Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agențiile de rating de credit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agențiile de rating de credit

Agențiile de rating de credit oferă opinii independente cu privire la bonitatea unei entități, a unei creanțe, a unei obligații financiare sau a unui instrument financiar.

Ratingurile acestora influențează în mod direct piețele și economia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Obiectivul acestui regulament este de a reglementa activitatea agențiilor de rating de credit, cu scopul de a proteja investitorii europeni și piețele financiare împotriva riscului unor practici incorecte. Scopul este de a garanta independența și integritatea procesului de rating de credit și de a spori calitatea ratingurilor emise.

Înregistrarea, normele de conduită și supravegherea: pentru a fi înregistrate în Uniunea Europeană (UE), agențiile de rating de credit trebuie:

 • să evite conflictele de interese: de exemplu, analiștii de rating de credit nu au voie să acorde rating unei entități în care au o participație;
 • să garanteze calitatea ratingurilor și a metodelor de rating;
 • să garanteze un grad ridicat de transparență: de exemplu, prin publicarea unui raport anual privind transparența.

Începând din iulie 2011, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) răspunde de înregistrarea agențiilor de rating de credit și are competențe exclusive în materie de supraveghere a agențiilor respective.

Modificări introduse prin noile norme:

Dependența redusă de ratingurile de credit

 • Instituțiile financiare și investitorii trebuie să își efectueze propria evaluare a riscului de credit și nu au voie să recurgă în mod exclusiv sau automat la ratinguri externe pentru evaluarea bonității unei entități sau a unui instrument financiar.

Calitatea sporită a ratingurilor privind datoriile suverane ale țărilor UE

 • Agențiile de rating de credit trebuie să stabilească un program în care să indice datele la care vor evalua țările UE; acestea vor fi evaluate cel puțin o dată la șase luni.
 • Pentru a evita perturbarea pieței, ratingurile pot fi publicate numai după închiderea piețelor bursiere ale UE și cu cel puțin o oră înaintea redeschiderii acestora.
 • Investitorii și țările UE trebuie să fie informați cu privire la faptele și teoriile din spatele fiecărui rating.

Responsabilitatea sporită a agențiilor de rating de credit

 • O agenție de rating de credit poate fi trasă la răspundere dacă încalcă regulamentul, fie în mod intenționat, fie ca urmare a unei neglijențe grave, în cazul în care cauzează prejudicii unui investitor sau unui emitent.

Mai multă independență și mai puține conflicte de interese

 • O normă privind rotația impune emitenților de instrumente financiare structurate complexe (resecuritizări) să schimbe agenția o dată la patru ani.
 • Agențiile de rating de credit trebuie să facă publice situațiile în care un acționar deține atât 5 % sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale agenției, cât și 5 %sau mai mult din cele ale unei entități evaluate de agenția respectivă. Dacă ambele aceste participații sunt mai mari sau egale cu 10 %, agenția de rating de credit nu are dreptul de a evalua entitatea respectivă.
 • Se interzice deținerea a 5 % sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale mai multor agenții de rating, cu excepția cazului în care aceste agenții fac parte din același grup.

Toate ratingurile disponibile vor fi publicate pe o platformă europeană de rating, care va funcționa începând din iunie 2015.

Context

Regulamentul UE privind agențiile de rating de credit face parte din inițiativele luate de Europa ca răspuns la angajamentele asumate de țările G20 la summitul de la Washington din noiembrie 2008.

Puteți găsi informații suplimentare la adresa de mai jos:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

7.12.2009

-

JO L 302, 17.11.2009

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 513/2011

1.6.2011

-

JO L 145, 31.5.2011

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 174, 1.7.2011

Regulamentul (UE) nr. 462/2013

20.6.2013

-

JO L 146, 31.5.2013

Directiva 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

JO L 153, 22.5.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 272/2012 al Comisiei din 7 februarie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe agențiilor de rating de credit (JO L 90, 28.3.2012).

Regulamentul delegat (UE) nr. 446/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la conținutul și formatul rapoartelor periodice privind datele de rating care trebuie transmise Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe de către agențiile de rating de credit (JO L 140, 30.5.2012).

Regulamentul delegat (UE) nr. 447/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare pentru evaluarea conformității metodologiilor de rating (JO L 140, 30.5.2012).

Regulamentul delegat (UE) nr. 448/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (JO L 140, 30.5.2012).

Regulamentul delegat (UE) nr. 449/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile care trebuie furnizate pentru înregistrarea și certificarea agențiilor de rating de credit (JO L 140, 30.5.2012).

Regulamentul delegat (UE) nr. 946/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la amenzile impuse agențiilor de rating de credit de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale (JO L 282, 16.10.2012).

Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (JO L 145, 31.5.2013):

Obiectivul acestei directive este ca instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, companiile de administrare și de investiții cu privire la OPCVM și administratorii fondurilor de investiții alternative să nu fie obligați să recurgă în mod exclusiv sau automat la ratingurile de credit sau să le utilizeze ca unic criteriu de evaluare a riscului.

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind fezabilitatea creării unei rețele de agenții de rating de credit mai mici [COM(2014) 248 final]

Acest raport evaluează fezabilitatea creării unei rețele de agenții de rating de credit mai mici în UE și modul în care o asemenea rețea ar putea contribui la consolidarea agențiilor mai mici în vederea transformării acestora în actori mai competitivi pe piață. Raportul propune evaluarea valorii adăugate a unei rețele de agenții de rating de credit mai mici pe termen mediu și lung pe baza unei analize a efectelor noii legislații.

Ultima actualizare: 25.09.2014

Top