Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientările strategice ale Uniunii Europene pentru dezvoltare rurală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Orientările strategice ale Uniunii Europene pentru dezvoltare rurală

Prin intermediul acestor orientări strategice, Consiliul identifică, în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), priorităţile Uniunii Europene (UE). Consiliul asigură, în principal, coerenţa dezvoltării rurale cu celelalte politice europene, în special cu cele de coeziune şi de mediu, şi însoţeşte punerea în aplicare a politicii agricole comune (PAC) şi restructurarea pe care o presupune aceasta.

ACT

Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006 privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regiunile rurale reprezintă 92 % din teritoriul Uniunii Europene (UE). Aceste regiuni produc 45 % din valoarea adăugată a UE şi 53 % din locurile de muncă. În ciuda situaţiilor diverse, în regiunile rurale veniturile pe cap de locuitor sunt în general mai reduse cu o treime faţă de media europeană, ratele de angajare a femeilor sunt mai scăzute, iar sectorul serviciilor este mai puţin dezvoltat.

Zonele rurale vor trebui prin urmare să răspundă provocărilor în materie de creştere, ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare durabilă în cursul următorilor ani. Noua perioadă de programare oferă oportunitatea de a reorienta sprijinul Fondului pentru Dezvoltare Rurală pe aceste obiective. Sunt necesare intervenţii la nivel sectorial şi teritorial pentru a răspunde acestor provocări.

Dezvoltarea rurală şi obiectivele generale ale Uniunii Europene

Politica de dezvoltare rurală vizează trei domenii fundamentale: economia agroalimentară, mediul şi populaţia rurală. Strategiile şi programele viitoare se vor concentra pe patru axe, şi anume:

 • axa „competitivitatea agriculturii, a produselor alimentare şi a silviculturii”, care se referă la capitalul uman şi material;
 • axa „gestionarea spaţiului şi a mediului”, care prevede măsuri pentru protejarea şi ameliorarea resurselor naturale, a sistemelor agricole şi forestiere şi a peisajelor culturale din zonele rurale ale Europei;
 • axa „calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale”, care contribuie la dezvoltarea teritoriilor rurale prin promovarea serviciilor destinate populaţiei, a microîntreprinderilor, turismului rural şi a valorificării patrimoniului cultural;
 • axa „Leader”, care introduce posibilităţi de administrare inovatoare prin intermediul strategiilor de acţiune locală.

Priorităţile UE pentru perioada de programare a dezvoltării rurale 2007-2013

Consiliul indică priorităţile strategice ale UE, specificând pentru fiecare dintre ele acţiuni-cheie orientative. Priorităţile europene vor fi integrate în planurile strategice naţionale ale statelor membre şi în programele de dezvoltare rurală.

Prioritatea 1: Ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier

Obiectivul este dinamizarea sectorului agroalimentar european. UE intenţionează în principal să favorizeze transferul de cunoştinţe, să promoveze inovarea şi să consolideze investiţiile în capitalul material şi uman. În acest cadru, acţiunile-cheie ar putea fi următoarele:

 • restructurarea şi modernizarea sectorului agricol;
 • o mai bună integrare în lanţul agroalimentar;
 • facilitarea inovării şi a accesului la cercetare şi dezvoltare (C&D);
 • încurajarea adoptării şi difuzării tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC), în special pentru întreprinderile mici;
 • stimularea unui spirit antreprenorial dinamic, care să exploateze posibilităţile oferite de reformele recente care au creat pentru agricultura europeană un mediu axat pe pieţe;
 • crearea unor noi posibilităţi de comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, inclusiv dezvoltarea materiilor energetice regenerabile, a biocarburanţilor, precum şi a capacităţilor de prelucrare;
 • îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale exploataţiilor agricole şi forestiere.

Prioritatea 2: Ameliorarea mediului şi a peisajului

Resursele alocate axei 2 vizează protejarea resurselor naturale şi a peisajelor din zonele rurale ale UE, în special în domeniul biodiversităţii, al conservării sistemelor de mare valoare naturală, al apei şi schimbărilor climatice. Uniunea încurajează în principal:

 • promovarea serviciilor de mediu şi a practicilor agricole care respectă animalele;
 • conservarea peisajelor cultivate şi a pădurilor;
 • combaterea schimbărilor climatice, ţinând cont de faptul că agricultura şi silvicultura au un rol important în dezvoltarea surselor de energie şi a materialelor regenerabile pentru instalaţiile bioenergetice;
 • agricultura ecologică ca abordare globală a agriculturii durabile;
 • iniţiativele economice/de mediu cum sunt furnizarea de produse ecologice, în special când acestea sunt legate de diversificarea turismului, artizanat, formare sau sectorul nealimentar;
 • menţinerea unui echilibru durabil între zonele urbane şi zonele rurale, pentru a contribui în mod pozitiv la repartizarea în spaţiu a activităţii economice, precum şi la coeziunea teritorială.

