarea și organizarea Comisiei.

Acesta vizează, printre altele, următoarele aspecte ale activității Comisiei:

ORGANIZAREA COMISIEI

Colegiul comisarilor

Membrii Comisiei sunt denumiți colectiv comisari. Comisia acționează ca un colectiv. Potrivit principiului responsabilității colective, membrii Comisiei participă în mod egal la luarea deciziilor, iau deciziile în comun și sunt responsabili în mod colectiv, din punctul de vedere al politicii, pentru toate deciziile luate de către Comisie.

Președintele Comisiei stabilește orientările politice ale Comisiei și reprezintă Comisia. Acesta hotărăște în privința organizării interne a Comisiei și atribuie comisarilor responsabilități speciale (portofolii), putând modifica aceste atribuții pe parcursul mandatului său. În unele dintre activitățile sale, președintele este asistat de către secretarul general.

Serviciile Comisiei

Direcțiile generale și serviciile Comisiei pregătesc și pun în aplicare acțiunile Comisiei. Astfel, acestea execută prioritățile și orientările politice stabilite de către președinte. În principiu, direcțiile generale și serviciile sunt împărțite în divizii, iar acestea, la rândul lor, sunt împărțite în unități.

PROCESUL DECIZIONAL INTERN

Patru proceduri decizionale

Deciziile Comisiei se adoptă prin următoarele proceduri:

  • procedura orală: aceste decizii se iau în cadrul ședințelor colegiului comisarilor;
  • procedura scrisă: acordul comisarilor se obține printr-o procedură scrisă, după acordul serviciului juridic și al serviciilor consultate;
  • procedura de abilitare: Comisia abilitează unul sau mai mulți comisari să ia măsuri de gestionare sau de administrare în numele său, respectând anumite limite și condiții;
  • procedura de delegare: în anumite condiții, Comisia deleagă directorilor generali sau șefilor de servicii adoptarea anumitor măsuri de gestionare sau de administrare.

Ședințele Comisiei (procedura orală)

Comisia se întrunește în colegiu, în mod normal, o dată pe săptămână. De cele mai multe ori, ședința se desfășoară miercurea, la Bruxelles. Când se întrunește Parlamentul European la Strasbourg, ședința Comisiei se desfășoară, de obicei, marțea. De asemenea, președintele poate convoca ședințe extraordinare ale Comisiei.

Dacă un membru al Comisiei nu poate participa la o ședință a Comisiei, șeful său de cabinet poate asista la ședință și, la invitația președintelui, poate exprima opinia membrului pe care îl reprezintă. Șeful de cabinet nu are însă drept de vot.

Președintele adoptă ordinea de zi a fiecărei ședințe a Comisiei. Un comisar îi poate solicita președintelui să includă o chestiune pe ordinea de zi în anumite condiții (în special termene-limită). La propunerea președintelui, Comisia poate discuta orice chestiune care nu este înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, Comisia poate decide să nu examineze o chestiune care se află pe ordinea de zi.

Ședințele Comisiei nu sunt publice, dar ordinile de zi și procesele-verbale ale acestora se publică pe site-ul registrului Comisiei Europene.

Comisia poate desfășura deliberări valide și poate lua decizii cu caracter juridic obligatoriu numai cu majoritatea numărului de membri prevăzut în tratat (cvorum). În practică, decizia Comisiei se ia prin consens. Se va organiza însă un vot, posibil secret, la solicitarea președintelui sau a unui membru. În acest caz, pentru adoptarea propunerii sau a deciziei este necesar ca majoritatea numărului de membri prevăzut în tratat să voteze în favoarea acesteia.

Pregătirea și executarea deciziilor

Comisarii dispun de propriile cabinete, însărcinate să îi asiste în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea deciziilor colegiului. Acestea comunică instrucțiuni serviciilor sau direcțiilor generale vizate.

Este esențial să existe o colaborare strânsă și o coordonare eficientă între direcțiile generale și cabinetele implicate, pentru a asigura calitatea și consecvența activității Comisiei. Această coordonare se aplică de la conceperea unei inițiative până la prezentarea acesteia în fața Comisiei, precum și în etapa interinstituțională.

Secretarul general răspunde de punerea în aplicare a procedurilor decizionale și se asigură că sunt executate deciziile Comisiei. Acesta supraveghează notificarea și publicarea instrumentelor Comisiei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și transmiterea acestora către celelalte instituții.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul de procedură al Comisiei Europene

1.1.2001

-

JO L 308 din 8.12.2000

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2010/138/UE, Euratom a Comisiei

6.3.2010

-

JO L 55 din 5.3.2010

Decizia 2011/737/UE, Euratom a Comisiei

16.11.2011

-

JO L 296 din 15.11.2011

ACTE CONEXE

Articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Articolele 248-250 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului nr. 422/67/CEE, 5/67/Euratom de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 269 din 4.10.2012].

Decizia 2013/272/UE a Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de membri ai Comisiei Europene [Jurnalul Oficial L 165 din 18.6.2013].

Data ultimei actualizări: 28.05.2014

Top