Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadrul comunitar privind datele şi consultanţa ştiinţifică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cadrul comunitar privind datele şi consultanţa ştiinţifică

Datele privind activităţile flotelor de pescuit, capturile, stocurile de peşti şi impactul acestora asupra ecosistemului marin sunt necesare pentru a optimiza evaluarea ştiinţifică din sectorul pescuitului. Plecând de la această constatare, prezentul regulament defineşte un cadru comunitar raţional şi coerent pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor care ţin de responsabilitatea statelor membre, precum şi pentru obţinerea consultanţei ştiinţifice.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului.

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte un cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi pentru obţinerea consultanţei ştiinţifice necesare punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Aceste date biologice, tehnice, de mediu şi socioeconomice vizează atât flotele de pescuit şi activităţile lor, cât şi capturile şi impactul activităţilor de pescuit asupra ecosistemului marin. Datele se referă la toate activităţile de pescuit, şi anume: pescuitul comercial, pescuitul recreativ *, activităţile de acvacultură şi întreprinderile de prelucrare a produselor pescăreşti.

Cadrul de colectare, gestionare şi utilizare a datelor

Programele comunitare şi naţionale multianuale alcătuiesc cadrul de colectare, gestionare şi utilizare a datelor. Aceste programe sunt adoptate pentru o perioadă de trei ani.

Comisia, asistată de Comitetul pentru pescuit şi acvacultură, stabileşte programele comunitare. Plecând de la acestea, statele membre elaborează programele naţionale, care cuprind:

 • programe de eşantionare multianuale care permit evaluarea sectorului şi a activităţilor de pescuit pe baza datelor biologice, ecosistemice şi socioeconomice. Colectarea datelor vizează vasele şi întreprinderile din sector, porturile de debarcare şi include consultarea registrelor şi a informaţiilor economice;
 • un program de colectare a datelor la bordul vaselor de pescuit comercial şi recreativ, dacă este cazul. Activităţile de observare în mare se realizează la bordul vaselor de pescuit de către oameni de ştiinţă sau, din motive practice sau de securitate, de către echipajul vasului în cadrul unui program de autoeşantionare;
 • un program de studii de cercetare pe mare, pentru a măsura impactul pescuitului asupra mediului şi abundenţa şi repartiţia resurselor piscicole;
 • un program de gestionare şi utilizare a datelor în scopuri ştiinţifice.

Statele membre furnizează protocoalele şi metodele de colectare şi analizare a datelor în programele lor naţionale.

Statele membre cooperează între ele şi cu ţările terţe în cazul în care au ape în aceeaşi regiune marină. În acest scop, statele membre îşi coordonează programele naţionale, în principal prin reuniuni regionale de coordonare organizate de Comisie pentru a evita în special dubla colectare a datelor.

Aprobarea programelor naţionale şi examinarea punerii lor în aplicare sunt realizate de către Comisie. Ambele se bazează pe evaluările Comitetului ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (CSTEP) în ceea ce priveşte conformitatea şi execuţia tehnică şi ştiinţifică a programelor naţionale. Comisia realizează, de asemenea, o estimare a costurilor asociate. În caz de nerespectare, statele membre îşi modifică programele naţionale la cererea Comisiei.

Uniunea Europeană (UE) contribuie la finanţarea colectării datelor cu un procent reprezentând maximum 50 % din costuri. Este prevăzută o sumă maximă de 300 milioane EUR pentru perioada 2007-2013, în cadrul măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a PCP.

Comisia poate să suspende sau să recupereze ajutorul financiar în cazul în care execuţia programului naţional nu este conformă cu normele stabilite, printre care respectarea termenelor, controlul calităţii, validarea şi transmiterea datelor colectate. Este prevăzută, de asemenea, o reducere a ajutorului în anumite condiţii, dar aceasta este direct proporţională cu gradul în care nu au fost respectate cerinţele şi nu depăşeşte 25 % din costul anual al programului naţional.

