Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea competitivității globale a fondurilor de investiții ale UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consolidarea competitivității globale a fondurilor de investiții ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/65/CE – norme privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește norme uniforme privind fondurile de investiții, permițând oferta transfrontalieră de fonduri de investiții reglementate la nivelul UE.
 • Aceasta stabilește principalele acte cu putere de lege care reglementează OPCVM*.

ASPECTE-CHEIE

Principalele obiective ale directivei sunt:

 • de a le oferi investitorilor o varietate mai amplă de produse la un cost redus
  • prin intermediul unei piețe mai eficiente a OPCVM-urilor în UE;
  • printr-o mai bună informare a investitorilor;
  • printr-o supraveghere mai eficientă a fondurilor și
 • de a menține competitivitatea sectorului de investiții din UE prin adaptarea normelor la evoluția pieței.

În special, această directivă stabilește norme privind:

 • informarea investitorilor prin intermediul unui document informativ de sinteză standardizat pentru a facilita înțelegerea produsului de către consumatori;
 • un pașaport european veritabil pentru companiile care administrează OPCVM-uri, care va permite unei companii de administrare cu sediul într-o anumită țară din UE să administreze fonduri în alte țări;
 • comercializarea OPCVM-urilor în alte țări, de exemplu prin simplificarea procedurilor administrative;
 • fuziuni ale OPCVM-urilor în alte țări;
 • o supraveghere accentuată a OPCVM-urilor și a companiilor care le administrează, de exemplu prin cooperarea mai strânsă dintre autoritățile de supraveghere a serviciilor financiare naționale.

Directiva 2009/65 reprezintă a patra variantă a legislației privind OPCVM-urile și înlocuiește Directiva 85/611/CEE.

Directiva 2009/65 a fost modificată prin Directiva 2014/91/UE (OPCVM V), care a introdus noi norme privind depozitarii OPCVM-urilor (entitatea responsabilă cu activele), de exemplu, entitățile eligibile pentru a-și asuma această funcție, sarcinile acestora, modalitățile de delegare și răspunderea depozitarilor.

De asemenea, directiva a fost completată prin Regulamentul (UE) 2016/438 care abordează riscurile non-piață legate de activitățile depozitarilor. Directiva cuprinde aspecte ale sarcinilor depozitarilor, precum:

 • păstrarea activelor OPCVM-urilor;
 • funcții de supraveghere (de exemplu, verificarea faptului că investițiile OPCVM-urilor corespund strategiilor de investiții ale acestora, astfel cum sunt descrise în normele și în documentele de ofertă, precum și asigurarea faptului că OPCVM-urile nu își încalcă restricțiile în materie de investiții și
 • răspunderea pentru active.

Regulamentul (UE) 2016/438 stabilește, de asemenea, cerințe privind diligența necesară pentru protecția activelor OPCVM-urilor împotriva insolvenței, precum și cerințe detaliate privind independența pentru gestionarii și custozii OPCVM-urilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 7 decembrie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM): vehicule de investiții care regrupează capitalul investitorilor și îl investesc în mod colectiv prin intermediul unui portofoliu de instrumente financiare, precum acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, pp. 32-96)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Corrigendum

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web (JO L 176, 10.7.2010, pp. 1-15)

Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente (JO L 176, 10.7.2010, pp. 16-27)

Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare (JO L 176, 10.7.2010, pp. 42-61)

Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” și procedura de notificare (JO L 176, 10.7.2010, pp. 28-41)

Corrigendum

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2016/438 din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor C/2015/9160 (JO L 78, 24.3.2016, pp. 11-30)

Data ultimei actualizări: 02.08.2016

Top