Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrarea caracteristicilor de mediu în standardizarea europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Integrarea caracteristicilor de mediu în standardizarea europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2004) 130 final] — Integrarea caracteristicilor de mediu în standardizarea europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea urmărește să asigure integrarea într-un mod mai sistematic a caracteristicilor de mediu în standardizarea europeană și că toate părțile implicate în elaborarea acestor standarde iau în considerare protecția mediului.

ASPECTE-CHEIE

 • Standardizarea europeană face posibilă aplicarea armonizată a standardelor tehnice în țările Uniunii Europene (UE). Prin urmare, aceasta facilitează comerțul din cadrul pieței unice.
 • Standardizarea are un rol în formularea politicilor UE și în diseminarea cunoștințelor tehnice. Astfel, prin integrarea caracteristicilor de mediu, standardele contribuie la dezvoltarea durabilă și la politicile UE asociate.

Evoluții în materie de standardizare europeană

 • Standardele europene reprezintă documente facultative elaborate de organizații de standardizare europene sau internaționale. Elaborarea se bazează pe un proces proactiv și pe consensul tuturor actorilor implicați.
 • Procesul de elaborare a standardelor se realizează pe baza noii abordări în materie de armonizare și standardizare tehnică.
 • Standardizarea acoperă un număr din ce în ce mai mare de sectoare. Aceasta este considerată a fi un instrument util pentru protecția mediului, în sensul că:
  • are o influență asupra modului în care produsele și serviciile au un impact asupra mediului, în special în contextul Planului de acțiune privind economia circulară;
  • implementează metode de testare și metode de măsurare standardizate pentru a facilita punerea în aplicare a legislației de mediu. Acesta este cazul standardelor orizontale folosite pentru a simplifica măsurarea nivelurilor de poluanți din nămol, precum și din sol și deșeuri biologice;
  • promovează utilizarea tehnologiilor de mediu și sprijină inițiative care au beneficii asupra mediului. Spre exemplu, standardizarea poate contribui la comercializarea tehnologiilor, precum micro-cogenerarea care face posibilă generarea simultană de căldură și electricitate într-o clădire;
  • definește standarde de gestionare a mediului care vizează să îmbunătățească performanțele de mediu ale întreprinderilor, precum seriile Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) 14000 de standarde internaționale.
 • Capacitatea Europei de a crea standarde de mediu poate conduce la dezvoltarea unor standarde internaționale.

Standarde de mediu

 • Calitatea standardelor în materie de mediu, elaborate în UE, poate fi îmbunătățită. De asemenea, se pune un accent deosebit pe calitatea standardelor elaborate în țările aderente. Obiectivul principal este:
  • îmbunătățirea activităților de formare în domeniul mediului destinate experților care elaborează sau revizuiesc standarde europene și permiterea accesului tuturor actorilor implicați la informații privind mediul. Diseminarea de cunoștințe tehnice ar trebui încurajată la nivel european și național;
  • stabilirea de priorități cu privire la subiectele care se vor aborda, luând în considerare aspectele de interes public legate de politica de mediu a UE. Comisia Europeană poate utiliza mandatul de standardizare european pentru a evidenția aceste priorități;
  • promovarea participării active a tuturor părților implicate în ceea ce privește standardizarea. Organismele europene de standardizare, precum Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) lucrează pe baza delegațiilor naționale. Prin urmare, țările UE ar trebui să sprijine participarea societății civile și a comunității științifice în procesul de elaborare a standardelor. Comisia urmărește același obiectiv conlucrând cu consorțiul ECOS de organizații de mediu;
  • utilizarea sistematică a instrumentelor care contribuie la integrarea aspectelor de mediu în standardizare. Se vor organiza reuniuni periodice pentru a face schimb de experiențe și a evalua progresul înregistrat.

Stimulente

 • Comisia dorește să încurajeze utilizarea sistematică a celor mai eficiente instrumente de integrare. Organismele europene de standardizare au dezvoltat instrumente specifice, precum:
  • grupuri de lucru dedicate mediului;
  • consilii consultative tehnice;
  • baze de date privind mediul;
  • orientări și liste de verificare sectoriale elaborate de experți pentru experți.
 • Actorii implicați în procesul de standardizare devin implicați în mod voluntar. Pentru a asigura proliferarea standardelor de mediu, este necesar să se sporească și relevanța acestora pe piață.

CONTEXT

 • La adoptarea celui de al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu în 2002, Comisia a propus ca protecția mediului să fie luată în considerare în activitățile de standardizare.
 • Această comunicare a fost elaborată în urma consultării Internetului. Reprezentanții întreprinderilor și industriei, ai ONG-urilor, ai autorităților publice și ai organizațiilor de standardizare au avut oportunitatea să-și exprime opiniile privind cea mai bună metodă de acțiune pentru mediu.
 • Comunicarea Comisiei privind economia circulară subliniază importanța standardelor în sprijinirea creării unei economii mai circulare. În special, este necesar să se dezvolte standarde în ceea ce privește o serie de domenii prioritare, precum
  • standarde privind eficiența materialelor pentru a sprijini punerea în aplicare a directivei privind proiectarea ecologică;
  • standarde pentru materii prime secundare, precum și privind reciclarea eficientă a materialelor de deșeuri electronice, deșeuri de baterii și alte produse complexe relevante scoase din uz.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European - Integrarea aspectelor de mediu în standardizarea europeană [COM(2004) 130 final, 25.2.2004]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 1 martie 2002 privind standardizarea (JO C 66, 15.3.2002, pp. 1-2)

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind acțiunile luate în urma rezoluțiilor privind standardizarea europeană adoptate de Consiliu și Parlamentul European în 1999 [COM(2001) 527 final, 26.9.2001]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final, 2.12.2015]

Data ultimei actualizări: 22.02.2017

Top