Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul european de standardizare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul european de standardizare

SINTEZĂ PRIVIND:

COM(2011) 311 final – O viziune strategică pentru standardele europene

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012

SINTEZĂ

INTRODUCERE

Comunicarea subliniază importanța standardelor* pentru economia și societatea europeană.

Actul prezintă o strategie de accelerare, simplificare și modernizare a proceselor europene de standardizare, astfel încât acestea să se poată adapta la peisajul mondial în rapidă schimbare și la mediul economic.

1025/2012 reglementează modul de operare al proceselor de stabilire a standardelor la nivelul UE și modul de conlucrare al diverselor organizații implicate în acest proces (atât la nivelul UE, cât și la nivel național).

ASPECTE-CHEIE

Standardele europene trebuie:

să susțină politica industrială și inovarea, în special noile produse și servicii;

să abordeze problemele societale cheie, precum schimbarea climatică și crearea unei piețe de dimensiuni europene pentru produsele de securitate;

să implice toate părțile interesate potențiale, în special IMM-urile și reprezentanții publicului, în cadrul procesului de stabilire;

să joace un rol mai predominant în dezvoltarea pieței unice pentru servicii;

să asigure interoperabilitatea între diferitele dispozitive din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, aplicații, colecții de date, servicii și rețele;

să consolideze competitivitatea mondială a UE servind ca bază pentru normele internaționale.

Viziunea strategică prezintă 29 de moduri legislative și nelegislative de îndeplinire a acestor obiective.

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, adoptat în octombrie 2012, are la bază această viziune strategică. Actul introduce proceduri pentru accelerarea adoptării standardelor europene și o obligație a Comisiei Europene de a identifica prioritățile strategice pentru standardizare pentru anii următori.

La reuniunea din martie 2014 a Consiliului European, liderii UE au confirmat prin concluziile lor rolul important pe care standardele îl pot juca în consolidarea competitivității mondiale a industriei europene. Aceștia au solicitat măsuri pentru promovarea standardelor și a reglementărilor europene și internaționale.

În mai 2015, Comisia a publicat un raport final privind o evaluare independentă a sistemului european de standardizare.

TERMEN-CHEIE

* Standard: document voluntar care definește cerințele tehnice sau de calitate pentru produse, procese și servicii.

CONTEXT

Standardele se limitau, de obicei, în mare parte la produse. Din ce în ce mai mult, standardele sunt utilizate pentru procese și metode de producție care acoperă o gamă largă de subiecte. Standardele joacă un rol crucial în diferite domenii, de la sprijinirea competitivității europene până la protejarea consumatorilor și îmbunătățirea accesului persoanelor cu handicap și a persoanelor în vârstă.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311 final din 1.6.2011]

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, pp. 12-33). Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Concluziile din 20/21 martie 2014 ale Consiliului European

Evaluarea independentă a sistemului european de standardizare – Raport final, Comisia Europeană, 20 mai 2015

Data ultimei actualizări: 02.12.2015

Top