Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aparatele consumatoare de combustibili gazoși (până în 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși (până în 2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/142/CE – aparate consumatoare de combustibili gazoși

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește normele pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și a echipamentelor acestora.
 • Aceasta oferă acces la piața Uniunii Europene (UE) produselor vizate din punctul de vedere al securității legate de gaz.
 • Directiva vizează eficiența energetică a acestor produse, în cazul în care nu se aplică alte acte legislative ale UE.

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare

 • Directiva se aplică aparatelor și echipamentelor consumatoare de combustibili gazoși, unde:
  • „aparate” înseamnă aparatele consumatoare de combustibili gazoși, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare și care au, dacă este cazul, o temperatură normală a apei care nu depășește 105 oC. De asemenea, se consideră aparate arzătoarele cu aer insuflat (arzătoare cu gaz prevăzute cu ventilatoare de combustie) și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare;
  • „echipamente” înseamnă dispozitivele de siguranță, de control sau dispozitivele de reglaj, altele decât arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piață pentru uz special și proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoși sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat.
 • Aparatele proiectate pentru a fi utilizate în procese industriale, desfășurate în hale industriale, sunt excluse din domeniul de aplicare al acestei directive.

Condiții care trebuie îndeplinite la introducerea pe piață a aparatelor

 • Aparatele acoperite de această directivă trebuie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în siguranță și să nu prezinte pericol pentru persoane, animalele domestice sau proprietate când se utilizează în mod normal.
 • Toate aparatele trebuie însoțite de:
  • instrucțiuni tehnice pentru instalator, care conțin toate instrucțiunile de instalare, reglare și întreținere necesare pentru a se asigura că aceste operații sunt efectuate corect și că aparatul poate fi utilizat în siguranță. Spre exemplu, detalii privind tipul de gaz utilizat și presiunea de alimentare a acestuia, debitul de aer proaspăt necesar, precum și condițiile pentru evacuarea gazelor de ardere;
  • instrucțiuni de utilizare și de întreținere pentru utilizator, care conțin toate informațiile necesare utilizării în siguranță și care atrag atenția utilizatorului asupra oricăror restricții privind utilizarea;
  • etichete de avertisment care indică tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare cu gaz și orice restricții privind utilizarea, în special restricția potrivit căreia aparatul trebuie instalat numai în zonele în care există ventilație suficientă.

Examinarea de tip

 • Fabricantul trebuie să depună la un singur organism notificat* cererea pentru examinarea de tip, care să includă:
  • denumirea și adresa fabricantului;
  • o declarație scrisă că aparatul nu a fost depus la un alt organism notificat;
  • dosarul tehnic de fabricație, astfel cum este prevăzut în anexa IV la această directivă.
 • Dacă tipul îndeplinește dispozițiile prezentei directive, organismul notificat trebuie să-i emită solicitantului un certificat de examinare CE de tip.

Declarația de conformitate CE*

 • La alegerea fabricantului, supravegherea obligatorie a fazei de producție de către un organism notificat trebuie să se bazeze pe patru module alternative de evaluare a conformității prevăzute în anexa II la această directivă.
 • După evaluarea reușită a conformității produsului, fabricantul trebuie să întocmească o declarație de conformitate CE, prin care să se declare că produsul în cauză se conformează cerințelor aplicabile acestuia din prezenta directivă.
 • Aparatul sau plăcuța cu date tehnice a acestuia trebuie să poarte marcajul CE alături de următoarele inscripții:
  • denumirea fabricantului sau simbolul de identificare;
  • marca comercială a aparatului;
  • tipul de alimentare electrică folosit, dacă este aplicabil;
  • categoria aparatului;
  • ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.

Abrogare

Directiva 2009/142/CE este abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/426 începând cu 21 aprilie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 5 ianuarie 2010 și abrogă și codifică directiva 90/396/CE, împreună cu modificările acesteia, care a trebuit să fie transpusă în legislația națională de către țările UE până la 30 iunie 1991.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Organism notificat: asigură evaluarea conformității în baza condițiilor stipulate de directive. Acesta este un serviciu oferit fabricanților de interes public.

Declarația de conformitate CE cu tipul: un fabricant declară că aparatele se conformează cu tipul conform celor descrise în certificatul de examinare CE de tip și îndeplinesc cerințele esențiale ale prezentei directive.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (versiunea codificată) (JO L 330, 16.12.2009, pp. 10-27)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (JO L 81, 31.3.2016, pp. 99-147)

Data ultimei actualizări: 30.01.2017

Top