Prioritatea 3: Ameliorarea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale

UE intenţionează să favorizeze creşterea numărului locurilor de muncă şi să îmbunătăţească condiţiile de creştere economică în zonele rurale. În acest domeniu, acţiunile-cheie ar putea viza:

 • dezvoltarea activităţii economice şi a ratelor de ocupare a forţei de muncă în economia rurală în sens larg şi crearea unui mai bun echilibru teritorial, atât pe plan economic, cât şi pe plan social (turism, artizanat şi furnizarea de structuri de cazare);
 • încurajarea intrării femeilor pe piaţa muncii prin crearea unor infrastructuri de îngrijire a copiilor;
 • revitalizarea satelor prin iniţiative integrate care asociază diversificarea, crearea de întreprinderi, investiţiile în patrimoniul cultural, infrastructurile în favoarea serviciilor locale şi reînnoirea;
 • dezvoltarea microîntreprinderilor şi a artizanatului pe baza aptitudinilor tradiţionale sau prin introducerea de noi competenţe pentru a contribui la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea ţesutului economic;
 • formarea tinerilor în ceea ce priveşte competenţele necesare pentru diversificarea economiei locale;
 • încurajarea adoptării şi difuzării TIC, a căror utilizare ar permite, de asemenea, realizarea unor economii de scară care să faciliteze adoptarea informaticii de către exploataţiile agricole locale şi întreprinderile rurale, precum şi practicarea comerţului electronic;
 • dezvoltarea furnizării şi a utilizării inovatoare a surselor de energie regenerabilă, ceea ce ar duce la crearea unor noi posibilităţi de comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, la furnizarea de servicii locale şi la diversificarea economiei rurale;
 • încurajarea dezvoltării turismului;
 • modernizarea infrastructurilor locale (principalele infrastructuri de telecomunicaţii, de transport, de energie şi din sectorul apei), în special în noile state membre.

Prioritatea 4: Constituirea de capacităţi locale pentru ocuparea forţei de muncă şi diversificare

Resursele alocate axei Leader ar trebui să servească la îmbunătăţirea administrării şi a mobilizării potenţialului endogen de dezvoltare din zonele rurale. Este vorba despre o abordare orizontală care combină cele trei obiective - competitivitate, mediu şi calitatea vieţii/diversificare. În acest cadru, acţiunile-cheie ar putea viza:

 • constituirea unei capacităţi locale de parteneriat, de animare şi de promovare a dobândirii de competenţe care ar putea contribui la mobilizarea potenţialului local;
 • încurajarea parteneriatului public-privat;
 • promovarea cooperării şi a inovării, prin încurajarea spiritului antreprenorial, precum şi prin promovarea participării tuturor şi furnizarea de servicii locale;
 • îmbunătăţirea guvernanţei locale prin dezvoltarea legăturilor dintre agricultură, silvicultură şi economia locală.

Prioritatea 5: Garantarea coerenţei programării

La elaborarea propriilor planuri naţionale, statele membre trebuie să optimizeze sinergiile dintre axe şi să evite eventualele contradicţii.

UE oferă de altfel un cadru pentru îmbunătăţirea guvernanţei şi a punerii în aplicare a politicilor, în principal prin crearea unor reţele europene şi naţionale. Aceste reţele favorizează de exemplu schimbul de bune practici şi expertiză în ceea ce priveşte elaborarea şi gestionarea politicilor rurale.

Prioritatea 6: Complementaritatea instrumentelor europene

Pentru a garanta sinergia între politicile structurale, politicile de ocupare a forţei de muncă şi politicile de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să asigure complementaritatea şi coerenţa acţiunilor care trebuie finanţate de FEDR, de Fondul de Coeziune, de FSE, de FEP pe un anumit teritoriu şi într-un anumit domeniu de activitate.

Linia de demarcare şi mecanismele de coordonare între acţiunile care fac obiectul unei intervenţii a diverselor fonduri sunt definite în planul strategic naţional.

Noi provocări care trebuie integrate

Această decizie a fost modificată în 2009 pentru a integra în orientările strategice noile provocări cărora trebuie să le facă faţă Uniunea:

 • combaterea schimbărilor climatice;
 • promovarea energiilor regenerabile;
 • gestionarea apei;
 • protejarea biodiversităţii;
 • restructurarea sectorului produselor lactate.

Aceste obiective au o dimensiune transversală şi pot fi prin urmare integrate în priorităţile planurilor strategice naţionale ale statelor membre. De exemplu, UE încurajează statele membre:

 • să integreze aceste problematici în strategiile locale de dezvoltare a zonelor rurale;
 • să sprijine inovarea în acest domeniu;
 • să adopte măsuri agroecologice şi forestiere pentru sprijinirea biodiversităţii;
 • să susţină proiectele locale în materie de energii regenerabile;
 • să sprijine investiţiile în echipamente care permit economisirea energiei şi a apei.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/144/CE a Consiliului

20.2.2006

-

JO L 55 din 25.2.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2009/61/CE a Consiliului

19.1.2009

-

JO L 30 din 31.1.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) [Jurnalul Oficial L 277 din 21.10.2005]

Acest regulament instituie un instrument unic de finanţare a politicii de dezvoltare rurală: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Ultima actualizare: 30.06.2011

Top