Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată (începând cu 1.1.2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată (începând cu 1.1.2012)

Regulamentul stabileşte norme şi proceduri comune pentru cooperarea administrativă şi schimburile de informaţii între autorităţile naţionale competente având ca obiectiv aplicarea corectă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi combaterea fraudei.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte normele şi procedurile pentru cooperarea şi schimburile de informaţii între autorităţile competente din ţările Uniunii Europene (UE) responsabile cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru:

 • a stabili corect TVA;
 • a controla aplicarea corectă a TVA;
 • a combate frauda în domeniul TVA;
 • a proteja veniturile din TVA.

Fiecare ţară a UE desemnează un birou central de legătură ca punct de contact pentru cooperarea cu celelalte state membre UE şi cu Comisia. Ţările UE pot, la rândul lor, să desemneze departamente de legătură sau alţi funcţionari competenţi pentru schimburile directe de informaţii. Departamentele de legătură şi funcţionarii competenţi informează biroul central de legătură cu privire la toate solicitările de asistenţă sau la toate răspunsurile la o astfel de solicitare pe care acestea le formulează sau le primesc. Dacă o solicitare primită necesită o acţiune în afara zonei lor teritoriale sau operaţionale, ea este transferată biroului central de legătură.

Schimbul de informaţii

Autoritatea solicitantă trimite autorităţii solicitate cererile de informaţii şi de anchete administrative folosind un formular standard. Aceasta din urmă furnizează informaţiile fără întârziere şi în termen de cel mult trei luni de la data primirii cererii. Dacă autoritatea solicitată deţine informaţiile cerute, ea le transmite în termen de o lună de la data primirii cererii.

În lipsa unei cereri prealabile, autorităţile competente îşi comunică în mod automat anumite categorii de informaţii prin intermediul formularului standard, în următoarele cazuri:

 • atunci când informaţiile furnizate de ţara UE de origine sunt indispensabile sistemului de control din ţara UE de destinaţie unde va avea loc impozitarea;
 • atunci când există motive să se creadă că s-a comis sau că este posibil să se fi comis o încălcare a legislaţiei referitoare la TVA în ţara UE de destinaţie;
 • atunci când există un risc de pierderi fiscale în ţara UE de destinaţie.

Autorităţile competente ar trebui să comunice prin schimb spontan toate informaţiile necesare care nu au fost comunicate în baza schimbului automat. Ele pot cere transmiterea unui feedback în legătură cu informaţiile schimbate la autoritatea solicitată.

Dacă informaţiile primite ar putea fi utile autorităţii competente dintr-o ţară terţă, autoritatea solicitantă le poate transfera, cu condiţia informării în prealabil a autorităţii solicitate sau, dacă este cazul, a obţinerii autorizării din partea autorităţii solicitate.

În măsura în care acest lucru este posibil, schimbul de informaţii se va realiza pe cale electronică. Furnizarea de informaţii poate fi refuzată dacă:

 • numărul şi natura cererilor de informaţii înaintate de autoritatea solicitantă într-o anumită perioadă implică o sarcină administrativă disproporţionată;
 • autoritatea solicitantă nu a epuizat sursele obişnuite de informaţii;
 • legislaţia şi procedurile ţării UE solicitate nu permit efectuarea unei anchete sau colectarea sau utilizarea informaţiilor;
 • din motive juridice, ţara UE solicitantă nu poate furniza informaţii similare;
 • furnizarea de informaţii ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau ar fi contrară ordinii publice.

În vederea schimbului de informaţii şi prin acordul dintre autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată, funcţionarii autorizaţi de către autoritatea solicitantă pot fi prezenţi în birourile autorităţii solicitate şi pot avea acces la copii ale documentelor care conţin informaţiile solicitate. De asemenea, aceşti funcţionari pot participa la anchetele administrative desfăşurate în ţara UE solicitată; totuşi, ei nu pot exercita competenţele de control conferite funcţionarilor autorităţii solicitate.

De asemenea, mai multe ţări UE pot decide efectuarea de controale simultane, dacă această metodă se dovedeşte a fi mai eficientă decât controalele realizate de o singură ţară UE.

Regulamentul prevede dispoziţii specifice privind regimul special prevăzut pentru persoanele impozabile nestabilite care furnizează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

Stocarea informaţiilor

Fiecare ţară UE păstrează următoarele informaţii actualizate într-un sistem electronic, pe o durată minimă de cinci ani de la sfârşitul primului an calendaristic în care se acordă accesul la informaţii, prin mijloace automatizate, celorlalte ţări UE:

 • informaţiile furnizate în declaraţiile recapitulative transmise de persoanele impozabile identificate în scopuri de TVA;
 • datele privind persoanele cărora ţara UE le-a atribuit un număr de identificare în scopuri de TVA;
 • datele privind numerele de identificare în scopuri de TVA care nu mai sunt valabile;
 • informaţiile privind persoanele impozabile nestabilite.

Combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Acest regulament instituie o reţea de schimb rapid de informaţii specifice între ţările UE (Eurofisc) în vederea ameliorării cooperării multilaterale pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. În acest context, ţările UE vor institui un mecanism multilateral de alertă precoce şi vor coordona activităţile funcţionarilor naţionali ai Eurofisc, care reacţionează la fiecare alertă primită.

Cooperarea în materie de rambursare a TVA

În afara unor cazuri excepţionale, autoritatea competentă dintr-o ţară UE transmite cererile de rambursare a TVA pe care le primeşte de la persoanele impozabile stabilite într-o altă ţară UE către autorităţile competente din ţările UE vizate în vederea rambursării. Acest transfer se realizează pe cale electronică în termen de 15 zile de la primirea cererii. Autorităţile din ţările UE de rambursare informează, pe cale electronică, autorităţile din alte ţări UE dacă acestea solicită informaţii electronice codificate suplimentare privind solicitanţii şi serviciile pe care aceştia le furnizează sau dacă ele cer solicitanţilor furnizarea unei descrieri a activităţilor lor, prin intermediul codurilor armonizate.

Cooperarea cu ţările terţe

În măsura în care acordurile de asistenţă încheiate cu ţările terţe permit, autoritatea competentă dintr-o ţară UE poate transmite informaţiile, pe care le-a primit de la această ţară, ţărilor UE care depun o cerere în acest sens şi oricărei alte ţări UE pentru care acestea ar putea prezenta un interes. Autorităţile competente din ţările UE pot transmite ţărilor terţe informaţii, în următoarele condiţii:

 • ţara UE în care informaţiile îşi au originea îşi dă acordul;
 • ţara terţă în cauză s-a angajat să coopereze în vederea obţinerii de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacţiilor care par a contraveni legislaţiei referitoare la TVA.

Punerea în aplicare a regulamentului

Acest regulament a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 începând cu 1 ianuarie 2012. Capitolul V, cu excepţia articolului 27, alineatul (4), continuă să se aplice până la 31 decembrie 2012.

Articolele 33-37 din acest regulament se aplică de la 1 noiembrie 2010. Articolele 38-42 se aplică începând cu 1 ianuarie 2012. Capitolul V, cu excepţia articolelor 22 şi 23, se aplică de la 1 ianuarie 2013. Articolele 43-47 se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 904/2010

1.11.2010

JO L 268 din 12.10.2010

See also

 • Site-ul web al Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală dedicat TVA (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 13.01.2011

Top