Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Îmbunătăţirea măsurilor financiare aferente politicii comune în domeniul pescuitului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Îmbunătăţirea măsurilor financiare aferente politicii comune în domeniul pescuitului

Regulamentul stabileşte o structură clară şi eficace pentru punerea în aplicare a intervenţiilor financiare comunitare aferente politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste intervenţii se referă, în special, la controlul şi aplicarea normelor PCP, la măsurile de conservare, colectarea datelor, îmbunătăţirea consultanţei ştiinţifice, guvernanţă, respectarea acordurilor internaţionale vizând durabilitatea resurselor piscicole şi punerea în aplicare a măsurilor privind dreptul mării.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării.

SINTEZĂ

Prin acest regulament, Consiliul îşi propune să îmbunătăţească eficacitatea intervenţiilor financiare în contextul punerii în aplicare şi al controlului politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Obiective prioritare

Sunt prevăzute măsuri financiare pentru punerea în aplicare a PCP. Intervenţiile financiare se referă la:

  • îmbunătăţirea controlului activităţilor de pescuit şi a aplicării măsurilor PCP. Intervenţiile financiare în favoarea statelor membre sunt menite să sprijine programele naţionale de control în domeniul pescuitului. Obiectivul este, de asemenea, de a coordona aceste măsuri de control, îndeosebi prin intermediul Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului;
  • colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor şi îmbunătăţirea consultanţei ştiinţifice. Intervenţiile financiare în favoarea statelor membre vizează colectarea mai multor informaţii privind resursele piscicole, impactul activităţilor de pescuit asupra resurselor şi a ecosistemului marin, aspectele economice ale pescuitului şi acvaculturii şi situaţia sectorului pescuitului. Asistenţa financiară este menită să sprijine statele membre în crearea unor baze de date cuprinzând informaţii biologice, tehnice, ecologice şi socioeconomice;
  • relaţiile internaţionale. Intervenţiile financiare sunt menite să susţină încheierea de acorduri în domeniul pescuitului cu ţările terţe, colaborarea cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu organizaţiile regionale de gestionare a pescuitului şi crearea de parteneriate în acest sector. Aceste fonduri vizează, de asemenea, participarea Uniunii la lucrările pregătitoare pentru înfiinţarea de noi organizaţii internaţionale şi/sau stabilirea unor noi standarde internaţionale în domeniul pescuitului şi al conservării resurselor piscicole;
  • guvernanţa PCP. Regulamentul se referă la cheltuielile aferente reuniunilor pregătitoare ale Comitetului consultativ pentru pescuit şi acvacultură (CCPA) şi la subvenţiile de funcţionare acordate Consiliilor consultative regionale (CCR).

Acordarea de fonduri

Aceste acţiuni beneficiază de fonduri din bugetul UE, deoarece contribuie la asigurarea echilibrului resurselor piscicole pe termen lung.

Alocările anuale sunt aprobate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar pentru perioada 2007-2013. Acţiunile finanţate în temeiul regulamentului nu pot beneficia de asistenţă financiară din partea altor instrumente ale Uniunii. Comisia se asigură de aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, corupţiei şi altor activităţi ilegale şi prevede recuperarea oricăror sume achitate în mod necuvenit în cazul în care se constată nereguli.

Punerea în aplicare a acestor acţiuni este supusă unei monitorizări periodice. Comisia asigură evaluarea periodică, independentă şi externă a acţiunilor finanţate.

Finanţarea acţiunilor va continua şi în perioada de programare 2014-2020. Majoritatea vor fi integrate în Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 861/2006

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 160 din 14.6.2006

Regulamentul (UE) nr. 693/2011

23.7.2011

-

JO L 192 din 22.7.2011

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1078/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului cu privire la cheltuielile efectuate de statele membre pentru colectarea şi gestionarea datelor de bază în sectorul pescuitului [Jurnalul Oficial L 295 din 4.11.2008].

Regulamentul stabileşte contribuţia financiară a Uniunii la cheltuielile efectuate de statele membre pentru colectarea şi gestionarea datelor de bază în sectorul pescuitului. Statele membre trebuie să prezinte Comisiei, în vederea evaluării, previziunile bugetare anuale pentru programele lor naţionale. Pentru a realiza evaluarea, Comisia poate solicita statelor membre să furnizeze detalii suplimentare cu privire la cheltuielile în cauză. Statele membre trebuie să furnizeze aceste detalii în termen de 15 zile calendaristice de la solicitarea Comisiei. Cheltuielile eligibile vizează activităţile de colectare a datelor (colectarea de date la punctele de eşantionare, monitorizarea pe mare a pescuitului comercial şi recreativ, efectuarea de studii de cercetare pe mare), activităţile de gestionare a datelor (dezvoltarea de baze de date şi site-uri web, stocarea datelor, controlul calităţii datelor şi validarea acestora, prelucrarea datelor etc.) şi activităţile de utilizare a datelor (întocmirea de seturi de date şi întrebuinţările acestora în sprijinirea analizelor ştiinţifice, evaluarea parametrilor biologici, pregătirea de seturi de date în vederea realizării de evaluări ale stocurilor, modelizări bioeconomice şi analize ştiinţifice corespunzătoare). Primele programe naţionale au acoperit perioada 2009-2010.

Regulamentul (CE) nr. 391/2007 al Comisiei din 11 aprilie 2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului [Jurnalul Oficial L 97 din 12.4.2007].

Regulamentul stabileşte condiţiile aplicabile contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate de statele membre pentru controlul şi punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) în perioada 2007-2013. Pentru a putea beneficia de ajutor financiar, statele membre trebuie să prezinte în fiecare an Comisiei programul lor de control, până la data de 15 noiembrie a anului anterior. Proiectele eligibile trebuie să presupună, în general, sume mai mari de 40 000 EUR. Proiectele trebuie să respecte planificarea stabilită în programul anual şi fac obiectul unui raport de evaluare intermediară şi al unui raport final prezentat Comisiei de fiecare stat membru. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii suplimentare pentru investiţiile în noile tehnologii, achiziţionarea sau modernizarea navelor, precum şi pentru programele de formare şi schimburi.

Data ultimei actualizări: 12.11.2013

Top