Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Achizițiile publice electronice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Achizițiile publice electronice

Economia europeană trebuie să facă față necesității de a reduce cheltuielile publice și de a găsi noi surse de creștere economică. Generalizarea achizițiilor publice electronice ar putea contribui la realizarea acestor obiective.

ACT

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

SINTEZĂ

Tranziția la achizițiile publice electronice face parte din modernizarea normelor europene privind achizițiile publice. În aprilie 2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un pachet de trei texte legislative, care au făcut posibilă realizarea acestei tranziții.

CE SUNT ACHIZIȚIILE PUBLICE ELECTRONICE?

Achizițiile publice electronice reprezintă utilizarea de către organismele din sectorul public a mijloacelor electronice pentru achiziția de produse și servicii sau pentru lansarea cererilor de oferte pentru lucrări publice.

Creșterea utilizării achizițiilor publice electronice în Europa permite:

  • simplificarea funcționării achizițiilor publice;
  • reducerea volumului de muncă și a costurilor;
  • creșterea participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
  • creșterea calității și reducerea prețurilor.

UN CADRU LEGISLATIV NOU, CLAR ȘI SIMPLIFICAT

În aprilie 2014 s-a adoptat un nou cadru legislativ printr-un pachet de trei directive noi, având ca obiective esențiale:

  • impunerea obligativității achizițiilor publice electronice în anumite faze ale procedurii și pentru organismele centrale de achiziție (care centralizează comenzile în numele autorității contractante); aceste măsuri ar trebui să intre în vigoare începând din aprilie 2016 și ar trebui puse în aplicare pentru toate autoritățile contractante din Uniunea Europeană (UE) începând din octombrie 2018;
  • limitarea barierelor tehnice din calea depunerilor transfrontaliere pentru contracte publice.

Directivele instituie un cadru legislativ clar, care include aspecte legate de posibilitatea utilizării semnăturii electronice. În plus, directivele vizează:

  • consolidarea rolului sistemului de informare e-Certis privind diferitele certificate și atestări cerute în procedurile de achiziții publice din cele 28 de țări ale UE;
  • acordarea unor exceptări privind utilizarea mijloacelor electronice.

În plus, directiva privind atribuirea contractelor de concesiune prevede un sistem simplificat prin care achizițiile electronice devin opționale, chiar dacă se stabilește că notificarea electronică este obligatorie.

Context

În Actul privind piața unică, Comisia și-a exprimat voința de a moderniza cadrul legislativ al UE privind achizițiile publice. Ponderea economică a acestui sector est semnificativă, iar instituirea procedurilor electronice va spori eficacitatea contractelor de achiziții publice.

Sunt disponibile informații suplimentare la adresa de mai jos:

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: O strategie pentru achizițiile publice electronice ( COM/2012/0179 final - nepublicată în Jurnalul Oficial).

Comunicare a Comisiei către parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Achizițiile publice electronice de la un capăt la altul în vederea modernizării administrației publice ( COM/2013/0453 final - nepublicată în Jurnalul Oficial).

Această comunicare explică progresele realizate privind punerea în aplicare a achizițiilor electronice de la publicarea electronică a avizelor de contract până la plata electronică, astfel cum este prevăzută în comunicarea din 2012.

Ultima actualizare: 09.11.2014

Top