Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) (2007-2013)

Reflectând obiectivele Strategiei de la Lisabona, Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) sprijină acţiunile de promovare a competitivităţii şi a capacităţii de inovaţie în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2007-2013. Acesta încurajează, în special, utilizarea tehnologiilor informaţiei, a ecotehnologiilor şi a surselor regenerabile de energie.

ACT

Decizia 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovaţie şi competitivitate (2007-2013) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) propune un cadru coerent pentru consolidarea competitivităţii * şi a capacităţii de inovaţie * în cadrul Uniunii Europene (UE). Acţiunile sprijinite prin programul-cadru promovează dezvoltarea societăţii cunoaşterii şi dezvoltarea durabilă bazată pe o creştere economică echilibrată.

Programul-cadru cuprinde programe comunitare specifice de sprijin, precum şi noi acţiuni şi sinergii cu alte programe. Acesta răspunde astfel obiectivelor Strategiei de la Lisabona reînnoite pentru o acţiune comunitară mai simplă, mai vizibilă şi mai bine orientată.

Programe specifice

Pentru a ţine seama de diversitatea obiectivelor sale şi pentru a asigura vizibilitatea acestora, CIP este structurat în trei subprograme specifice. Interesele întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) şi eco-inovaţia reprezintă priorităţi transversale reflectate în ansamblul programului-cadru.

  • Programul pentru inovaţie şi spirit antreprenorial reuneşte acţiuni menite să promoveze spiritul antreprenorial, competitivitatea industrială şi inovaţia. Acest program se adresează, în mod specific, IMM-urilor *, de la „gazelele” (întreprinderi cu înalt potenţial de creştere) de înaltă tehnologie până la microîntreprinderi şi întreprinderi familiale, care reprezintă marea majoritate a întreprinderilor europene. Programul facilitează accesul IMM-urilor la finanţare şi investiţii în faza de lansare şi de creştere. De asemenea, acesta oferă întreprinderilor acces la informare şi consultanţă cu privire la funcţionarea pieţei interne şi a posibilităţilor oferite de aceasta, precum şi cu privire la legislaţia comunitară aplicabilă lor şi la legislaţia viitoare, pentru ca întreprinderile să se poată pregăti şi adapta cu cele mai mici costuri. În acest context, Reţeaua întreprinderilor europene (DE) (EN) (FR) joacă un rol important. Programul prevede, de asemenea, schimbul de cele mai bune practici între statele membre, cu scopul de îmbunătăţi cadrul normativ şi administrativ pentru întreprinderi şi inovaţie. Acesta susţine, de asemenea, promovarea ecoinovaţiei *, încurajând valorificarea deplină a potenţialului ecotehnologiilor.
  • Programul de sprijinire a politicii în materie de TIC are ca obiectiv promovarea adoptării şi utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), ca pilon al economiei cunoaşterii. Adoptarea TIC de către sectorul privat şi cel public contribuie la stimularea performanţelor europene în materie de inovaţie şi competitivitate. Programul participă la Agenda digitală pentru Europa şi include instrumentele finanţate anterior prin programele eTEN, eContent şi Modinis.
  • Programul „Energie inteligentă – Europa” (EN) contribuie la accelerarea realizării obiectivelor în domeniul energiei durabile. Acesta sprijină îmbunătăţirea eficienţei energetice, adoptarea unor surse noi şi regenerabile de energie, o mai mare penetrare pe pieţe a acestor surse de energie, diversificarea energiei şi a combustibililor, creşterea ponderii energiei regenerabile (conform obiectivului stabilit de Uniunea Europeană, ponderea acestor surse de energie în consumul intern brut ar fi trebuit să depăşească 12 % până în 2010) şi reducerea consumului final de energie. În acest context, se acordă o atenţie deosebită sectorului transporturilor. Acest program asigură continuitatea programului „Energie inteligentă – Europa” (2003-2006), care a expirat la 31 decembrie 2006.

Punere în aplicare

Punerea în aplicare a CIP se bazează pe mai multe instrumente (instrumente financiare, proiecte, reţele, acţiuni de analiză etc.) care pot fi utilizate în cadrul fiecărui program specific. Această „cutie comună de unelte” pentru diversele programe contribuie la simplificarea funcţionării programului-cadru pentru utilizatori. CIP nu se bazează doar pe acţiuni experimentate şi testate, ci introduce şi noi instrumente.

O serie de instrumente financiare comunitare participă la sprijinirea întreprinderilor. Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creştere şi capacitate de inovare (GIF) favorizează accesul la capital de înfiinţare şi lansare pentru IMM-uri în faza iniţială şi, un element nou introdus de CIP, la capital de „continuare” în faza de creştere. Mecanismul de garanţii pentru IMM-uri (SMEG) facilitează accesul IMM-urilor la finanţare (împrumuturi sau leasing), microcredite şi capital sau cvasicapital propriu. Acest mecanism include, de asemenea, un nou instrument de titlurizare a portofoliilor de credite bancare, care permite mobilizarea unor mijloace suplimentare de finanţare prin împrumut a IMM-urilor.

CIP consolidează şi dezvoltă serviciile de sprijinire a întreprinderilor şi a inovaţiei. Acestea furnizează întreprinderilor informaţii privind politicile, legislaţia şi programele comunitare, în special în ceea ce priveşte piaţa internă şi programele-cadru de cercetare. Aceste servicii oferă, de asemenea, întreprinderilor informaţii privind transferul inovaţiilor, tehnologiilor şi cunoştinţelor. Serviciile asigură întreprinderilor şi feedback legat de evaluările de impact şi de elaborarea politicilor.

