Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
O politică modernă pentru IMM-uri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

O politică modernă pentru IMM-uri

Noua politică comunitară pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) creează un cadru mai coerent, pragmatic şi orizontal în favoarea IMM-urilor. Aceasta este menită să deblocheze imensul potenţial neexploatat al IMM-urilor de a genera creştere economică şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană. IMM-urile vor deveni mai competitive prin promovarea spiritului antreprenorial, îmbunătăţirea accesului la pieţele interne şi externe, o legislaţie comunitară simplificată, îmbunătăţirea potenţialului lor de creştere şi un parteneriat efectiv cu părţile implicate în activitatea IMM-urilor.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 10 November 2005, entitled „Implementing the Community Lisbon programme – Modern SME policy for growth and employment” [COM (2005) 551 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2005, intitulată „Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona – o politică modernă pentru IMM-uri în vederea creşterii economice şi ocupării forţei de muncă” [COM (2005) 551 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Întreprinderile mici şi mijlocii aduc o contribuţie majoră la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană (UE). De aceea, noua politică comunitară pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) creează un cadru mai coerent, pragmatic şi orizontal în favoarea IMM-urilor. Promovarea spiritului antreprenorial şi dezvoltarea unui mediu propice IMM-urilor le va permite să devină mai competitive.

IMM-urile sunt foarte diversificate şi, prin urmare, au nevoi diferite. Unele dintre acestea sunt întreprinderi nou-înfiinţate (start-ups), iar altele sunt „gazele” în rapidă creştere. Unele sunt active pe pieţe mai vaste, iar altele pe pieţele locale sau regionale. Deşi, prin definiţie, toate au sub 250 de angajaţi, unele sunt microîntreprinderi, iar altele IMM-uri familiale. Pentru a debloca potenţialul de creştere al IMM-urilor în ansamblul lor, politicile şi acţiunile de sprijinire a acestora trebuie să reflecte această diversitate.

Succesul acestei noi politici va depinde de implicarea efectivă a tuturor părţilor interesate în activitatea IMM-urilor de la nivel naţional, regional şi european, publice şi private.

Se propun acţiuni specifice în cinci domenii-cheie:

  • Promovarea spiritului antreprenorial şi a competenţelor. Promovarea spiritului antreprenorial, reducerea poverii riscurilor legate de înfiinţarea şi gestionarea unei întreprinderi, eliminarea efectelor negative ale falimentului şi oferirea de sprijin pentru transferul reuşit al întreprinderilor sunt elemente care contribuie la o mai bună exploatare a potenţialului antreprenorial european. Se va acorda o atenţie deosebită promovării competenţele antreprenoriale, reducerii penuriei de competenţe şi sprijinirii anumitor categorii de întreprinzători (femei, tineri, persoane în vârstă sau aparţinând minorităţilor etnice).
  • Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la pieţe. Un acces îmbunătăţit la procedurile de ofertă pentru achiziţiile publice, o mai mare participare la procesul de standardizare, o mai mare sensibilizare cu privire la drepturile de proprietate intelectuală şi sprijinirea cooperării între întreprinderi, îndeosebi în regiunile frontaliere, va ajuta IMM-urile să profite pe deplin de oportunităţile oferite de piaţa internă. Se va facilita, de asemenea, accesul IMM-urilor la pieţele internaţionale.
  • Reducerea birocraţiei. Este esenţial să se simplifice obligaţiile legislative şi administrative care apasă asupra IMM-urilor. Principiul priorităţii acordate micilor întreprinderi („a gândi mai întâi la scară mică”) va fi integrat transversal în toate politicile UE. Se va ţine seama în mod sistematic de interesele IMM-urilor la evaluarea impactului legislaţiei comunitare şi la pregătirea legislaţiei viitoare. În acest sens, se pot institui derogări în favoarea IMM-urilor. Se va acorda o atenţie deosebită normelor privind ajutoarele de stat, implicării IMM-urilor în programele comunitare, taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi, la nivel naţional, impozitării directe.
  • Îmbunătăţirea potenţialului de creştere al IMM-urilor. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, cercetare, inovare şi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) va contribui în mod direct la deblocarea potenţialului lor de creştere. Sprijinul financiar, asigurat iniţial la nivel comunitar prin Programul multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial (2001-2006), a fost sporit prin Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) (2007-2013). De asemenea, este esenţial să se consolideze capacităţile de cercetare şi inovare ale IMM-urilor, inovarea continuă fiind indispensabilă dezvoltării durabile a IMM-urilor. Se va facilita astfel participarea IMM-urilor la al 7-lea program-cadru de cercetare.
  • Consolidarea dialogului şi a consultării cu părţile interesate în activitatea IMM-urilor. Întreprinderile, îndeosebi IMM-urile, şi instituţiile europene suferă din cauza unui deficit reciproc de informare. O cooperare şi o consultare mai sistematică a părţilor interesate reprezintă o linie directoare esenţială a noii politici pentru IMM-uri. La elaborarea politicilor, IMM-urile vor fi consultate prin intermediul reprezentantului Comisiei pentru IMM-uri sau al „Panelului pentru IMM-uri”, un nou mecanism de consultare rapidă prin Reţeaua întreprinderilor europene (EN). În plus, de la sfârşitul anului 2005, „Premiile Europene pentru Iniţiative Antreprenoriale” (European Enterprise Awards) recompensează măsurile care s-au dovedit a fi eficiente în promovarea spiritului antreprenorial, contribuind astfel la schimbul de cele mai bune practici. Reţelele comunitare de sprijinire a întreprinderilor vor continua şi ele să joace un rol esenţial în difuzarea de informaţii cu privire la UE în rândul acestora, în special în rândul IMM-urilor.

Context

IMM-urile reprezintă o componentă majoră a economiei şi industriei europene. Cele 23 de milioane de IMM-uri din UE reprezintă 99 % din ansamblul întreprinderilor şi contribuie cu până la 80 % la ocuparea forţei de muncă în unele sectoare industriale, cum ar fi industria textilă. Astfel, IMM-urile europene constituie o sursă esenţială de creştere, locuri de muncă, competenţe antreprenoriale, inovare şi coeziune economică şi socială. De aceea, este foarte important să se deblocheze potenţialul IMM-urilor prin îmbunătăţirea mediului în care îşi desfăşoară activitatea şi prin promovarea spiritului antreprenorial.

See also

Ultima actualizare: 21.12.2007

Top