Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul european pentru risc sistemic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul european pentru risc sistemic

 

SINTEZĂ

În urma crizei financiare globale din 2008, Uniunea Europeană (UE) a introdus acte legislative menite să consolideze procedurile UE privind supravegherea sistemului financiar. Rolul acestora a fost de a restabili încrederea în sistemul financiar și de a preveni eventualele riscuri care ar putea destabiliza sistemul financiar global.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul înființează Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) ca parte a noului Sistem european de supraveghere financiară (SESF), care include, de asemenea:

autoritățile de supraveghere din țările UE.

Noua arhitectură de supraveghere include, de asemenea, un regulament care acordă Băncii Centrale Europene (BCE) anumite atribuții specifice de sprijinire a CERS.

ASPECTE-CHEIE

Mandatul, obiectivele și atribuțiile

CERS își are sediul la Frankfurt am Main (Germania). Acesta este responsabil de monitorizarea și analizarea riscurilor din sistemul financiar în ansamblul său (cunoscută și sub denumirea de supraveghere macroprudențială). Concret, în acest scop, CERS:

identifică riscurile sistemice și le clasifică în funcție de prioritatea acestora;

emite avertismente atunci când riscurile sistemice sunt considerate importante și face publice avertismentele respective dacă este necesar;

recomandă acțiuni de remediere ca răspuns la riscurile identificate;

poate să transmită Consiliului un avertisment confidențial și o evaluare atunci când consideră că poate apărea o situație de urgență;

monitorizează măsurile luate în urma avertismentelor și a recomandărilor;

își coordonează activitatea cu organizații financiare internaționale precum Fondul Monetar Internațional și Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF).

Organizarea

CERS are următoarea structură:

un consiliu general, care asigură îndeplinirea atribuțiilor prin luarea deciziilor necesare;

un comitet director, care furnizează asistență în cadrul procesului decizional;

un secretariat, responsabil de activitatea de zi cu zi și de asigurarea sprijinului;

un comitet consultativ științific și un comitet consultativ tehnic, care oferă consultanță și asistență.

CERS are un președinte, care îndeplinește funcția de reprezentare externă a CERS, și doi vicepreședinți. Banca Centrală Europeană (BCE) furnizează sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic pentru CERS, asigurând secretariatul CERS.

Avertismente și recomandări

În cazul în care există riscuri sistemice semnificative care amenință obiectivul său, CERS emite avertismente și, dacă este cazul, formulează recomandări pentru acțiuni de remediere, inclusiv inițiative legislative, după caz. Aceste avertismente sau recomandări sunt adresate în special:

UE în ansamblu;

uneia sau mai multor țări ale UE;

uneia sau mai multor autorități europene de supraveghere;

uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere sau

Comisiei Europene în ceea ce privește legislația relevantă a Uniunii.

Destinatarii recomandărilor trebuie să se conformeze sau să justifice cazurile de lipsă de acțiune. În cazul în care CERS decide că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu au justificat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează în mod confidențial destinatarii, Consiliul și, dacă este cazul, autoritatea europeană de supraveghere în cauză.

Evoluția ulterioară a sistemului european de supraveghere

Odată cu evoluția crizei financiare și după exacerbarea crizei datoriilor suverane în zona euro în perioada 2010-2011, a devenit necesară aprofundarea integrării sistemelor bancare din zona euro. De aceea, pe baza foii de parcurs a Comisiei privind crearea unei uniuni bancare, instituțiile europene au înființat:

un mecanism unic de supraveghere (MUS), desemnând BCE ca supraveghetor central al băncilor din zona euro (aproximativ 6 000 de bănci). Țările din afara zonei euro pot decide și ele să participe;

un mecanism unic de rezoluție (MUR), al cărui obiectiv este de a asigura rezoluția ordonată a băncilor falimentare care fac obiectul MUS, fără a utiliza banii contribuabililor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 16 decembrie 2010.

CONTEXT

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

JO L 331, 15.12.2010, pp. 1-11

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, pp. 162-164)

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 331, 15.12.2010, pp. 120-161). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.10.2015

Top