Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Întreprinderile de transport rutier de marfă și de persoane: norme de funcționare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Întreprinderile de transport rutier de marfă și de persoane: norme de funcționare

Țările UE nu au aplicat normele privind accesul în sectorul operatorilor de transport rutier (adică furnizarea de servicii de transport de mărfuri sau de persoane) prevăzute de Directiva 96/26/CE într-un mod suficient de sistematic. Prin abrogarea Directivei 96/26/CE, Regulamentul 1071/2009 vizează eliminarea acestui neajuns.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

SINTEZĂ

Țările UE nu au aplicat normele privind accesul în sectorul operatorilor de transport rutier (adică furnizarea de servicii de transport de mărfuri sau de persoane) prevăzute de Directiva 96/26/CE într-un mod suficient de sistematic. Prin abrogarea Directivei 96/26/CE, Regulamentul 1071/2009 vizează eliminarea acestui neajuns.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru întreprinderile care doresc să pătrundă și să activeze în sectorul transportului rutier de marfă (adică transportul de marfă pe șosele) și al transportului de persoane.

Actul se aplică tuturor întreprinderilor stabilite pe teritoriul UE care activează (sau intenționează să activeze) în transportul de marfă sau de persoane în schimbul unei plăți.

ASPECTE-CHEIE

Întreprinderile care activează în sectorul operatorilor de transport rutier trebuie:

să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unei țări a UE;

să aibă o bună reputație;

să aibă capacitatea financiară adecvată; și

să aibă competența profesională necesară.

Managerul de transport

Fiecare întreprindere de transport rutier trebuie să desemneze un manager de transport care este responsabil de conducerea permanentă a activităților de transport ale acesteia. Acest manager trebuie să fie rezident în UE și să aibă o legătură autentică cu întreprinderea, cum ar fi aceea de a fi angajat, administrator sau acționar al acesteia.

Constituirea ca operator de transport rutier

O întreprindere care dorește să activeze în sectorul operatorilor de transport rutier trebuie să aibă un sediu într-o țară a UE, în incinta căruia își poate păstra toate documentele (de exemplu, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului și documentele conținând date referitoare la perioadele de conducere și perioadele de repaus) necesare pentru activitatea sa. Mai mult, întreprinderea trebuie să dispună de cel puțin un vehicul înregistrat în țara UE respectivă (odată ce a fost acordată autorizația) și să aibă un centru de exploatare situat în țara respectivă, cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare pentru funcționarea vehiculelor.

În plus:

întreprinderea și managerul trebuie să nu fi fost condamnate pentru vreo încălcare a vreunor norme naționale și ale UE legate de transportul rutier;

întreprinderea trebuie să poată face față obligațiilor sale financiare;

managerul trebuie să fi trecut o examinare scrisă obligatorie, care poate fi completată cu o examinare orală.

Autorizare și supraveghere

Țările UE trebuie să desemneze una sau mai multe autorități competente responsabile de:

examinarea cererilor introduse de întreprinderi;

acordarea autorizațiilor de stabilire ca operator de transport rutier;

declararea unei persoane ca fiind aptă/inaptă pentru a conduce activitățile de transport ale unei întreprinderi;

verificarea îndeplinirii de către întreprindere a tuturor cerințelor relevante.

De asemenea, autoritățile competente sunt responsabile de urmărirea cererilor de înregistrare ale întreprinderilor în termen de trei luni. Totodată, autoritățile pot să declare o întreprindere ca inaptă pentru a conduce activități de transport.

Simplificare și cooperare administrativă

Fiecare țară a UE trebuie să păstreze un registru electronic național al întreprinderilor autorizate să activeze în sectorul operatorilor de transport rutier. Autoritățile naționale competente sunt responsabile pentru supravegherea datelor din registrul respectiv. Registrele naționale trebuie să fie interconectate, permițând autorităților competente ale oricărei țări a UE să consulte registrul electronic național al oricărei alte țări a UE.

Raportul privind punerea în aplicare

În primul său raport privind punerea în aplicare, cuprinzând perioada până la sfârșitul lui 2012, Comisia a indicat că nu poate oferi o analiză completă a punerii în aplicare a Regulamentului ca urmare a datelor lipsă. Comisia sugerează că în viitor ar trebui stabilit un formular standard de raportare. De asemenea, aceasta încurajează țările UE să pregătească o schemă a sistemelor lor naționale de autorizare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 4 decembrie 2011.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Direcției Generale Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

4.12.2009

-

JO L 300, 14.11.2009, pp. 51-71

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 613/2012

11.7.2012

-

JO L 178, 10.7.2012, p. 6

Regulamentul (UE) nr. 517/2013

1.7.2013

_

JO L 158, 10.6.2013, pp. 1-71

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare în perioada 4 decembrie 2011-31 decembrie 2012 a anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (primul raport al Comisiei privind punerea în aplicare de către statele membre a anumitor dispoziții referitoare la accesul la ocupația de operator de transport rutier) [COM(2014) 592 final din 25.9.2014]

Ultima actualizare: 07.01.2015

Top