Gestionarea şi utilizarea datelor în cadrul PCP

Datele colectate se păstrează în baze de date naţionale computerizate securizate. Aceste date, a căror calitate este controlată de către statele membre, sunt atât date primare *, cât şi date detaliate * şi agregate * care rezultă din procesarea datelor primare.

Transmiterea datelor respective către utilizatorii finali în scopul analizei ştiinţifice este reglementată. Aceste date pot, de asemenea, să servească drept suport pentru dezbaterile consiliilor consultative regionale din cadrul PCP vizând elaborarea politicilor şi pentru redactarea de publicaţii ştiinţifice de către cercetători. Pot fi furnizate metodele de prelucrare a datelor în cauză.

Termenul de transmitere a datelor depinde de tipul utilizării, care trebuie specificat în cerere. Statele membre pot refuza să furnizeze aceste date în anumite cazuri. Comisia poate examina cazurile de refuz. În cazul în care refuzul nu este justificat, statul membru furnizează datele respective utilizatorului final în termen de o lună. Dacă statul membru nu se conformează, refuzul poate constitui un motiv de reducere a ajutorului financiar. Utilizatorilor finali li se poate limita sau interzice, de asemenea, accesul la datele respective, în cazul în care nu respectă anumite obligaţii.

Datele colectate în cadrul studiilor de cercetare pe mare se transmit organizaţiilor ştiinţifice internaţionale şi comitetelor ştiinţifice ale organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) interesate.

Sprijinirea consultanţei ştiinţifice

Experţii naţionali sunt încurajaţi să ia parte la reuniunile ORGP şi ale organismelor ştiinţifice internaţionale la care participă Uniunea Europeană.

În acest scop, statele membre şi Comisia colaborează pentru a îmbunătăţi fiabilitatea consultanţei ştiinţifice şi calitatea programelor şi a metodelor de lucru ale ORGP într-un context de deschidere şi de imparţialitate.

Context

Acest cadru comunitar este rezultatul unei vaste consultări cu statele membre, institutele ştiinţifice naţionale însărcinate cu colectarea datelor, precum şi cu principalii utilizatori finali, printre care Consiliul Internaţional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES).

El se înscrie în politica maritimă integrată a UE şi înlocuieşte, începând din 1 ianuarie 2009, cadrul comunitar instituit în 2000.

Termeni-cheie ai actului:

 • Date primare: date asociate cu nave individuale, persoane fizice sau juridice sau mostre individuale.
 • Date detaliate: date bazate pe datele primare într-o formă care nu permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice.
 • Date agregate: rezultatul rezumării datelor primare sau detaliate în scopuri analitice specifice.
 • Pescuit recreativ: activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice în scop recreativ sau sportiv.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 199/2008

12.3.2008

-

JO L 60 din 5.3.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2010/93/UE a Comisiei din 18 decembrie 2009 de adoptare a unui program comunitar multianual pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2011-2013 [Jurnalul Oficial L 41 din 16.2.2010]. Această decizie instituie un program comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului pe o perioadă de trei ani. Programul conţine patru module şi stabileşte nivelurile de precizie şi intensităţile de eşantionare. Prezenta decizie va înlocui Decizia 2008/949/CE la 1 ianuarie 2011.

Decizia 2008/949/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2008 de adoptare a unui program comunitar multianual în temeiul Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului [Jurnalul Oficial L 346 din 23.12.2008]. Programul comunitar multianual vizează colectarea informaţiilor în vederea utilizării acestora pentru realizarea unor analize ştiinţifice, precum şi gestionarea acestor informaţii. Programul conţine patru module şi stabileşte nivelurile de precizie şi intensităţile de eşantionare. Modulele sunt următoarele:

 • modulul de evaluare a sectorului pescuitului;
 • modulul de evaluare a situaţiei economice a sectoarelor acvaculturii şi industriei de prelucrare;
 • modulul de evaluare a efectelor sectorului pescuitului asupra ecosistemului marin;
 • modulul de gestionare şi de utilizare a datelor vizate de cadrul pentru colectarea datelor.

Ultima actualizare: 10.09.2010

Top