Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actul privind piaţa unică: propuneri pentru optimizarea muncii, a activităţilor comerciale şi a schimburilor reciproce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Actul privind piaţa unică: propuneri pentru optimizarea muncii, a activităţilor comerciale şi a schimburilor reciproce

Sfârşitul anului 2012 va marca cea de a 20-a aniversare a instituirii pieţei unice. În cursul acestor două decenii, înfiinţarea pieţei unice, cu deschiderea frontierelor, a constituit unul dintre principalele motoare ale creşterii din Europa. Totuşi, globalizarea recentă şi mutaţiile tehnologice au generat noi provocări cărora Uniunea Europeană (UE) trebuie să le facă faţă. Prezentul act pentru piaţa unică îşi propune, aşadar, să răspundă acestor provocări plasând întreprinderile şi europenii în centrul pieţei unice, pentru a crea un instrument fiabil în serviciul creşterii.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Către un Act privind piaţa unică pentru o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate – 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităţilor comerciale şi a schimburilor reciproce [COM(2010) 608 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Prezenta comunicare expune diferite măsuri propuse de Comisia Europeană şi destinate relansării pieţei interne, cu scopul de a face din aceasta un nou motor de creştere în serviciul unei economii sociale de piaţă. Aceste măsuri vizează întreprinderile, cetăţenii şi guvernanţa pieţei unice. Actul privind piaţa unică este o iniţiativă prezentată împreună cu Raportul privind cetăţenia 2010.

Măsurile propuse pentru întreprinderi

În Uniunea Europeană (UE), 20 de milioane de întreprinderi pun la dispoziţie 175 de milioane de locuri de muncă pentru cetăţeni şi furnizează bunuri şi servicii pentru 500 de milioane de consumatori din UE şi din afară.

Comisia doreşte să încurajeze şi să protejeze potenţialul creativ al întreprinderilor prin combaterea pirateriei. Comisia doreşte, aşadar, să propună un plan de acţiune pentru combaterea contrafacerii şi a pirateriei în 2010, precum şi o directivă-cadru privind gestionarea drepturilor de autor în 2011.

Actul privind piaţa unică vizează promovarea de noi abordări pentru o creştere durabilă. Una dintre aceste abordări vizează dezvoltarea pieţei serviciilor pe baza „procesului de evaluare reciprocă” al Directivei privind serviciile. Actul prevede, de asemenea, iniţiative care vizează dezvoltarea comerţului electronic. Pentru întărirea caracterului „durabil” al creşterii, Comisia va proceda în 2011 la o revizuire a Directivei privind fiscalitatea energiei. Pentru a merge mai departe, Comisia va prezenta în 2011 un plan privind eficacitatea energetică.

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) europene reprezintă o sursă de inovaţie şi de locuri de muncă demnă de luat în considerare. Pentru a dezvolta acest potenţial, Comisia doreşte să adopte în 2011 un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la piaţa de capitaluri. De asemenea, Comisia vizează să asocieze „ Small Business Act ” cu Strategia 2020. Ea propune, de altfel, revizuirea Directivelor privind standardele contabile (DE) (EN) (FR) în vederea simplificării obligaţiilor de raportare financiară ale IMM-urilor.

Pentru finanţarea inovaţiei şi a investiţiilor pe termen lung, Comisia doreşte să creeze împrumuturi obligatare private destinate finanţării proiectelor europene. În plus, ea îşi propune eliminarea oricărui tratament fiscal nefavorabil activităţilor transfrontaliere, precum şi fluidizarea atribuirii contractelor de achiziţii.

Actul privind piaţa unică pune bazele unui mediu juridic şi fiscal favorabil întreprinderilor. Din acest punct de vedere, Comisia doreşte să prezinte o propunere de directivă consolidată privind impozitarea societăţilor (CCCTB) (DE) (EN) (FR) în 2011. În acelaşi an, trebuie prezentată o nouă strategie cu privire la TVA.

UE trebuie să-şi consolideze competitivitatea pe pieţele internaţionale, urmărind dezvoltarea cooperării sale în domeniul reglementării cu principalii săi parteneri comerciali. Ideea este de a concepe un instrument bazat pe punerea în aplicare a angajamentelor internaţionale ale UE.

