Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programele pentru calculator — protecția juridică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programele pentru calculator — protecția juridică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/24/CE – protecția juridică a programelor pentru calculator

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva vizează clarificarea și eliminarea diferențelor dintre protecția juridică a programelor pentru calculator în diferite țări ale Uniunii Europene (UE) pentru a contribui la funcționarea adecvată a pieței interne.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Protecția prevăzută în prezenta directivă se aplică:

 • oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator, dar nu ideilor și principiilor care se află la baza unui program pentru calculator sau a vreunui element al acestuia;
 • unui program pentru calculator care este original în sensul că reprezintă creația intelectuală proprie autorului;
 • programelor pentru calculator create înainte de 1 ianuarie 1993, fără a aduce atingere contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de această dată.

Calitatea de autor

 • Autorul unui program pentru calculator este persoana sau grupul de persoane care au creat programul sau, dacă legislația națională permite acest lucru, o persoană juridică, adică o societate sau o altă entitate juridică.
 • Dacă mai multe persoane participă la crearea unui program, drepturile exclusive sunt deținute în comun de aceste persoane.
 • Dacă un angajat creează un program pentru calculator în exercițiul atribuțiilor sale sau în conformitate cu instrucțiunile angajatorului său, numai angajatorul are drepturile patrimoniale aferente respectivului program pentru calculator.

Drepturile exclusive ale titularului drepturilor

Titularul drepturilor aferente unui program pentru calculator poate să efectueze sau să autorizeze pe altcineva pentru a efectua următoarele:

 • reproducerea permanentă sau provizorie a programului sau a unei părți din acesta;
 • traducerea, adaptarea, dispunerea și orice altă transformare a programului;
 • distribuția programului.

Limitările respectivelor drepturi exclusive (nu este necesară autorizarea prealabilă din partea titularului drepturilor)

 • Un dobânditor legal al unui program poate să reproducă, să traducă, să adapteze, să dispună sau să transforme programul când este necesar pentru a-l utiliza conform destinației acestuia.
 • O persoană care are dreptul să utilizeze programul pentru calculator poate să realizeze o copie de rezervă în măsura în care aceasta este necesară pentru utilizarea respectivă.
 • De asemenea, această persoană poate să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea programului în vederea identificării ideilor și a principiilor care stau la baza oricărui element al programului.

Decompilarea *

Autorizarea prealabilă de către titularul drepturilor nu este necesară atunci când reproducerea codului și traducerea formei acestui cod sunt esențiale pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității* unui nou program pentru calculator cu alte programe.

Se aplică următoarele condiții:

 • aceste acte sunt realizate de beneficiarul licenței sau de o altă persoană care are dreptul de utilizare a copiei unui program;
 • informațiile privind interoperabilitatea nu au fost disponibile anterior în mod simplu și rapid;
 • aceste acte sunt limitate la părți din programul original, necesare pentru realizarea acestei interoperabilități.

Măsuri speciale de protecție

Țările UE trebuie să ia măsuri împotriva persoanelor care săvârșesc unul dintre următoarele acte:

 • punerea în circulație a unei copii contrafăcute a unui program pentru calculator;
 • deținerea în scopuri comerciale a unei copii contrafăcute a unui program;
 • punerea în circulație sau deținerea în scopuri comerciale a oricărui mijloc având drept unic scop permiterea eliminării neautorizate sau evitarea oricărui dispozitiv tehnic de protecție.

O copie contrafăcută a unui program pentru calculator poate fi confiscată în conformitate cu legislația națională a țărilor UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 25 mai 2009. Țările UE au trebuit să o integreze în legislația națională până la 31 decembrie 1992, data indicată în Directiva 91/250/CEE, care este codificată prin Directiva 2009/24/CE.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Decompilare: conversia codului unui program într-un limbaj de programare de nivel ridicat care poate fi citit de un om.

Interoperabilitate: capacitatea unui sistem sau a unui produs de a funcționa cu alte sisteme sau produse fără a fi necesară vreo acțiune suplimentară din partea consumatorului.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (JO L 111, 5.5.2009, pp. 16-22)

Data ultimei actualizări: 23.01.2017

Top