Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa

Comisia îşi propune să instituie o nouă politică europeană în domeniul turismului pentru a îmbunătăţi competitivitatea acestui sector şi pentru a crea locuri de muncă, prin creşterea durabilă a turismului în Europa şi la nivel mondial. De asemenea, Comisia evidenţiază modul în care diversele părţi implicate pot participa la acţiunile comunitare în acest domeniu.

ACT

Communication from the Commission of 17 March 2006 on "A renewed EU Tourism Policy – Towards a stronger partnership for European Tourism" [COM(2006) 134 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 17 martie 2006, intitulată „O nouă politică europeană în domeniul turismului – consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa” [COM(2006) 134 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Ca factor de creştere şi de creare de locuri de muncă, sectorul turismului joacă un rol-cheie în cadrul Strategiei de la Lisabona.

Creşterea rapidă a sectorului turismului a fost determinată de globalizare, schimbările demografice şi evoluţia transporturilor. Ritmul de creare a locurilor de muncă în sectorul turismului este peste media altor sectoare de activitate, contribuind la crearea unor locuri de muncă extrem de diverse, deseori cu normă parţială, ocupate de femei, tineri şi persoane cu slabă calificare. Turismul durabil joacă, de asemenea, un rol major în conservarea şi îmbunătăţirea patrimoniului cultural şi natural, contribuind la dezvoltarea locală într-o serie crescândă de regiuni defavorizate. Acesta contribuie şi la o mai bună înţelegere între popoare.

O nouă politică europeană în domeniul turismului

Uniunea Europeană propune o nouă politică în domeniul turismului pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă acest sector şi pentru a exploata pe deplin potenţialul acestuia. Schimbările demografice, concurenţa mondială şi preocuparea pentru durabilitatea şi cererea de forme specifice de turism, toate acestea reprezintă provocări cu care Europa se confruntă în prezent.

De aceea, coordonarea, dialogul şi parteneriatul între părţile implicate în turism este esenţială, acesta fiind o activitate care implică o gamă variată de actori. Autorităţile publice de la nivel european, naţional, regional şi local vor trebui să coopereze cu sectorul privat, cu partenerii sociali sectoriali şi cu părţile implicate. Comisia îşi va continua eforturile de a informa în mod eficient şi transparent membrii Comitetului consultativ pentru turism cu privire la iniţiativele din acest sector incluse în programul său de lucru.

Măsuri de integrare

Obiectivul primului set de măsuri este o mai bună reglementare. Comisia doreşte să se asigure că evaluările de impact ale noilor propuneri din domeniul turismului ţin seama de competitivitatea acestui sector. De asemenea, Comisia intenţionează să examineze propunerile legislative pendinte şi să simplifice legislaţia europeană existentă. Statele membre sunt invitate să deruleze exerciţii similare pentru a se evita cumularea sarcinilor administrative, care ar putea dăuna competitivităţii turismului.

În plus, multe acţiuni comunitare, nu doar în cadrul politicii privind întreprinderile, ci şi în alte domenii de politici europene, au un impact direct sau indirect asupra competitivităţii turismului european. De aceea, Europa trebuie să utilizeze şi instrumentele altor politici pentru a promova competitivitatea sectorului turismului.

Ar trebuie să se profite mai mult de instrumentele financiare europene existente pentru a promova turismul:

Fondurile structurale, FEDER şi FSE vor sprijini dezvoltarea întreprinderilor şi serviciilor turistice, mobilitatea profesională, programele educaţionale şi formarea.

Fondul de coeziune va sprijini infrastructurile de mediu şi de transport.

Viitorul program Leonardo Da Vinci include un nou program de mobilitate pentru ucenici, în cadrul căruia turismul a fost identificat drept un posibil sector-pilot.

FEADR va oferi sprijin pentru îmbunătăţirea peisajului rural şi a calităţii producţiei agricole, precum şi pentru revalorizarea patrimoniului cultural în vederea dezvoltării turismului rural şi diversificării economiei rurale, în special în noile state membre şi în ţările candidate.

FEP propune ecoturismul ca nou domeniu care ar putea absorbi pescarii afectaţi de restructurarea sectorului pescuitului. Se va sprijini, de asemenea, pescuitul la scară mică şi infrastructura turistică.

Viitorul „Program-cadru pentru competitivitate şi inovaţie” va sprijini competitivitatea întreprinderilor, îndeosebi a IMM-urilor, din sectorul turismului.

Al şaptelea program-cadru pentru cercetare ar putea aduce beneficii sectorului turismului, prin cercetarea în domenii precum tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, aplicaţiile prin satelit, patrimoniul cultural şi utilizarea terenurilor.

Promovarea turismului durabil

Pe baza comunicării din 2003 privind „orientările de bază pentru durabilitatea turismului european” şi a activităţii grupului de experţi cunoscut ca „Grupul pentru turism durabil”, Comisia şi-a propus să prezinte o propunere de Agendă europeană 21 (EN) pentru turism în 2007.

Acţiunile specifice avute în vedere de Comisie pentru a sprijini sustenabilitatea turismului includ:

  • schimbul de bune practici la nivel naţional şi internaţional pentru a sprijini IMM-urile şi în domeniul „turismului pentru toţi”;
  • evaluarea impactului economic al unei mai bune accesibilităţi în sectorul turismului;
  • publicarea unui manual referitor la „Crearea de domenii de formare în sectorul turismului”;
  • studierea evoluţiilor ocupării forţei de muncă în sectoarele turistice costiere şi maritime;
  • evaluarea implicaţiilor comerţului electronic asupra industriei turismului;
  • lupta la toate nivelurile împotriva exploatării sexuale turistice a copiilor.

Îmbunătăţirea înţelegerii turismului

Statisticile actualizate, detaliate, relevante şi comparabile referitoare la turism sunt esenţiale pentru luarea unor decizii eficace. Trebuie să se îmbunătăţească colectarea datelor statistice din domeniul turismului la nivel european şi naţional (Eurostat şi conturile satelit pentru turism).

Îmbunătăţirea vizibilităţii turismului

Comisia doreşte să promoveze destinaţiile turistice europene prin intermediul unui portal care să ofere informaţii practice pentru turiştii care călătoresc în Europa (mijloace de transport, locuri de vizitat, activităţile disponibile şi calendarul acestora, condiţiile meteorologice etc.), dar şi să atragă atenţia asupra impactului pe care evenimentele culturale şi sportive organizate de oraşele şi regiunile europene îl pot avea asupra IMM-urilor.

Forumul european anual privind turismul, organizat anual începând cu 2002, este găzduit în fiecare an de un alt stat membru, în colaborare cu Comisia. Acesta evidenţiază complexitatea turismului ca fenomen care afectează multe aspecte ale vieţii economice şi sociale. Comisia încurajează dialogul în cadrul acestui forum. Faptul că o serie de preşedinţii ale Consiliului au organizat reuniuni ministeriale şi conferinţe a contribuit, de asemenea, la punerea în lumina reflectoarelor a turismului european.

Context

Această comunicare a fost publicată la un an după comunicarea intitulată „Cooperarea pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă – un nou început pentru Strategia de la Lisabona”. Sectorul turismului este important pentru Strategia de la Lisabona în ceea ce priveşte creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă, însă trebuie să facă faţă unor provocări specifice.

Dezvoltarea acestei colaborări poate fi revizuită în mod regulat cu ocazia forumurilor europene pentru turism.

See also

Ultima actualizare: 23.05.2006

Top