Măsuri propuse pentru cetăţeni

Serviciile publice şi infrastructurile cheie trebuie îmbunătăţite. În acest scop, Comisia intenţionează să prezinte o comunicare incluzând un ansamblu de acţiuni cu privire la serviciile de interes general. În ceea ce priveşte transporturile, Comisia doreşte să realizeze o revizuire a orientărilor pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport. De altfel, Comisia are intenţia de a adopta priorităţile referitoare la infrastructurile energetice până în 2020-2030.

Este de o importanţă deosebită, de altfel, să se întărească solidaritatea pe piaţa unică. Din aceste motive, Comisia trebuie să realizeze în mod sistematic o analiză prealabilă a impactului social care rezultă din propunerile legislative. Pe de altă parte, Comisia intenţionează să reexamineze Directiva privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale în 2011 şi să lanseze o consultare a partenerilor sociali referitor la realizarea unui cadru european cu privire la restructurările industriale.

Unul dintre obiectivele Actului privind piaţa unică este garantarea unui acces la locuri de muncă şi la programe de formare pe tot parcursul vieţii. Este necesară aşadar o reformare a sistemului de recunoaştere a calificărilor profesionale pe baza unei evaluări a acquis-ului în 2011. Mobilitatea tinerilor trebuie, de asemenea, să fie încurajată graţie dezvoltării unei legitimaţii „Tineretul în mişcare (EN)”.

Trebuie puse la punct noi mijloace pentru economia socială de piaţă. Din acest punct de vedere, trebuie ca mai întâi să se amelioreze calitatea structurilor juridice actuale (fundaţii, cooperative, asociaţii mutuale etc.) care au legătură cu economia socială. Comisia intenţionează, de altfel, să lanseze o consultare publică privind guvernanţa întreprinderilor şi să propună o iniţiativă privind antreprenoriatul social în 2011.

Consumatorii sunt, de asemenea, un subiect central al Actului privind piaţa unică internă. Astfel, Comisia intenţionează să realizeze o evaluare a practicilor actuale cu privire la site-urile de internet care compară preţurile şi să elaboreze orientări pentru aceste site-uri, pe baza bunelor practici ale statelor membre. Comisia are, pe de altă parte, intenţia de a elabora în 2011 un plan de acţiune multianual pentru dezvoltarea supravegherii pieţei la nivel european. Identificarea şi suprimarea obstacolelor fiscale figurează, de asemenea, printre priorităţile sale.

Măsuri propuse pentru o bună guvernanţă a pieţei unice

Comisia are sarcina de a asigura respectarea regulilor pieţei unice. Statelor membre li se solicită, aşadar, să crească nivelul de transpunere a directivelor privind piaţa unică şi să notifice măsurile de transpunere.

O bună guvernanţă a pieţei unice trebuie să se sprijine pe o veritabilă reţea electronică a administraţiilor europene. Din aceste motive, Comisia intenţionează să prezinte în 2011 o strategie cu privire la extinderea sistemului informatic al pieţei interne.

Soluţionarea litigiilor trebuie îmbunătăţită. Consumatorii europeni pierd, în fapt, 0,3 % din PIB-ul european în fiecare an în cadrul vânzărilor de bunuri defectuoase sau al serviciilor neconforme. Pentru atenuarea acestor probleme, Comisia intenţionează să elaboreze o iniţiativă privind utilizarea modurilor alternative de soluţionare a litigiilor în UE, precum şi o recomandare privind reţeaua de sisteme de soluţionare alternativă a litigiilor pentru serviciile financiare.

Pentru a furniza cetăţenilor şi întreprinderilor informaţii precise privind piaţa internă, Comisia doreşte să dezvolte portalul „Europa ta” şi să îl coordoneze cu „Europe direct”. Reţeaua SOLVIT trebuie, de asemenea, să fie consolidată.

În sfârşit, Comisia intenţionează să consolideze dialogul cu societatea civilă (consumatori, ONG-uri, sindicate, întreprinderi, deponenţi şi colectivităţi teritoriale).

Consultarea

Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte avizul privind relansarea pieţei unice până cel târziu la data de 28 februarie 2011.

See also

Ultima actualizare: 13.12.2010

Top