Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Normele tehnice naţionale si libera circulaţie a mărfurilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Normele tehnice naţionale si libera circulaţie a mărfurilor

Acest regulament vizează să îmbunătăţească funcţionarea recunoaşterii reciproce în domeniul produselor. Regulamentul stabileşte proceduri pentru reglementarea controlului efectuat de autorităţile statelor membre pentru a asigura conformitatea cu normele tehnice naţionale a produselor care nu intră sub incidenţa normelor comunitare armonizate. Statele membre care doresc să refuze accesul unor astfel de produse pe piaţa lor sunt obligate să contacteze întreprinderea în cauză şi să îi comunice motivele obiective detaliate pentru acest eventual refuz. Scopul este de a consolida piaţa internă, prin îmbunătăţirea liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul Comunităţii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.

SINTEZĂ

Acest regulament vizează să îmbunătăţească libera circulaţie a mărfurilor în cadrul Comunităţii. Regulamentul stabileşte normele şi procedurile care trebuie urmate de către autorităţile din statele membre atunci când iau sau intenţionează să ia o decizie care ar putea împiedica libera circulaţie a unui produs comercializat în mod legal în alt stat membru şi care nu intră sub incidenţa normelor armonizate la nivel comunitar. Regulamentul se aplică începând cu 13 mai 2009.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică deciziilor administrative bazate pe o normă tehnică care are ca efect direct sau indirect:

 • interzicerea introducerii pe piaţă a unui produs;
 • modificarea produsului sau testarea suplimentară a acestuia înainte de a fi introdus pe piaţă;
 • retragerea produsului de pe piaţă.

Regulamentul nu se aplică în cazul:

 • deciziilor judiciare;
 • sistemelor reglementate de directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE;
 • procedurii de autorizare pentru punerea în funcţiune a materialului rulant prevăzute de Directiva 2004/49/CE;
 • anumitor măsuri referitoare la produsele care prezintă un risc major, adoptate în cadrul Directivei 2001/95/CE;
 • anumitor măsuri referitoare la alimentele care prezintă un risc, adoptate în cadrul regulamentelor 178/2002 şi 882/2004.

Proceduri

Actul reglementează evaluarea conformităţii produselor cu normele tehnice naţionale. Autorităţile competente din statele membre trebuie să respecte normele şi procedurile referitoare la:

 • colectarea de informaţii cu privire la produsul în cauză;
 • recunoaşterea certificatelor sau a rapoartelor de încercare emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate în conformitate cu Regulamentul nr. 765/2008: statele membre nu pot refuza aceste certificate sau rapoarte de încercare din motive legate de competenţele lor;
 • evaluarea necesităţii de aplicare a unei norme tehnice: decizia trebuie să fie motivată pe baza unor elemente tehnice sau ştiinţifice care să ateste proporţionalitatea măsurii vizate, trebuie notificată întreprinderii în cauză şi poate face obiectul unui recurs;
 • suspendarea temporară a comercializării unui produs: este interzisă în timpul procedurii de evaluare, cu excepţia cazurilor în care produsul prezintă un risc major sau este interzis într-un stat membru din motive de moralitate sau siguranţă publică.

Puncte de informare despre produse

Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe puncte de informare despre produse pe teritoriul său şi comunică datele de contact ale acestora Comisiei şi celorlalte state membre. Punctele de informare despre produse au ca scop furnizarea de informaţii privind normele tehnice în vigoare pe teritoriul în care sunt stabilite, detaliile de contact ale autorităţilor competente şi căile de atac disponibile.

Raportare

Fiecare stat membru transmite anual Comisiei un raport privind aplicarea regulamentului. Aceasta realizează o analiză a aplicării regulamentului la fiecare cinci ani şi publică o listă a produselor care nu fac obiectul legislaţiei comunitare de armonizare.

Context

Regulamentul abrogă şi înlocuieşte, începând cu 13 mai 2009, Decizia nr. 3052/95/CE privind stabilirea procedurii pentru schimbul de informaţii privind măsurile interne de derogare de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul Comunităţii. Acest act se înscrie în cadrul strategiei pentruo piaţă unică a secolului XXI.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul(CE) nr. 764/2008

2.9.2008

-

JO L 218 din 13.8.2008

ACT CONEX

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea pe piaţă a produselor şi de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE şi a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 şi (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului [COM(2013) 75 final]: Comisia îşi propune să revizuiască actualele norme prevăzute de Directiva 2001/95/CE (GPSD) privind siguranţa generală a produselor, de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind supravegherea pieţei şi de legislaţia sectorială de armonizare. Suprapunerea acestora reprezintă o sursă de confuzie pentru operatorii economici şi autorităţile naţionale. Propunerea este menită să simplifice actualul sistem de supraveghere a pieţei pentru produsele de consum nealimentare de pe piaţa internă, comasând, pe cât posibil, normele aplicabile tuturor produselor. Principalele obiective sunt:

 • reunirea normelor privind supravegherea pieţei într-un instrument juridic unic aplicabil tuturor sectoarelor;
 • eliminarea suprapunerilor în viitoarele dispoziţii;
 • introducerea unei proceduri unice de supraveghere: propunerea încurajează o notificare de alertă unică prin intermediul sistemului de schimb rapid de informaţii al Uniunii (RAPEX) pentru produsele periculoase;
 • definirea clară a procedurii de supraveghere printr-o distincţie cronologică între diferitele etape ale procedurii (dreptul natural, publicarea de informaţii, notificarea etc.).

Data ultimei actualizări: 12.11.2013

Top