Un nou mecanism sprijină cooperarea între programele naţionale şi regionale pentru a promova inovaţia în cadrul întreprinderilor, oferindu-le acestora şi alte modalităţi de a beneficia de pe urma ideilor, a know-how-ului şi a oportunităţilor pieţei din alte regiuni europene.

Programul-cadru sprijină, de asemenea, proiectele pilot de primă aplicaţie comercială. Obiectivul acestora este de a promova introducerea pe piaţă şi utilizarea economică eficientă a tehnicilor sau produselor inovatoare/ecoinovatoare, a căror demonstraţie la nivel tehnic a fost făcută cu succes, dar care nu au penetrat încă piaţa într-o manieră semnificativă. Astfel de proiecte sunt puse în aplicare prin parteneriate public-privat.

Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare este responsabilă cu punerea în aplicare a acţiunilor programului „Energie inteligentă – Europa” şi a acţiunilor aferente „Programului pentru spirit antreprenorial şi inovaţie”.

Pentru a optimiza fluxul de cunoştinţe şi idei, dezvoltarea strategică a politicilor comunitare trebuie să se facă pe baza metodei deschise de coordonare şi să fie completată de noi activităţi de înfrăţire, pentru a sprijini statele membre şi regiunile să valorifice exemplele de cele mai bune practici.

Coerenţa cu alte politici comunitare

CIP se complementează cu alte iniţiative comunitare majore. Diferitele acţiuni sunt puse în aplicare în paralel şi se completează reciproc. Programul-cadru contribuie astfel la realizarea obiectivelor comunitare în materie de cercetare, coeziune, mediu, educaţie şi formare.

CIP facilitează accesul la finanţare pentru întreprinderile a căror activitate este legată de inovaţie, cercetare şi dezvoltare. De asemenea, CIP sprijină întreprinderile să participe la al şaptelea program-cadru pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstraţie (PC7-CDT).

Buget

Programul-cadru se întinde pe o perioadă de şapte ani, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013. Acesta dispune de un buget de 3,621 miliarde de euro pentru întreaga durată a programului.

Conform repartizării bugetare indicative, 60 % din bugetul total (2,170 miliarde de euro) îi revine Programului pentru inovaţie şi spirit antreprenorial. O cincime din această sumă (430 de milioane de euro) este dedicată promovării ecoinovaţiei. 20 % (730 de milioane de euro) din bugetul total îi revin Programului de sprijinire a politicii în materie de TIC, iar 20 % (730 de milioane de euro), Programului „Energie inteligentă – Europa”.

Costurile eligibile în temeiul mai multor instrumente nu pot face obiectul unei duble finanţări.

Monitorizare şi evaluare

Comisia Europeană asigură o monitorizare regulată a punerii în aplicare a programului-cadru şi a programelor specifice aferente. Aceasta elaborează anual un raport în care evidenţiază activităţile sprijinite pe baza unor indicatori privind implementarea financiară, rezultatele obţinute şi, dacă este posibil, impactul acţiunilor.

Programul-cadru şi programele specifice aferente fac obiectul unei evaluări intermediare şi al unei evaluări finale. Aceste evaluări permit examinarea unor aspecte precum relevanţa, coerenţa şi sinergiile, eficienţa, utilizarea raţională a resurselor, sustenabilitatea etc. Evaluarea finală examinează, printre altele, în ce măsură programul-cadru în ansamblu şi fiecare dintre programele specifice şi-au atins obiectivele.

Context

Procesul de la Lisabona, al cărui obiectiv este de a face din Europa cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, a impus, în mod natural, competitivitatea ca una dintre preocupările politice majore ale UE. Pentru a întări coerenţa între diferitele programe participante la efortul comunitar de consolidare a competitivităţii şi ca răspuns la obiectivele Strategiei de la Lisabona reînnoite, Comisia Europeană propune un program-cadru pentru inovaţie şi competitivitate.

Termeni-cheie ai actului

  • Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri): întreprinderi cu mai puţin de 250 de angajaţi a căror cifră de afaceri sau bilanţ anual nu depăşeşte 43 de milioane, respectiv, 50 de milioane de euro (Recomandarea 2003/361/CE).
  • Competitivitate: capacitatea întreprinderilor de a se adapta rapid la schimbări, de a-şi valorifica potenţialul în materie de inovaţie şi de a dezvolta produse de înaltă calitate.
  • Inovaţie: reînnoirea sau extinderea gamei de produse şi servicii, introducerea unor noi metode de proiectare, producţie, aprovizionare şi distribuţie, adoptarea unor schimbări în ceea ce priveşte metodele de gestionare şi organizare a muncii, precum şi condiţiile de muncă şi calificarea lucrătorilor.
  • Ecoinovaţie: orice formă de inovaţie având ca obiectiv o dezvoltare durabilă care respectă mediul, prin reducerea impactului asupra acestuia şi printr-o utilizare mai eficientă şi mai responsabilă a resurselor naturale, în special a energiei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 1639/2006/CE

29.11.2006

-

JO L 310 din 9.11.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 670/2012

1.8.2012

-

JO L 204 din 31.7.2012

Modificările şi corecturile succesive aduse Deciziei 1639/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi întreprinderile mici şi mijlocii (2014-2020) [COM(2011) 834 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Procedura de codecizie (2011/0394/COD)

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - „Evaluarea Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare” [COM(2013) 02 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

See also

Ultima actualizare: 01.02.2013

Top