Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Regulamentul de procedură al Comitetului Regiunilor

Comitetul Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al Uniunii Europene (UE). Articolul 306 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă CoR dreptul de a-și adopta propriul regulament de procedură.

ACT

Comitetul Regiunilor - Regulament de procedură.

SINTEZĂ

Comitetul Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al Uniunii Europene (UE). Articolul 306 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă CoR dreptul de a-și adopta propriul regulament de procedură.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT DE PROCEDURĂ?

Actul reglementează funcționarea și organizarea CoR.

ASPECTE-CHEIE

Compoziție

CoR cuprinde 350 de membri și un număr egal de membri supleanți care sunt numiți pentru cinci ani. Membrii - care reprezintă colectivitățile regionale și locale - sunt numiți de către țările lor. Consiliul adoptă lista membrilor și a supleanților prin majoritate calificată.

Conform Deciziei 2014/930/UE, locurile sunt distribuite după cum urmează:

24: Germania, Franța, Italia și Regatul Unit;

21: Spania și Polonia;

15: România;

12: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Portugalia și Suedia;

9: Danemarca, Irlanda, Croația, Lituania, Slovacia și Finlanda;

7: Letonia și Slovenia;

6: Estonia;

5: Cipru, Luxemburg și Malta.

Consultarea

Ca parte a procesului decizional al UE, CoR trebuie să fie consultat în domeniile următoare:

coeziune economică și socială;

sănătate, educație și cultură;

politica de ocupare a forței de muncă;

politică socială;

mediu;

formare profesională și

transporturi.

Membrii CoR trebuie să fie complet independenți în exercitarea funcției pe care o dețin, care este în interesul general al UE.

Membrii și supleanții din fiecare țară formează delegații naționale.

De asemenea, aceștia formează grupuri care reflectă orientările lor politice. Grupurile trebuie să cuprindă cel puțin 18 membri care reprezintă cel puțin o cincime din țările UE. Cel puțin jumătate dintr-un grup trebuie să cuprindă membri cu drepturi depline.

Adunarea Plenară

CoR se reunește în Adunarea Plenară pentru:

adoptarea de avize, rapoarte și rezoluții;

adoptarea proiectului de estimare a veniturilor și cheltuielilor;

adoptarea programului său politic la începutul fiecărui mandat de cinci ani;

alegerea președintelui, a prim-vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Biroului;

constituirea comisiilor;

adoptarea și revizuirea Regulamentului de procedură;

decizia de a introduce acțiuni în fața Curții de Justiție a UE.

Adunarea Plenară se întrunește cel puțin o dată pe trimestru. Președintele are obligația de a convoca o sesiune plenară extraordinară, în cazul în care cel puțin o pătrime dintre membri solicită acest lucru.

Sesiunile sunt deschise publicului, cu excepția cazului în care Adunarea Plenară stabilește altfel.

Cvorumul (adică numărul minim de membri care trebuie să fie prezenți pentru luarea deciziilor) Adunării Plenare este întrunit atunci când sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor.

Adunarea Plenară se pronunță cu majoritatea voturilor exprimate, cu excepția cazurilor în care Regulamentul de procedură prevede altfel.

Biroul

Biroul reflectă componența generală a CoR. Biroul este format din președinte, prim-vicepreședinte și câte un vicepreședinte pentru fiecare țară a UE, alți 28 de membri și președinții grupurilor politice. Adunarea Plenară alege Biroul pe o perioadă de doi ani și jumătate. Cu excepția președintelui, a prim-vicepreședintelui și a președinților celor cinci grupuri politice, locurile se împart după cum urmează:

trei locuri: Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Polonia;

două locuri: Țările de Jos, Grecia, Republica Cehă, Belgia, Ungaria, Portugalia, Suedia, Austria, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Croația, Lituania, Bulgaria, România;

un loc: Letonia, Slovenia, Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta.

Printre sarcinile sale se numără:

elaborarea proiectului de program politic la începutul fiecărui mandat și controlarea punerii în aplicare a acestuia;

coordonarea lucrărilor Adunării Plenare și a comisiilor;

chestiuni financiare, de organizare și administrative;

numirea secretarului general și a anumitor categorii de funcționari și alți agenți.

Biroul poate introduce o acțiune în fața Curții de Justiție a UE în numele CoR. Aceasta se întâmplă, de exemplu, dacă un act legislativ al UE încalcă principiul subsidiarității și nu respectă competențele regionale și locale sau dacă drepturile instituționale ale CoR nu au fost respectate (mai precis, consultarea cu privire la legislația relevantă). Adunarea Plenară trebuie să ia o decizie, la următoarea sesiune, privind menținerea acțiunii în cauză.

Președintele

Președintele reprezintă Comitetul și conduce lucrările acestuia.

Comisiile

Comisiile se constituie la începutul fiecărui mandat. Acestea elaborează proiectele de avize, de rapoarte și de rezoluții care urmează a fi adoptate de Adunarea Plenară. Există șase comisii:

CIVEX: Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale;

COTER: Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE;

ECON: Comisia pentru politica economică;

ENVE: Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie;

NAT: Comisia pentru resurse naturale;

SEDEC: Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură.

Comisia reflectă componența generală a CoR. Fiecare membru face parte din cel puțin o comisie și din cel mult două. Se pot prevedea excepții pentru membrii din țările cu un număr de membri mai mic decât numărul de comisii. Ședințele comisiilor sunt deschise în mod normal publicului.

Documentele elaborate de Comitetul Regiunilor

CoR elaborează avize, rapoarte și rezoluții. Acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CoR adoptă avize:

privind propunerile legislative și documentele politice elaborate de Comisie, Consiliu sau Parlament în cazurile prevăzute de tratatele UE sau când una dintre aceste instituții consideră oportun acest lucru;

din proprie inițiativă;

atunci când, în caz de consultare a Comitetului Economic și Social European, consideră că sunt în joc interese regionale specifice.

Secretariatul General

CoR are un Secretariat General condus de un secretar general. Secretarul asigură punerea în aplicare a deciziilor luate de Birou sau de președinte. Secretarul este numit de Birou cu o majoritate de două treimi din membrii săi, pentru o perioadă de cinci ani.

CONTEXT

În 2012, a fost adoptat un Protocol privind cooperarea între Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor. Acesta vizează asigurarea cooperării strânse între cele două părți în domeniile de interes comun. Acestea includ aspecte legate de strategia Europa 2020, coeziunea economică, socială și teritorială și, mai ales, aplicarea cooperării interregionale și transnaționale.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web al Comitetului Regiunilor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Comitetul Regiunilor - Regulament de procedură.

10.1.2010

-

JO L 6, 9.1.2010, pp. 14-31

ACTE CONEXE

Protocol privind cooperarea între Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor (JO C 102, 5.4.2012, pp. 6-10).

2014/930/UE: Decizia Consiliului din 16 decembrie 2014 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (JO L 365, 19.12.2014, pp. 143-144).

Ultima actualizare: 22.07.2015

Top