Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme aplicabile parteneriatelor public-privat instituţionalizate (PPPI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Norme aplicabile parteneriatelor public-privat instituţionalizate (PPPI)

Comisia a publicat orientări privind crearea parteneriatelor public-privat instituţionalizate (PPPI), entităţi cu capital mixt create, în general, pentru prestarea de servicii publice. Normele aplicabile în cazul creării PPPI sunt clarificate în sensul unei consolidări a securităţii juridice.

ACT

Comunicare interpretativă a Comisiei privind aplicarea dreptului comunitar în domeniul contractelor de achiziţii publice şi al concesiunilor în cazul parteneriatelor public-privat interinstituţionale [2008/C 91/02 – Jurnalul Oficial C 91 din 12.4.2008].

SINTEZĂ

Această comunicare detaliază normele de aplicare a dispoziţiilor comunitare referitoare la achiziţiile publice şi concesiuni în cazul parteneriatelor public-privat instituţionalizate (PPPI) *. Obiectivul este de a consolida securitatea juridică şi de a răspunde preocupărilor privind participarea partenerilor privaţi la PPPI.

Crearea unui PPPI

Crearea unui PPPI se traduce, în general, prin:

  • crearea unei noi entităţi al cărei capital este deţinut în comun de entitatea contractantă şi de partenerul privat şi prin atribuirea unui contract de achiziţii publice sau a unei concesiuni entităţii nou-create sau
  • participarea unui partener privat la o întreprindere deja existentă care a obţinut contracte de achiziţii publice sau concesiuni în trecut.

Entitatea contractantă * trebuie să respectele dispoziţiile legislaţiei comunitare referitoare la achiziţiile publice şi concesiuni şi, în special, să urmeze o procedură echitabilă şi transparentă la momentul alegerii partenerului privat pentru un PPPI sau atunci când atribuie un contract de achiziţii publice ori o concesiune unei entităţi cu capital mixt.

O dublă procedură (prima pentru selectarea partenerului privat şi a doua pentru atribuirea contractului de achiziţii publice sau a concesiunii) este greu de aplicat. Totuşi, există posibilitatea de a evita problemele legate de o dublă procedură, dacă partenerul privat pentru PPPI este selectat în cadrul unei proceduri transparente şi concurenţiale al cărei obiect este contractul de achiziţii publice sau concesiunea atribuit(ă) PPPI, pe de o parte, iar pe de altă parte, contribuţia partenerului privat la activitatea PPPI.

Norme aplicabile

Dreptul comunitar nu conţine norme specifice referitoare la crearea PPPI. Totuşi, principiul tratamentului egal şi interzicerea discriminării pe motive de naţionalitate derivate din articolul 43 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE) referitor la libertatea de stabilire, precum şi din articolul 49 din TCE referitor la libertatea de a presta servicii se aplică în cazul achiziţiilor publice şi al concesiunilor.

Normele aplicabile procedurii de selecţie a partenerului privat sunt diferite, în funcţie de faptul dacă contractul de achiziţii publice sau concesiunea intră sau nu sub incidenţa directivei „clasice” (2004/18/CE: atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii) şi/sau a directivei privind „sectoarele speciale” (2004/17/CE atribuirea contractelor de achiziţii publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale).

  • Dacă misiunea încredinţată unei entităţi cu capital mixt se referă la execuţia unui contract de achiziţii publice care intră sub incidenţa directivelor privind achiziţiile publice, procedura de selecţie este determinată de aceste directive.
  • Dacă este vorba de un contract de achiziţii publice sau de o concesiune reglementat(ă) parţial de aceste directive, se aplică normele prevăzute de Tratatul CE, în paralel cu dispoziţiile relevante ale directivelor.
  • În cazul unui contract de achiziţii publice sau al unei concesiuni nereglementat(e) de directivele privind achiziţiile publice, selecţia partenerului privat trebuie să se facă în conformitate cu principiile Tratatului CE.

Entitatea contractantă trebuie să facă publice criteriile de selecţie şi de atribuire pentru identificarea partenerului privat din cadrul PPPI. Aceste criterii trebuie să respecte principiul nediscriminării. Directivele privind achiziţiile publice prevăd obligaţii specifice referitoare la capacităţile personale ale partenerului privat (situaţia personală a candidatului, capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică etc.). Aceste criterii pot fi utilizate, de asemenea, pentru concesiunile şi contractele de achiziţii publice care nu intră integral sub incidenţa directivelor privind achiziţiile publice.

Principiile tratamentului egal şi nediscriminării implică o obligaţie de transparenţă care constă în garantarea, pentru orice eventual ofertant, a unui nivel adecvat de publicitate care să permită deschiderea pieţei serviciilor pentru concurenţă. În cazul unui PPPI, entitatea contractantă trebuie să includă în anunţul de participare sau în caietul de sarcini informaţiile esenţiale referitoare la contractul de achiziţii publice sau concesiunea care urmează să fie atribuit(ă), statutul entităţii cu capital mixt, acordul acţionarilor şi orice alt element care reglementează relaţia contractuală dintre entitatea contractantă şi entitatea cu capital mixt înainte de crearea acesteia.

Modificări ulterioare

Principiul transparenţei impune, de asemenea, indicarea în dosarul de cereri de oferte a posibilităţilor de reînnoire sau de modificare a contractului de achiziţii publice sau a concesiunii, precum şi a posibilităţilor de atribuire de noi sarcini. Informaţiile furnizate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a asigura o procedură concurenţială de ofertare echitabilă şi eficientă.

PPPI-urile îşi păstrează domeniul de activitate iniţial şi nu pot obţine noi contracte de achiziţii publice sau noi concesiuni fără o procedură concurenţială de ofertare. Totuşi, PPPI-urile trebuie să se poată adapta la schimbările intervenite în mediul economic, juridic sau tehnic. O modificare este posibilă, cu condiţia să se respecte principiile tratamentului egal şi transparenţei. Orice modificare a condiţiilor esenţiale ale contractului neprevăzută în caietele de sarcini necesită o nouă procedură concurenţială de ofertare.

Context

Consultarea publică derulată cu ocazia publicării Cărţii verzi privind parteneriatele public-privat şi dreptul comunitar în materie de contracte de achiziţii publice şi concesiuni a demonstrat necesitatea clarificării dispoziţiilor legislaţiei comunitare referitoare la parteneriatele public-privat instituţionalizate (PPPI). În fapt, incertitudinea juridică poate afecta succesul unor astfel de proiecte şi poate descuraja autorităţile publice şi entităţile private în demersul de creare a unor PPPI.

Termeni-cheie ai actului

  • Parteneriat public-privat instituţionalizat (PPPI): cooperarea între partenerii publici şi privaţi care implică crearea unei entităţi cu capital mixt pentru execuţia unor contracte de achiziţii publice sau a unor concesiuni. Contribuţia din partea sectorului privat la PPPI constă, pe lângă participarea la capital sau la alte active, în participarea activă la îndeplinirea sarcinilor atribuite entităţii cu capital mixt şi/sau la administrarea entităţii cu capital mixt. Un simplu aport de capital din partea unui investitor privat într-o întreprindere publică nu constituie un PPPI.
  • Entitate contractantă: statul, colectivităţile teritoriale, organismele de drept public şi asociaţiile formate dintr-una sau mai multe colectivităţi teritoriale sau dintr-unul sau mai multe organisme de drept public.

Ultima actualizare: 28.07.2008

Top